Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interoperacyjność logistyczna w ramach NATO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFOWSM-21Z1-ILRN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interoperacyjność logistyczna w ramach NATO
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, C 8/+, S 2/+, razem: 20 godz., 2,0 pkt ECTS

Zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

PROGRAM STUDIÓW

DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Kierunek studiów: logistyka – profil praktyczny

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie

Specjalność wojskowa: ogólnologistyczna 38A01

żywnościowa 38B02

mundurowa 38B03

Autor:

płk (r) dr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w laboratoriach / 0

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

4. Udział w projektach / 0

5. Udział w seminariach / 2

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 2

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach / 3

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 8

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (poz. 1÷14): 49 / 20 = 2,45 = 2,0 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+13): 31 / 20 = 1,55 = 1,0 pkt ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / 0

Zajęcia o charakterze praktycznym (2+3+4+6+7+8+9+10): 28 / 20 = 1,40 = 1,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia związane z interoperacyjnością i procesem standaryzacyjnym NATO. Dokumenty regulujące interoperacyjność oraz standaryzację w NATO. Podstawowe zagadnienia z zakresu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC). Wykorzystanie bazy dokumentów standaryzacyjnych NATO (NSDD).

Pełny opis:

Wykład / prezentacje multimedialne, materiały poglądowe, dokumenty.

1. Podstawowe pojęcia, definicje oraz obszary działalności NATO w zakresie standaryzacji i interoperacyjności. Zasady terminologii w NATO i sojusznicze publikacje terminologiczne (AAP-6, NATOTerm) - 2 godz.

2. Organizacja działalności standaryzacyjnej NATO. Dokumenty i struktury funkcjonalne systemu. Program standaryzacyjny NATO (NSP) - 1 godz.

3. Polityka NATO w obszarach interoperacyjności i standaryzacji NATO. Charakterystyka podstawowych dokumentów – 1 godz.

4. Dyrektywa w sprawie opracowywania, zarządzania i postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO – AAP-03 (K) - 2 godz.

5. Podstawowe zagadnienia w zakresie wsparcia przez państwo – gospodarza – HNS. Sojusznicze i narodowe dokumenty dotyczące HNS / 2 godz.

6. Podstawowe zagadnienia współpracy cywilno-wojskowej – CIMIC / 2 godz.

Ćwiczenia / Ćwiczenia indywidualne i grupowe z zastosowaniem klasycznej metody problemowej oraz elementów dyskusji dydaktycznej, praca na dokumentach.

1. Podstawy formalne i metodyczne ratyfikacji i implementacji postanowień dokumentów standaryzacyjnych NATO w SZ RP. Terminologia w zakresie interoperacyjności / 2 godz.

2. Praktyczne opracowywanie krajowego stanowiska do NATO w sprawie ratyfikacji i implementacji STANAG oraz STANREC z obszaru logistyki / 2 godz.

3. Opracowanie Normy Obronnej (NO), podręcznika normalizacji obronnej (PDNO) i pracy analityczno-badawczej (AB) na podstawie dokumentów NATO. Tryb postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO / 2 godz.

4. Krajowy system ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO / 2 godz.

Seminarium / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach.

1. Etapy planowania HNS i CIMIC, rola i zadania organów wojskowych i cywilnych w działaniu na rzecz HNS oraz CIMIC Polsce / 2 godz.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. 239, poz. 2038, ze zm.).

3. Decyzja Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO”. (Dz. Urz. MON., poz. 150).

4. Decyzja Nr 39/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych (niepublikowana w Dz. Urz. MON.

5. Decyzja Nr 1/Spec./WCNJiK/15 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2015 w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji gromadzenia, udostępniania i tłumaczenia resortowych dokumentów normalizacyjnych oraz zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa".

6. C-M(2009)0145 Polityka interoperacyjności NATO.

7. C-M(2010)0063 Polityka Standaryzacji NATO.

8. C-M(2003)37 Polityka Normalizacji Terminologii NATO.

9. MC-20/10 Polityka Komitetu Wojskowego Dotycząca Wojskowej Standaryzacji NATO.

10. NSP Program Normalizacyjny NATO.

11. AAP-03(K) opracowywanie, zarządzanie i postępowanie z dokumentami standaryzacyjnymi NATO.

12. AAP-47 Zasady opracowywania Doktryn Połączonych NATO.

13. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO – STANAG 3680.

14. AAP-15 Słownik skrótów stosowanych w NATO.

15. AJP-4.5.(B) Allied Joint Doctrine for Host Nation Support.

16. DD-4.5 (B) Wsparcie przez państwo – gospodarza, Warszawa 2014.

17. DD-3.19 (A) Współpraca cywilno-wojskowa.

18. NO–02–A073:2007 Sojusznicze transakcje zaopatrzeniowe. Procedury i dokumenty oraz zasady ich wypełniania.

19. Decyzja Nr 447 /MON z dnia 31 grudnia 2013r.w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS).

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia / odniesienie do efektu kierunkowego

K_W36/ Zna podstawowe zasady osiągania interoperacyjności logistycznej

w ramach NATO oraz problematyki wsparcia przez państwo-gospodarza

(HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC); P7S_WG;

K_U03/ Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem

poznanych metod i modeli matematycznych w zakresie analizy i oceny działania systemów i procesów logistycznych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski Inż_P7S_UW;

K_K03/ Dostrzega znaczenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów

zabezpieczenia logistycznego, wprowadzania nowych rozwiązań

w służbie żywnościowej, mundurowej, i inn. P7S_KK.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Seminarium zaliczane nas podstawie oceny z wykonanego zadania, dyskusji.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń oraz seminarium na ocenę pozytywną.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach, seminarium.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)