Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metaloznawstwo połączeń spajanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNKCSM-MPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metaloznawstwo połączeń spajanych
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady - 16 godzin/zaliczenie na ocenę

laboratoria - 14 godzin/zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

Struktura i właściwości materiałów.

Współczesne materiały konstrukcyjne.

Programy:

kierunek: inżynieria materiałowa

Autor:

ppłk dr inż. Paweł Jóźwik

Bilans ECTS:

Udział w wykładach - 16 godz.

Udział w laboratoriach - 14 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 10 godz.

Samodzielne przygotowanie do laboratoriów - 10 godz.

Udział w konsultacjach - 6 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 6 godz.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 62 godz. 2,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 - 36 godz. 1,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 56 godz. 2,0 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot porusza aspekty związane z metaloznawstwo połączeń spajanych (spawania, zgrzewania i lutowania) tj. podstawy procesów spajania, metalurgię procesów spajania, spawalność metali a także zagadnienia związane z oceną jakości złączy spajanych. Część praktyczna obejmuje badania złączy uzyskanych różnymi metodami spajania wykonanych z powszechnie stosowanych materiałów konstrukcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Podstawy procesów spajania: Zasady powstawania złączy spajanych. Charakterystyka źródeł energii w procesach spajania. Klasyfikacja procesów spajania - 2 godz.

2. Metalurgia procesów spajania: Materiał rodzimy i spoiwo. Krystalizacja spoin. Wpływ warunków krystalizacji na właściwości złącz spajanych. Procesy metalurgiczne zachodzące przy zastosowaniu wybranych metod spajania. Budowa i właściwości złączy spajanych. Struktura złącza spawanego w stalach niestopowych i niskostopowych. Budowa złącza spawanego w stalach wysokostopowych - 4 godz.

3. Spawalność metali. Pojęcie spawalności. Wpływ składu chemicznego stali na jej spawalność. Metody określania spawalności. Uwarunkowania spawalności podstawowych tworzyw konstrukcyjnych - 4 godz.

4. Wady złączy spawanych i sposoby im zapobiegania. Pęknięcia krystalizacyjne w spoinie. Pękanie segregacyjne w strefie wpływu ciepła stali niestopowych i stopowych. Pękanie stopów niklu i stopów aluminium. Sposoby zapobiegania pękania stali i stopów aluminium w strefie częściowego stopienia. Pękanie na zimno. Pękanie lameralne. Pękanie relaksacyjne - 4 godz.

5. Badania złączy spajanych. Oględziny zewnętrzne. Badania penetracyjne. Badania radiograficzne. Badania magnetyczne. Badania ultradźwiękowe. Badania właściwości mechanicznych - 2 godz.

Laboratoria

1. Ocena jakości złącz spajanych – badania nieniszczące i wytrzymałościowe - 2 godz.

2. Badania złączy ze stali niskowęglowej uzyskanych różnymi metodami spawania - 4 godz.

3. Badania złączy ze stali kwasoodpornej uzyskanych różnymi metodami spawania - 4 godz.

4. Badania złączy spajanych ze stopów aluminium i miedzi - 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. E. Tasak, Metalurgia spawania, Wyd. JAK, Kraków 2008.

2. J. Senkara, A. Windyga, Podstawy teorii procesów spajania, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.

3. J. Szymański, A. Windyga, M. Wiśniewski, Laboratorium metaloznawstwa spawalniczego Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1986.

uzupełniająca:

1. A. Klimpel, Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. Technologie, WNT, Warszawa 1999.

2. E. Tasak, Ćwiczenia Laboratoryjne z metalurgii połączeń spajanych, Wyd. AGH Kraków 1986.

Efekty uczenia się:

W1 Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie budowy materiałów, mechanizmów przemian fazowych w materiałach, relacje pomiędzy parametrami podstawowych procesów technologicznych a strukturą materiałów oraz pomiędzy strukturą i ich właściwościami. K_W11, K_W13.

W2. Zna typowe wady złącz spajanych i sposoby im zapobiegania. Jest zapoznany z metodami badań niszczących

i nieniszczących złączy spajanych. K_W15.

U1 przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne. K_U09.

U2 Potrafi w powiązaniu z inżynierią materiałową dokonać oceny istniejących rozwiązań technicznych. Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych. K_U13, K_U14.

K1 Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. K_K04.

K2 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny. K_06.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen ze sprawdzianu wiedzy przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdania pisemnego sprawdzianu zawierającego pytania otwarte oraz testowe wielokrotnego wyboru.

Osiągnięcie efektów W1, W2, U1, K1 i K3 weryfikowane jest podczas sprawdzianu końcowego, natomiast efekty W1, W2, U2, U3 i K2 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia,

a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz systematyczny w pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się oceny uzyskane na sprawdzianie końcowym, ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki a także oceny bieżące uzyskane w czasie zajęć wykładowych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jóźwik
Prowadzący grup: Anna Antolak-Dudka, Paweł Jóźwik, Zenon Komorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jóźwik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)