Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowiska programowe w systemach pomiarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSM-ŚPwSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowiska programowe w systemach pomiarowych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/X; C -/-; L 24/+; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Metodyka i techniki programowania / Wymagania wstępne: umiejętność projektowania i przedstawiania algorytmu, programowania strukturalnego, tworzenia funkcji i przekazywania do nich parametrów.

Języki programowania / Wymagania wstępne: umiejętność wykorzystania mechanizmów programowania obiektowego, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, programowania wielowątkowego.

Architektura komputerów i systemy operacyjne / Wymagania wstępne: klasyfikacja i funkcje systemu operacyjnego, znajomość pojęć procesu i wątku, organizacji systemu plików, ich atrybutów i uprawnień, komunikacji i pracy w sieci.

Programy:

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność: Systemy informacyjno-pomiarowe

Autor:

dr hab. inż. Marek KUCHTA, mgr inż. Krzysztof KOCOŃ

Skrócony opis:

Zapoznanie i nauczenie algorytmów tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem standardowych środowisk programistycznych, takich jak Microsoft Visual Studio oraz Android Studio, na potrzeby sterowania przyrządami i systemami pomiarowymi, sterowania pomiarami oraz zbierania i przetwarzania danych pomiarowych w sposób zautomatyzowany.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godz. lekcyjne)

1. ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE IDE. Struktura głównego menu, pasek narzędzi, inspektor obiektów, projektowanie interfejsu aplikacji, metody zdarzeniowe.

2. APLIKACJE WINDOWS FORMS

Tworzenie aplikacji, dodawanie kontrolek do formularza, przetwarzanie zdarzeń, wykorzystanie menu i okien dialogowych

3. WYBRANE TECHNIKI PROGRAMOWANIA DLA SYSTEMU MS WINDOWS. Zarządzane biblioteki DLL, tworzenie biblioteki, statyczne i dynamiczne ładowanie biblioteki DLL, mechanizm PInvoke i funkcje Win32, wysyłanie i odbieranie komunikatów Windows.

4. TYPY ZMIENNYCH I INSTRUKCJE STERUJĄCE. Deklarowanie zmiennych, inicjacja i przypisanie wartości, typ logiczny i operatory logiczne, pętle, typy złożone, konwersja i rzutowanie typu, obsługa wyjątków, łańcuchy znakowe, typ wyliczeniowy i zbiór, struktury.

5. WSKAŹNIKI I REFERENCJE. Wskaźniki do zmiennych i obiektów, stos i sterta, operatory dostępu, zagrożenia związane z wykorzystaniem wskaźników, referencje.

6. PROGRAMOWANIE MODULARNE. Definiowanie funkcji, interfejs modułu, plik nagłówkowy modułu, argumenty funkcji, referencje i wskaźniki jako argumenty funkcji, wartość zwracana przez funkcję, wskaźniki do funkcji.

7. PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE OBIEKTOWO. Pojęcia obiektu i klasy, tworzenie obiektów, interfejs i implementacja klasy, ustalanie zakresu dostępności pól i metod, inicjowanie stanu obiektu – konstruktor, usuwanie obiektów, metody prywatne, metody statyczne.

8. APLIKACJE WINDOWS PRESENTATION FUNDATION (WPF). Budowanie aplikacji WPF – język znaczników XAML, analiza kodu XAML, obsługa zdarzeń - wyzwalacze (triggers), tworzenie obiektu w kodzie XAML, walidacja danych.

9. ŚRODOWISKO ANDROID STUDIO. Użycie kreatora aplikacji, zasoby, edycja wyglądu, definiowanie stylów, przygotowanie interfejsu użytkownika, uruchomianie wątku w drugim planie, komunikowanie się aplikacji z zasobami Internetu.

10. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. Relacyjna baza danych SQLite, pobieranie i zapisywanie danych do bazy, tworzenie grafiki 2D oraz 3D, konfigurowanie emulatora AVD.

Laboratoria /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godz. lekcyjne)

1. Środowisko programistyczne Microsoft Visual C# 2013

2. Tworzenie aplikacji okienkowych z wykorzystaniem biblioteki Windows Forms platformy .NET

3. Użycie biblioteki Windows Presentation Fundation (WPF)

4. Środowisko programistyczne Android Studio

5. Przygotowanie interfejsu użytkownika dla systemu Android

6. Dostęp do danych z wykorzystaniem systemy SQLite

Literatura:

podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

Wantoch-Rekowski R.: Android w praktyce - projektowanie aplikacji. Wyd. Naukowe PWN, 2014

Stasiewicz A.: Android Studio - podstawy tworzenia aplikacji. Helion 2015

Sharp J.: Microsoft Visual C# 2010 : krok po kroku. Wyd. APN PROMISE, Warszawa 2010.

Matulewski J.: Visual C# 2008 : projektowanie aplikacji – pierwsze starcie. Helion, Gliwice 2008.

uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

Zapata B. C.: Android Studio - podstawy. Helion 2015

Stasiewicz A.: Android - podstawy tworzenia aplikacji. Helion 2013

Pelland P.: Microsoft Visual C# 2008 Express Edition : Projektuj sam! Wyd. APN PROMISE, Warszawa 2008.

Matulewski J. i in.: Visual Studio 2010 dla programistów C#. Helion, Gliwice 2011.

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty kształcenia / odniesienie do efektów dyscypliny

ŚPSP_W01 / Zna i rozumie algorytmy tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem standardowych środowisk programistycznych na potrzeby sterowania przyrządami i systemami pomiarowymi / K_W07+

ŚPSP_W02 / Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania oprogramowania z wykorzystaniem środowisk MS Visual Studio oraz Google Android Studio/ K_W12+++

ŚPSP_U01 / Potrafi wykorzystać poznane metody, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów programistycznych sterowania pomiarami, zbierania i przetwarzania danych pomiarowych / K_U06++

ŚPSP_U02 / Potrafi zaplanować i przygotować oprogramowanie wspierające realizację eksperymentu badawczego, w którym przeprowadzane jest testowanie lub pomiar charakterystyk obiektów technicznych / K_U09+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: uzyskanie pozytywnych ocen z co najmniej 5 ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty W01, W02 sprawdzane są: egzaminem pisemnym.

Efekty U01, U02 sprawdzane są w toku realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-3 (2023-09-29)