Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością w systemach bezpieczeństwa - pwk [WLORXCNL-19Z6-PWK3-Z] Semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie jakością w systemach bezpieczeństwa - pwk [WLORXCNL-19Z6-PWK3-Z]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2021/22L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Rogowski
Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. 239, poz. 2038, ze zm.).

3. Podstawowa:

4. Szkoda J., Systemy zarządzania jakością w organizacjach, Wydaw. ITS, Warszawa 2012.

5. Schweitzer T., Normalizacja, PKN, Warszawa 2013.

6. Norma PN-EN 45020 Podstawy działalności normalizacyjnej - Normalizacja dziedziny związane - Terminologia.

Uzupełniająca:

7. PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2017; PN-EN ISO 22000:2018; PN-EN ISO/IEC 27001:2017; PN-EN ISO 22301:2019.

8. Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

9. „WIADOMOŚCI PKN. Normalizacja”. Miesięcznik. Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

10. Wybrane teksty norm z sektorów i Komitetów technicznych: Obronność, bezpieczeństwo powszechne, systemy zarządzania, BHP, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności; Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Zakres tematów:

Istota normalizacji. Terminologia normalizacyjna.

Międzynarodowe i regionalne organizacje normalizacyjne –

struktura i zadania. Ewolucja w podejściu do problematyki

jakości. Prekursorzy i założenia koncepcji TQM.

Postrzeganie i ocena jakości. Koncepcje i zasady zarządzania

jakością. Wymagania dla systemu zarządzania jakością.

Wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i

higieną pracy. Wymagania dla systemu zarządzania ochroną

środowiska. Wymagania dla systemu zarządzania

bezpieczeństwem żywności. Wymagania AQAP. Integracja

systemów zarządzania. Metody i narzędzia doskonalenia

jakości.

Metody dydaktyczne:

Wykład / prezentacje multimedialne, materiały poglądowe, dokumenty.

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i w grupach, opracowywanie wybranej dokumentacji systemu zarządzania jakością.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach, seminarium.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Uwagi:

WLO19RK1N1-21L

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)