Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring i transmisja sygnałów alarmowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCNI-MiTSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring i transmisja sygnałów alarmowych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/X, ĆW 8/- L 16/+ Razem 40

Przedmioty wprowadzające:

Elementy elektroniczne / znajomość zasady działania i konstrukcji podstawowych elementów elektronicznych: diod, tranzystorów bipolarnych i polowych, elementów optoelektronicznych;

Układy cyfrowe / znajomość podstawowych układów elektronicznych cyfrowych oraz układów wchodzących w skład systemów mikrokomputerowych;

Systemy i sieci telekomunikacyjne / sieć telekomunikacyjna i jej charakterystyka, bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej


Programy:

Semestr IV Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalności: inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr inż. Joanna Ćwirko

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

3. Udział w laboratoriach / 16

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 16

5. Udział w ćwiczeniach / 8

6. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 12

7. Udział w konsultacjach / 4

8. Przygotowanie do egzaminu / 12


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 104 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5. +7.= 46/ 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4+5.+6..=52 / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot uczy zasad monitorowania sygnałów z SSWiN oraz projektowania systemów transmisji sygnałów alarmowych w chronionych obiektach. Omawiane są standardy interfejsów cyfrowych stosowanych do transmisji sygnałów oraz zagadnienia normalizacji systemów transmisji sygnałów alarmowych i monitoringu. Przedmiot zapoznaje z problematyką monitoringu procesów przemysłowych i technologicznych oraz ze sterownikami PLC

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Pojęcia ogólne. Sygnalizacja lokalna i zdalna stanu zagrożenia obiektu w świetle obowiązujących norm

Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Wymagania wynikające z norm – na parametry torów transmisji sygnałów alarmowych.

2. Monitorowanie sygnałów pochodzących z systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

Zasady organizacji systemu monitorowania systemów alarmowych w obiektach chronionych. Rozwiązania systemowe – urządzenia i oprogramowanie.

3. Organizacja alarmowego centrum odbiorczego (ACO)

Urządzenia i rozwiązania systemowe. Programy automatyzacji i wizualizacji ACO. Zasady i procedury. Zagrożenia ACO.

4. Protokoły i formaty transmisji sygnałów alarmowych. Systemy transmisji sygnałów alarmowych – systemy przewodowe.

Protokoły i formaty impulsowe i tonowe. Systemy transmisji - rozwiązania oparte o PSTN.

5. Systemy transmisji sygnałów alarmowych – systemy radiowe i mieszane

Systemy radiowe „of-line” i „on-line”. Rozwiązania wykorzystujące moduły GSM/GPRS.

6. Standardy interfejsów cyfrowych oraz sieci przemysłowych stosowanych w monitoringu procesów przemysłowych i technologicznych

Interfejsy – RS232, RS-485. Sieci przemysłowe: 4 – 20 mA, Profibus, Modbus, Hart. Sieci rozproszone - CAN, LonWorks i sieć komputerowa przemysłowa.

7. Sterowniki PLC. Wewnętrzne sieci teletechniczne, okablowanie strukturalne.

Konstrukcja i oprogramowanie sterowników.

Integracja systemów automatyki budynkowej z systemami ochrony.

8. Monitorowanie ruchu pojazdów oraz zagrożeń środowiskowych

Rozwiązania systemowe i urządzenia. Logistyka ruchu pojazdów – wymagania TAPA. Państwowy monitoring środowiska. Egzamin zerowy.

Ćwiczenia / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych; dyskusja.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Transmisja lokalna między elementami systemu alarmowego

Rozwiązania techniczne komunikacji miedzy czujkami a centralami alarmowymi.

2. Transmisja sygnałów alarmowych z SSWiN do ACO

Przykładowe rozwiązania techniczne - w zależności od stopnia zagrożenia chronionego obiektu.

3. Monitoring procesów przemysłowych i technologicznych

Czujniki stosowane w systemach monitoringu przemysłowego.

4. Sterowniki PLC

Języki programowania sterowników – drabinkowy i symboliczny.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne wiadomości przekazywanych w czasie wykładów.

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne):

1. Programy automatyzacji i wizualizacji alarmowego centrum odbiorczego (ACO)

Praktyczne zapoznanie się z programem automatyzacji na przykładzie programu SIMII.

2. Organizacja alarmowego centrum odbiorczego (ACO

Przeprowadzenie konfiguracji Alarmowego Centrum Odbiorczego.

3. Systemy transmisji sygnałów alarmowych – systemy przewodowe

Praktyczne zapoznanie z transmisją sygnałów alarmowych do ACO po torze przewodowym PSTN.

4. Systemy transmisji sygnałów alarmowych – systemy mieszane

Praktyczne zapoznanie z transmisją sygnałów alarmowych do ACO po torze GSM/GPRS.

Literatura:

Literatura: podstawowa:

1. Pod redakcją A. Wójcika, Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Wydawnictwo Velag Dasohofer Sp. z o.o. Warszawa 2009

2. W. Kotowski, Ochrona osób i mienia Wydawnictwo ABC, Warszawa 2000

3. Normy polskie wskazane przez wykładowcę

uzupełniająca:

1. A. Simmonds , Wprowadzenie do transmisji danych, WKŁ, Warszawa 1999

2. N. Cumming, A Guide to Security System Design and Equuipment Selection and Installation, Second Edition. Copyright by Butterworth-Heineman 2003

3. Czasopisma „Systemy alarmowe”, „Ochrona Mienia”, „Zabezpieczenia”

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę w zakresie radiowych i przewodowych systemów transmisji sygnałów alarmowych i zna protokoły oraz formaty transmisji sygnałów alarmowych / K_W24

W2 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci, stosowanych w różnych rodzajach systemów monitorowania zagrożeń, w tym sterowników PLC / K_W08

W3 / Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury sprzętowej systemów alarmowych oraz metodyki i technik programowania / K_W06

W4 / Student zna problematykę normalizacji systemów transmisji sygnałów alarmowych i monitoringu oraz procedury ACO / K_W20

U1 / Student potrafi, używając właściwych metod i technik zaprojektować i uruchomić proste systemy monitoringu SSWiN / K_U15

U2 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu monitoringu bezpieczeństwa / K_U02

U3 / Student potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów elektronicznego monitoringu bezpieczeństwa ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne / K_U09

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera jako projektanta systemów inżynierii bezpieczeństwa, w tym wpływu na środowisko / K_K02

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.

Egzamin z przedmiotu, sprawdzający wiedzę (W1,W2, W3 i W4) i umiejętności (U1, U2 i U3), przeprowadzany jest w formie pisemnej lub pisemnej i ustnej; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów.

Ćwiczenia, sprawdzające umiejętności (U1, U2 i U3), zaliczane są na podstawie opracowanych wystąpień (prezentacji) oraz pracy bieżącej.

Laboratoria, sprawdzające umiejętności (U1, U2 i U3) oraz kompetencje (K1 i K2), zaliczane są na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiśnios
Prowadzący grup: Jarosław Łukasiak, Michał Mazur, Michał Wiśnios
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)