Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością [WLOZXCSL-19Z3-ZJ] Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie jakością [WLOZXCSL-19Z3-ZJ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021/22Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Rogowski
Literatura:

1. Blikle A.J, Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wyd. He-lion, Gliwice 2014.

2. PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN 2015.

3. PN -EN ISO 9000:2015, Systemy zarządzania jakością. Podstawy

i terminologia. PKN 2015.

4. PN-EN ISO 9004:2016, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces or-ganizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, 2016.

5. PN-EN ISO 19011:2016, Wytyczne dotyczące auditowania systemów za-rządzania, PKN 2016.Lewandowski M., Procedura auditów wewnętrz-nych, Wyd. Wiedza i Praktyka.

Zakres tematów:

Ćwiczenia/studium przypadku, rozwiązania zadań, praca w grupach

1. Kontekst organizacji i zainteresowane strony – identyfikacja szans i zagrożeń / 2 godz.

2. Identyfikacja procesów w organizacji oraz opracowanie przy-kładowej mapy procesów / 2 godz.

3. Analiza i ocena przykładowych polityk jakości pod katem speł-niania wymagań ISO 9001 / 2 godz.

4. Interpretacja wymagań systemu zarządzania jakością / 4 godz.

5. Planowanie oraz przeprowadzenie auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakością – studium przypadku / 4 godz.

6. Analiza obszarów niezgodnych w systemie zarządzania jakością. Zapisywanie niezgodności i obszarów do doskonalenia w przedsiębiorstwie zgodnie z wymaganiami ISO 9001 / 4 godz.

7. Dokumentowanie oraz raportowanie wyników z oceny auditowej systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001. Podsumowanie i analiza wyników auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakością na wybranych przypadkach / 2. godz

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Ćwiczenia seminaryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Osiągnięcie efektu W30, W33 - weryfikowane jest w czasie zaliczenia

Osiągnięcie efektu U21,U02, U01 - sprawdzane jest na ćwiczeniach i seminariach

Osiągnięcie efektu K04, K07 - sprawdzane jest w czasie praktyk

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach /24

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych /20

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach /0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 9,6

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /18

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach /2,7

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia /7,2

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 73,5 godz. / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 42 godz./1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / 0

Zajęcia o charakterze praktycznym (3+7): 18 godz./1,5 ECTS

Uwagi:

WLO20ZX1S1-21Z

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)