Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne materiały konstrukcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSM-WMK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne materiały konstrukcyjne
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykłady - 20h

Laboratoria - 20h

Seminarium - 20h

Przedmioty wprowadzające:

Struktura i właściwości materiałów

Programy:

Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa

Autor:

ppłk dr inż. Krzysztof Karczewski

Bilans ECTS:

Lp. Aktywność Obciążenie w godz.

1. Udział w wykładach 20

2. Udział w laboratoriach 20

3. Udział w ćwiczeniach

4. Udział w seminariach 20

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 30

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium 30

9. Realizacja projektu

10. Udział w konsultacjach 15

11. Przygotowanie do egzaminu 20

12. Przygotowanie do zaliczenia

13. Udział w egzaminie 2

godz. ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 177 6,0

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 77 3,0

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 55 2,0


Skrócony opis:

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z materiałami inżynierskimi stosowanymi we współczesnej technice, ze szczególnym uwzględnieniem relacji technologia - struktura - właściwości – zastosowanie. Omówione będą kwestie odpowiedniego doboru materiałów oraz problemy związane z kształtowaniem struktury i właściwości materiałów.

Pełny opis:

Wykład /metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

1. Nowoczesne materiały konstrukcyjne - wprowadzenie/ 2 godz.

2. Stale/4h

3. Obróbka cieplna stali / 2 godz.

4. Nadstopy/ 2 godz.

5. Stopy metali nieżelaznych 2 godz.

6. Stopy wytwarzane metodą metalurgii proszków/ 2 godz.

7. Kompozyty / 2 godz.

8. Ceramiczne materiały inżynierskie/ 2 godz.

9. Materiały funkcjonalne/ 2 godz.

Seminaria /rozwiązywanie i analizowanie problemów związanych z tematyką wykładów oraz przygotowanie koncepcyjne do przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych

Laboratoria /

1. Obróbka cieplna i cieplno-plastyczna wybranych gatunków nowoczesnych stali konstrukcyjnych/4h

2. Projektowanie struktury i technologii materiałów kompozytowych (w tym kompozytów spiekanych)/4h

3. Obróbka cieplna stopów lekkich ze szczególnym uwzględnieniem stopów aluminium/4h

4. Badania korozyjne wybranych stopów/4h

5. Nowoczesne metody oceny struktury materiałów w oparciu o obowiązujące normy PN-EN/4h

Literatura:

Literatura:

1. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. WNT, Warszawa, 2004.

2. Hadasik E. Przetwórstwo metali. Plastyczność a struktura. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006.

3. Ashby M. F., Jones D. R .H.: Materiały inżynierskie. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. Tom 1. WNT, Warszawa, 1995.

4. Ashby M. F., Jones D. R .H.: Materiały inżynierskie. Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów. Tom 2. WNT, Warszawa, 1996.

5. Ashby M.F: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Pergamon Press, Oxford 1998.

6. Królikowski W.: Polimerowe kompozyty konstrukcyjne. PWN, Warszawa, 2012.

7. Ciszewski B., Przetakiewicz W.: Nowoczesne materiały w technice, Bellona, Warszawa, 1993.

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty uczenia się / Odniesienie do efektów kierunku

W1 / Ma wiedzę w zakresie doboru materiałów inżynierskich konstrukcyjnych oraz funkcjonalnych do zastosowań inżynierskich. Zna podstawy projektowania struktury materiałów inżynierskich z uwzględnieniem wymaganych właściwości fizyko-chemicznych

i eksploatacyjnych. / K_W09,

W2 / Zna podstawy wykorzystania materiałów konstrukcyjnych: niestopowych i stopowych stali konstrukcyjnych, stali i innych stopów narzędziowych, stali specjalnych i innych stopów żelaza po przeróbce plastycznej, żeliw, staliw, stopów aluminium, miedzi, magnezu, tytanu, niklu, kobaltu, cynku oraz innych stopów specjalnych używanych w budowie maszyn i urządzeń. Jest zapoznany z przykładowymi zastosowaniami tych materiałów, tendencjami i kierunkami ich rozwoju. / K_W13

U1 / Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii materiałowej. / K_U11

K1 / Dostrzega potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i kompetencji, wie jak inspirować proces uczenia się innych osób./ K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Zaliczenie seminarium wymaga obecności na zajęciach i przygotowania referatu (oceny z referatu + obecność).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów oraz

z pisemnego egzaminu zawierającego pytania otwarte oraz testowe wielokrotnego wyboru.

Osiągnięcie efektów W1, W2, U1 i K1 weryfikowane jest na seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych oraz podczas egzaminu. Wszystkie sprawdziany i kolokwia są oceniane wg następujących zasad:

ocena 2 – poniżej 50%, ocena 3 – 50 ÷ 60%, ocena 3,5 – 61 ÷ 70%, ocena 4 – 71 ÷ 80%, ocena 4,5 – 81 ÷ 90%, ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami uczenia się, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się: ocena uzyskana na egzaminie, oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Karczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Karczewski, Zenon Komorek, Adrian Łukaszewicz, Wojciech Stępniowski, Dariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)