Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekspertyza materiałowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNICSI-EM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekspertyza materiałowa
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady - 6 godz./zaliczenie (zal/nzal)

laboratoria - 24 godz./zaliczenie na ocenę

projekt - 24 godz./zaliczenie na ocenę

seminarium - 6 godz./zaliczenie (zal/nzal)

Przedmioty wprowadzające:

Metodyki badawcze w inżynierii materiałowej.

Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne.

Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów.

Mechanizmy niszczenia materiałów.

Programy:

kierunek: inżynieria materiałowa

Autor:

ppłk dr inż. Paweł Jóźwik

Bilans ECTS:

Udział w wykładach - 6 godz.

Udział w laboratoriach - 24 godz.

Udział w seminariach - 6 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 18 godz.

Samodzielne przygotowanie do laboratoriów - 24 godz.

Samodzielne przygotowanie do seminarium - 12 godz.

Realizacja projektu - 24 godz.

Udział w konsultacjach - 18 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 142 godz. 5,0 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13 - 54 godz. 2,0 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową - 90 godz. 3,0 ECTS


Skrócony opis:

Student zostanie zapoznany z istotą ekspertyzy materiałowej; okolicznościami prowadzenia badań ekspertyzowych opisem uwarunkowań formalnych, doborem adekwatnych metod badań i urządzeń badawczych oraz stopnia zaawansowania analizy wyników badań ekspertyzowych. Zostaną omówione wybranych przykłady sposobu realizacji, materiału dowodowego i końcowego wnioskowania na podstawie zrealizowanych czynności ekspertyzowych. Realizacja grupowych i indywidualnych zadań ekspertyzowych dla wybranych we własnym zakresie lub wskazanych przez prowadzącego przypadków awarii, przyspieszonego niszczenia lub zużycia eksploatacyjnego elementów konstrukcji.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota ekspertyzy materiałowej; okoliczności prowadzenia badań ekspertyzowych; opis uwarunkowań formalnych; planowanie badań i ewentualnych eksperymentów pomocniczych – 2 godz.

2. Dobór adekwatnych metod badań, uzasadnionego zestawu urządzeń badawczych i uzasadnionego stopnia zaawansowania analizy wyników badań ekspertyzowych – 2 godz.

3. Omówienie i analiza wybranych przykładów sposobu realizacji, materiału dowodowego i końcowego wnioskowania na podstawie zrealizowanych czynności ekspertyzowych – 2 godz.

Laboratoria:

1. Ekspertyza materiałowo-technologiczna wybranych przypadków degradacji środowiskowej materiałów inżynierskich - 2 godz.

2. Ekspertyza materiałowo-technologiczna wybranych przypadków przyspieszonego zużycia / niszczenia elementów maszyn eksploatowanych w warunkach przekroczenia dopuszczalnych progów wymuszeń mechanicznych - 2 godz.

3. Ekspertyza materiałowo-technologiczna wybranych przypadków przyspieszonego zużycia / niszczenia elementów maszyn eksploatowanych w warunkach przekroczenia dopuszczalnych progów wymuszeń cieplnych - 2 godz.

4. Kompleksowa ekspertyza inżynierska, w szczególności aspektów materiałowo-technologicznych dla wybranych przypadków przyspieszonego zużycia / niszczenia elementów maszyn w złożonych warunkach eksploatacji - 18 godz.

Projekt:

Grupowe i/lub indywidualne zadania ekspertyzowe dla wybranych przez prowadzącego przypadków awarii, przyspieszonego niszczenia lub zużycia eksploatacyjnego elementów konstrukcji - 24 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. E. Pleszakow, J. Sieniawski, J.W. Wyrzykowski, Odkształcanie i pękanie metali, WNT Warszawa 1999.

2. K. Przybyłowicz, Strukturalne aspekty odkształcania metali, WNT Warszawa 2002.

3. A. Bochenek, Elementy mechaniki pękania, Wyd. P.Cz., Częstochowa 1998

4. L. A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT Warszawa 2006.

uzupełniająca:

1. L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza, Wy. Pol. Śląskiej, Gliwice 2007.

2. L.A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wy. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008.

3. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie. T. 1 i 2, 1996, WNT Warszawa.

4. W.D.Callister Jr., Materials science and engineering - an introduction, John Wiley and Sons, Inc. 2007.

Efekty uczenia się:

W1. Zna podstawy: metod badania właściwości fizykochemicznych materiałów, analizy i opisu struktury materiałów w szczególności: badania makroskopowe i mikroskopowe, spektroskopię, rentgenografię strukturalną, analizę składu chemicznego, pomiary właściwości mechanicznych, zużyciowe, korozyjne oraz sposoby wykrywania wad materiałowych i uszkodzeń eksploatacyjnych za pomocą badań niszczących i nieniszczących. K_W16

W2. Zna typowe rodzaje obciążeń i wymuszeń oddziałujących na typowe elementy konstrukcji inżynierskich oraz efekty wpływu tych wymuszeń na właściwości użytkowe oraz trwałość tworzyw konstrukcyjnych i wytworzonych z nich elementów. K_W20

W3. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i obiektów technicznych oraz uwarunkowaniach tego cyklu wynikających z czynników materiałowych, technologicznych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. K_W21

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (także anglojęzycznych); potrafi interpretować uzyskane informacje, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie bazując na wiedzy ogólnoinżynierskiej i w szczególności wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej. K_U03

U2. Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego w zakresie rozpoznania przyczyn niszczenia materiału i formułowania wniosków prewencyjnych. K_U05

U3. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz interpretować uzyskane wyniki pomiarów, z uwzględnieniem rachunku błędów. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. K_U07

U4. Potrafi dokonać identyfikacji problemu i sformułować proste zadanie inżynierskie, wybrać i zastosować metodę i narzędzie w laboratoryjnej działalności badawczej. K_U10

K1. Dostrzega ważność i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w zakresie inżynierii materiałowej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w praktyce inżynierskiej. K_K02

K2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, w szczególności opracować harmonogram pracy ekspertyzowej określającej wpływ materiału i czynników technologicznych na zachowanie / utratę cech użytkowych elementów maszyn i mechanizmów. K_ K04

K3. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w tym docenia aspekty stosowania najlepszej praktyki laboratoryjnej, rzetelności, bezstronności i niezawisłości wykonawcy ekspertyzy materiałowej. K_ K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w skali ocen ZAL/NZAL.

1. Warunek uzyskania zaliczenia wykładów: aktywna obecność na wykładach i pozytywna ocena z indywidualnej rozmowy z wykładowcą - prezentacji wyników własnych prac ekspertyzowych studenta, dokonanej w ramach konsultacji po zaliczeniu ćwiczeń laboratoryjnych,

2. zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na zajęciach, przygotowanie merytoryczne, wykonanie i rozliczenie sprawozdań z realizacji zadań grupowych i indywidualnych.

3. Efekty W1-3, U1-4, K1-3 sprawdzane są w ramach indywidualnej rozmowy z wykładowcą - prezentacji wyników własnych prac ekspertyzowych.

4. Wszystkie efekty kształcenia łącznie: sprawdzane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych i rozliczania sprawozdań z realizacji zadań grupowych i indywidualnych

Ocenę pozytywną (ZAL) otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia, co potwierdził zaliczeniem ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywnym wynikiem indywidualnej rozmowy z wykładowcą - prezentacji wyników własnych prac ekspertyzowych. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje oceną negatywną (NZAL)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Projekt, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jóźwik
Prowadzący grup: Paweł Jóźwik, Zenon Komorek, Dariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Projekt, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jóźwik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-03-01 - 2026-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Projekt, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jóźwik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)