Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOZXCSL-19Z3-ZJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24x, C 20/+, S -/-, razem: 44 godz., 3 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

wymagania wstępne: brak

Programy:

semestr I /

Specjalność: Zarządzanie Jakością

Autor:

dr n. społ. Dorota Krupnik

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS)

1. Udział w wykładach /24

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych /20

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 0

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach /0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 9,6

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /18

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 0

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach /2,7

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia /7,2

14. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 73,5 godz. / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 42 godz./1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / 0

Zajęcia o charakterze praktycznym


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki systemu zarzadzania jakością przedsiębiorstw z uwzględnieniem podejścia systemowego i procesowego.

Pełny opis:

Wykład /prezentacje multimedialne

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania jakością – termi-nologia, definicje / 2 godz.

2. Mierniki i narzędzia oceny procesów dotyczących jakości i efektyw-ności / 2 godz.

3. Rynek certyfikacyjny zintegrowanych systemów zarządzania w od-niesieniu do systemów zarządzania jakością / 2 godz.

4. Wymagania normy ISO 9001 oraz zmiany w normie. Dokumento-wanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / 6 godz.

5. Metodyka auditowania oraz ocena funkcjonowania systemu zarzą-dzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001 / 4 godz.

6. Prowadzenie auditu wewnętrznego w obszarze jakości w firmach: planowanie auditu, przeprowadzenie auditu, dokumentacja auditu, zapisywanie niezgodności i obszarów do doskonalenia, zakończenie auditu i raportowanie / 6 godz.

7. Cechy i predyspozycje auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością / 2 godz.

Ćwiczenia/studium przypadku, rozwiązania zadań, praca w grupach

1. Kontekst organizacji i zainteresowane strony – identyfikacja szans i zagrożeń / 2 godz.

2. Identyfikacja procesów w organizacji oraz opracowanie przy-kładowej mapy procesów / 2 godz.

3. Analiza i ocena przykładowych polityk jakości pod katem speł-niania wymagań ISO 9001 / 2 godz.

4. Interpretacja wymagań systemu zarządzania jakością / 4 godz.

5. Planowanie oraz przeprowadzenie auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakością – studium przypadku / 4 godz.

6. Analiza obszarów niezgodnych w systemie zarządzania jakością. Zapisywanie niezgodności i obszarów do doskonalenia w przedsiębiorstwie zgodnie z wymaganiami ISO 9001 / 4 godz.

7. Dokumentowanie oraz raportowanie wyników z oceny auditowej systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001. Podsumowanie i analiza wyników auditu wewnętrznego systemu zarządzania jakością na wybranych przypadkach / 2 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. PN-EN ISO 9001, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN 2015.

2. PN -EN ISO 9000:2015, Systemy zarządzania jakością. Podstawy

i terminologia. PKN 2015.

3. PN-EN ISO 9004:2018, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, 2016.

4. PN-EN ISO 19011:2018, Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, PKN 2018.

Literatura uzupełniająca:

1.Blikle A.J, Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Wyd. He-lion, Gliwice 2014.

2. Lewandowski M., Procedura auditów wewnętrznych, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2018.

3. Szczepańska K., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody, techniki, narzędzia, OWPW 2015.

4. Urban W., Zarządzanie jakością usług, PWN 2018.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

K_W03 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotę zarządzania oraz zasady realizowania głównych funkcji procesu zarządzania organizacjami, oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości/ P6S_WG

K_U05/potrafi wykonać wielokryterialne analizy biznesowe i wykorzystać narzędzia ilościowe (matematyczne i statystyczne) do przygotowania i oceny projektów, zwłaszcza w zakresie optymalizacji, prognozowania i analizy ryzyka oraz wykorzystać ich wyniki do planowania działań/ P6S_UW

K_U09/potrafi stosować w praktyce wybrane rozwiązania z zakresu prawa oraz prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania/ P6S_UW

K_K06 /jest gotów do krytycznej oceny wiedzy i odbieranych treści oraz rozumie potrzebę jej ciągłego uzupełniania /P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pisemnej.

Wykład zaliczany jest egzaminem w formie pisemnej na ocenę.

Ćwiczenia audytoryjne w formie zaliczenia na podstawie: obecności i ocen z wykonywanych ćwiczeń.

Osiągnięcie efektu K_W03 - weryfikowane jest w czasie zaliczenia

Osiągnięcie efektu K_U05, K_U09 - sprawdzane jest na ćwiczeniach i seminariach

Osiągnięcie efektu K_K06 - sprawdzane jest w czasie praktyk

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)