Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością w systemach bezpieczeństwa - pwk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORXCNL-19Z6-PWK3-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością w systemach bezpieczeństwa - pwk
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, C 8/+, razem: 18 godz., 3,0 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Cybernetyki

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej WAT prowadzącej studia)

PROGRAM STUDIÓW

Poziom studiów: pierwszy

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe – profil ogólnoakademicki

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

nr 32/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów

„bezpieczeństwo narodowe” – profil ogólnoakademicki

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020


Autor:

płk (r) dr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w laboratoriach / 0

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

4. Udział w projektach / 0

5. Udział w seminariach / 2

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 2

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 0

11. Udział w konsultacjach / 3

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 8

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (poz. 1÷14): 49 / 20 = 2,45 = 3,0 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+13): 31 / 20 = 1,55 = 1,5 pkt ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / 0

Zajęcia o charakterze praktycznym (2+3+4+6+7+8+9+10): 28 / 20 = 1,40 = 1,0 pkt ECTS


Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i terminologia normalizacyjna. Krajowe, regionalne i międzynarodowe organizacje normalizacyjne – podstawy prawne funkcjonowania, struktury i zadania. Koncepcje zarządzania jakością i znormalizowane systemy zarządzania. Zintegrowane systemy zarządzania. Metody doskonalenia jakości. Ocena zgodności i certyfikacja. Koszty jakości.

Pełny opis:

Wykład / prezentacje multimedialne, materiały poglądowe, dokumenty.

1. Geneza i rozwój normalizacji. Istota i znaczenie działalności normalizacyjnej w gospodarce. Międzynarodowe, regionalne i krajowe organizacje normalizacyjne. Terminologia normalizacyjna. Rodzaje dokumentów normalizacyjnych. / 2 godz.

Normy międzynarodowe, normy europejskie, normy krajowe oraz branżowe. Normalizacja w Polsce. Rola i znaczenie norm w gospodarce

2. Podstawy prawne działalności normalizacyjnej. Zadania i instytucje normalizacji krajowej, regionalnej (europejskiej) i międzynarodowej / 2 godz.

Normalizacyjne na poziomie krajowym (PN), regionalnym (CEN, CENELEC, ETSI) i międzynarodowym (ISO, IEC). Zasady wprowadzania norm międzynarodowych, europejskich do polskiej normalizacji. Dokumenty normalizacyjne / 2 godz.

3. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości. Prekursorzy jakości i założenia koncepcji TQM. Postrzeganie i ocena jakości. Koszty jakości / 2 godz.

4. Koncepcje i zasady zarządzania jakością. Wymagania dla znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Zarządzanie jakością w systemach bezpieczeństwa / 2 godz.

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i w grupach, opracowywanie wybranej dokumentacji systemu zarządzania jakością.

1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością zgodna z wymaganiami / 8 godz.

- PN-EN-ISO 9001:2015 - Systemy zarządzania jakością – Wymagania;

- PN-EN-ISO 14001:2015 - Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania;

- PN-ISO 45001:2017-06 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania;

- PN-EN ISO/IEC 27001:2017 – Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania;

- PN-EN ISO 22000:2018-08 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego;

- PN-EN ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i odporność – Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania;

- Sojusznicze publikacje zapewnienia jakości AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publication).

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. 239, poz. 2038, ze zm.).

3. Podstawowa:

4. Szkoda J., Systemy zarządzania jakością w organizacjach, Wydaw. ITS, Warszawa 2012.

5. Schweitzer T., Normalizacja, PKN, Warszawa 2013.

6. Norma PN-EN 45020 Podstawy działalności normalizacyjnej - Normalizacja dziedziny związane - Terminologia.

Uzupełniająca:

7. PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2017; PN-EN ISO 22000:2018; PN-EN ISO/IEC 27001:2017; PN-EN ISO 22301:2019.

8. Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

9. „WIADOMOŚCI PKN. Normalizacja”. Miesięcznik. Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

10. Wybrane teksty norm z sektorów i Komitetów technicznych: Obronność, bezpieczeństwo powszechne, systemy zarządzania, BHP, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności; Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia / odniesienie do efektu kierunkowego

K_W02 / rozumie podstawowe historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe,

militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz fundamentalne dylematy cywilizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa; P6S_WK

K_W07 / posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcji, metod kierowania i

zarządzania w sferze bezpieczeństwa; P6S_WG

K_U07 / potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi dotyczącymi problematyki zarządzania bezpieczeństwem i zapewniania bezpieczeństwa; P6S_UW

K_K01 / jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i

nauk pokrewnych; P6S_KK

K_K02 / jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu poznawczych i praktycznych problemów zapewniania bezpieczeństwa oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązywaniem; P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach, seminarium.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)