Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy ochrony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSM-ZSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy ochrony
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/X, P 8/+, L 8/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy projektowania systemów alarmowych - ocena zagrożenia obiektu technicznego, dobór systemów bezpieczeństwa, zasady instalowania czujek i central alarmowych w obiektach technicznych.

Projektowanie systemów alarmowych - znajomość wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemów alarmowych.

Telewizja dozorowa - budowa i zasada działania kamery, sposoby przetwarzania i kompresji sygnałów telewizyjnych, sposoby zapisu sygnałów wizyjnych.

Fizyka - teoria pola elektromagnetycznego, technika mikrofal i optoelektroniki.

Podstawy elektroniki - układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, podstawy analizy widmowej.

Programy:

II / Elektronika i Telekomunikacja / Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr hab. inż. Adam Rosiński

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. wykład / 14

2. praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 24

3. projekt / 8

4. ćwiczenia laboratoryjne / 8

5. przygotowanie do laboratoriów i projektu / 20

6. przygotowanie sprawozdania z laboratorium / 10

7. zaliczenie i konsultacje / 6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+4.+7.=36 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.=8 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu zasad, norm i przepisów dotyczących zintegrowanych systemów ochrony. Omawiane są metody integracji elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwraca się na aspekty związane z projektowaniem zintegrowanych systemów ochrony dla obiektów użyteczności publicznej.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Systemy ochrony zewnętrznej / 2 godz.

Budowa i zasada działania systemów ochrony zewnętrznej.

2. Projektowanie systemów ochrony zewnętrznej na przykładzie obiektów użyteczności publicznej / 4 godz.

Podstawowe informacje prawne z zakresu systemów ochrony zewnętrznej (normy PN i EN oraz NO).

3. Integracja elektronicznych systemów bezpieczeństwa / 6 godz.

Metody integracji elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Charakterystyka poszczególnych rozwiązań integrujących systemy bezpieczeństwa.

4. Budynek inteligentny / 2 godz.

Podstawowe informacje dotyczące budynku inteligentnego.

Projekt / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych; dyskusja; podanie projektu do samodzielnego opracowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Projekt zintegrowanego systemu ochrony dla wybranego obiektu użyteczności publicznej / 6 godz.

Wykonanie dokumentacji projektowej zintegrowanego systemu ochrony dla wybranego obiektu użyteczności publicznej (np. portu lotniczego).

2. Kosztorysowanie zintegrowanych systemów ochrony / 2 godz.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne poznanych wiadomości do oceny zintegrowanych systemów ochrony.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Badanie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu w aspekcie możliwości integracji z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa / 4 godz.

Uruchomienie rozproszonego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i dokonanie analiz oraz konfiguracji w celu integracji z wybranymi elektronicznymi systemami bezpieczeństwa.

2. Integracja systemów monitoringu wizyjnego z systemami bezpieczeństwa / 4 godz.

Konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego zintegrowanego z systemami bezpieczeństwa.

Literatura:

podstawowa:

- Wójcik A. (red.): Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011.

- Radziejewski R. , Siudalski S.J.: Ochrona osób i mienia, Wyd. WAT, Warszawa 2013.

- Mikulik J. : Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach, Wyd. AGH, Kraków 2008.

- Zestaw instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

uzupełniająca:

- Norma PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe.

- Norma PN-EN 50131-6:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Zasilanie.

- Normy obronne NO-04-A004-1÷9.

- czasopismo: „Zabezpieczenia”, www.zabezpieczenia.com.pl.

- czasopismo „Ochrona mienia i informacji”, www.ochrona-mienia.pl.

- Norman T.: Integrated security systems design. Butterworth Heinemann, 2007.

- Fischer R., Halibozek E., Walters D.: Introduction to Security. Butterworth-Heinemann, 2012.

Efekty uczenia się:

W1 - Student zna i rozumie zasady stosowania różnych rodzajów zintegrowanych systemów ochrony. Zna wymagania dotyczące tych systemów zawarte w normach PN i EN oraz NO.

W2 - Student zna specyfikę systemów ochrony zewnętrznej stosowanych w obiektach użyteczności publicznej. Rozumie jak stosować różne rozwiązania w zależności od charakteru chronionego obiektu.

W3 - Student zna techniczne i fizyczne podstawy działania elektronicznych systemów ochrony zewnętrznej.

U1 - Student potrafi pozyskiwać informację z literatury oraz innych dobranych źródeł o nowościach i trendach rozwojowych współczesnych zintegrowanych systemach ochrony, potrafi integrować uzyskane informacje w celu doskonalenia procesu projektowania tych systemu.

U2 - Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi zintegrowanych systemów ochrony w środowisku zawodowym w celu weryfikacji i oceny parametrów tych systemów.

U3 - Student potrafi opracować dokumentację projektowo - kosztorysową zintegrowanych systemów ochrony z uwzględnieniem zaleceń instalacyjnych, eksploatacyjnych oraz wytycznych dotyczących pomiarów instalacji tych systemów podczas odbiorów technicznych tych prac.

K1 - Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty prawne dotyczące zasad projektowania zintegrowanych systemów ochron, w tym związanej odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe.

Metody i kryteria oceniania:

- Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemno(test)-ustnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

- Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

- Efekty W1, W2, U1, U3 sprawdzane są w czasie egzaminu i ćwiczeń projektowych.

- Efekty W3, U2, K1 sprawdzane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rosiński
Prowadzący grup: Adam Rosiński, Michał Wiśnios
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)