Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria przeddyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCNM-SPd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria przeddyplomowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 8/+

Przedmioty wprowadzające:

przedmioty kierunkowe i specjalistyczne

Programy:

elektronika i telekomunikacja

Autor:

dr inż. Artur Bajda

Skrócony opis:

Zapoznanie z profilem działania instytutu profilującego specjalności, wskazanie przykładowej tematyki realizacji prac końcowych

Pełny opis:

Informacje organizacyjno-porządkowe, cel i zadania seminarium przeddyplomowego, cel podjęcia pracy dyplomowej, techniki pisania pracy dyplomowej, pojęcie plagiatu i cytowania, wybrane zagadnienia ustawy Prawo autorskie, zapoznanie z tematyką przykładowych prac dyplomowych, ich charakterystyka i wymagania autorów

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, 2006r.

J. Majchrzak T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisaania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji, 1995r.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83)

Efekty uczenia się:

ma podstawową wiedzę z zakresu technik telekomunikacyjnych i cyfrowych pozwalają na wybór obszaru realizowanej pracy dyplomowej

potrafi pozyskiwać i wykorzystać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł

ma umiejętność samokształcenia w celu zgłębienia wiedzy z interesujących zagadnień niezbędnych do wyboru tematyki pracy dyplomowej

rozumie potrzebę dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest dokonanie wyboru przez studenta tematu pracy i przed-stawienie potwierdzenia potencjalnego kierownika pracy. Efekty kształcenia są weryfikowane z chwilą przedstawienia pisemnego potwierdzenia wyboru tematu przez studenta

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)