Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interoperacyjność logistyczna w ramach NATO [WLOFOWSM-21Z1-ILRN] Semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Interoperacyjność logistyczna w ramach NATO [WLOFOWSM-21Z1-ILRN]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2021/22L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Rogowski
Literatura:

1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. 239, poz. 2038, ze zm.).

3. Decyzja Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO”. (Dz. Urz. MON., poz. 150).

4. Decyzja Nr 39/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych (niepublikowana w Dz. Urz. MON.

5. Decyzja Nr 1/Spec./WCNJiK/15 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2015 w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji gromadzenia, udostępniania i tłumaczenia resortowych dokumentów normalizacyjnych oraz zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa".

6. C-M(2009)0145 Polityka interoperacyjności NATO.

7. C-M(2010)0063 Polityka Standaryzacji NATO.

8. C-M(2003)37 Polityka Normalizacji Terminologii NATO.

9. MC-20/10 Polityka Komitetu Wojskowego Dotycząca Wojskowej Standaryzacji NATO.

10. NSP Program Normalizacyjny NATO.

11. AAP-03(K) opracowywanie, zarządzanie i postępowanie z dokumentami standaryzacyjnymi NATO.

12. AAP-47 Zasady opracowywania Doktryn Połączonych NATO.

13. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO – STANAG 3680.

14. AAP-15 Słownik skrótów stosowanych w NATO.

15. AJP-4.5.(B) Allied Joint Doctrine for Host Nation Support.

16. DD-4.5 (B) Wsparcie przez państwo – gospodarza, Warszawa 2014.

17. DD-3.19 (A) Współpraca cywilno-wojskowa.

18. NO–02–A073:2007 Sojusznicze transakcje zaopatrzeniowe. Procedury i dokumenty oraz zasady ich wypełniania.

19. Decyzja Nr 447 /MON z dnia 31 grudnia 2013r.w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS).

Zakres tematów:

Wykład / prezentacje multimedialne, materiały poglądowe, dokumenty.

1. Podstawowe pojęcia, definicje oraz obszary działalności NATO w zakresie standaryzacji i interoperacyjności. Zasady terminologii w NATO i sojusznicze publikacje terminologiczne (AAP-6, NATOTerm) - 2 godz.

2. Organizacja działalności standaryzacyjnej NATO. Dokumenty i struktury funkcjonalne systemu. Program standaryzacyjny NATO (NSP) - 1 godz.

3. Polityka NATO w obszarach interoperacyjności i standaryzacji NATO. Charakterystyka podstawowych dokumentów – 1 godz.

4. Dyrektywa w sprawie opracowywania, zarządzania i postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO – AAP-03 (K) - 2 godz.

5. Podstawowe zagadnienia w zakresie wsparcia przez państwo – gospodarza – HNS. Sojusznicze i narodowe dokumenty dotyczące HNS / 2 godz.

6. Podstawowe zagadnienia współpracy cywilno-wojskowej – CIMIC / 2 godz.

Ćwiczenia / Ćwiczenia indywidualne i grupowe z zastosowaniem klasycznej metody problemowej oraz elementów dyskusji dydaktycznej, praca na dokumentach.

1. Podstawy formalne i metodyczne ratyfikacji i implementacji postanowień dokumentów standaryzacyjnych NATO w SZ RP. Terminologia w zakresie interoperacyjności / 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykłady / Ćwiczenia / Seminaria

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Seminarium zaliczane nas podstawie oceny z wykonanego zadania, dyskusji.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń oraz seminarium na ocenę pozytywną.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach, seminarium.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Uwagi:

WLO21FW1S4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)