Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne zarządzania kryzysowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLORKCNL-20Z6-PPZK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium)

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 10/x, Ć 8/+ razem: 18 godz., 3 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Nauka o państwie i prawie

System zarządzania kryzysowego


Autor:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w laboratoriach / …..

3. Udział w ćwiczeniach /8

4. Udział w seminariach / …..

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / …..

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 24

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …..

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 2,7

11. Przygotowanie do egzaminu / 7,2

12. Przygotowanie do zaliczenia / …

13. Udział w egzaminie /2


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 69,9 godz./ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 22,7 godz./ 0,5ECTS

Zajęcia o charakterze naukowym 58 godz./ 1 ECTS


Skrócony opis:

Konstytucyjne i ustawowe powinności władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli; ustawy i akty wykonawcze statuujące instytucje bezpieczeństwa w Polsce; dziedzinowy podział zadań z obszaru bezpieczeństwa narodowego; formalno-prawna interpretacja kryzysu i sytuacji kryzysowej; symptomy sytuacji kryzysowej, eskalacja kryzysu, granice stanu nadzwyczajnego; podstawy prawne organizacji systemu zarządzania kryzysowego; uwarunkowania prawne zarządzania kryzysowego w województwie, powiecie i gminie; podstawy prawne użycia Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym.

Pełny opis:

Wykłady / wykład prowadzony metodą podającą (konwersacyjną), przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych.

1. Sytuacja kryzysowa a stan nadzwyczajny /2 godz./ - formalno-prawna interpretacja kryzysu i sytuacji kryzysowej; symptomy sytuacji kryzysowej, eskalacja kryzysu, granice stanu nadzwyczajnego, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny.

2. Instytucjonalizacja zarządzania kryzysowego /2 godz./ - struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; instytucje bezpieczeństwa państwa w zarządzaniu kryzysowym.

3. Podstawy prawne systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i organizacji systemu zarządzania kryzysowego /2 godz./ - państwo jako gwarant bezpieczeństwa; Konstytucja RP jako fundament systemu prawnego w państwie; ustawy i akty wykonawcze statuujące instytucje bezpieczeństwa w Polsce; ustawa o zarządzaniu kryzysowym i akty wykonawcze tworzące elementy systemu zarządzania kryzysowego;

4. Centralne organy administracji rządowej w zarządzaniu kryzysowym /2 godz./ - podstawy prawne funkcjonowania Rady Ministrów, ministerstw i centralnych organów administracji rządowej i ich usytuowania w systemie zarządzania kryzysowego.

5. Uwarunkowania prawne zarządzania kryzysowego w województwie, powiecie i gminie /2 godz./ - wojewoda jako organ odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w województwie; administracja zespolona i niezespolona w zarządzaniu kryzysowym; administracja samorządowa w zarządzaniu kryzysowym; miejsce i rola starosty w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu powiatu; miejsce i rola wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu gminy (miasta).

Ćwiczenia / prezentacja referatów przygotowanych w formie multimedialnej oraz dyskusja kierowana

1. Formalno-prawne aspekty sytuacji kryzysowych – kryzysy militarne i niemilitarne /2 godz./ - zarządzanie kryzysowe jako integralna część zarządzania organizacją w ogóle, zarządzanie kryzysowe jako dziedzina zarządzania bezpieczeństwem; podstawowe cele zarządzania kryzysowego; zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych; stan wojenny a stan wojny; zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego a stan wyjątkowy; zagrożenia naturalne, katastrofy naturalne a stan klęski żywiołowej.

2. Zarządzanie kryzysowe w dokumentach strategicznych /2 godz./ - Strategia bezpieczeństwa narodowego i strategie dziedzinowe w zakresie bezpieczeństwa państwa; zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności w dokumentach strategicznych; dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony ludności.

3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania państwa jako systemu bezpieczeństwa /2 godz./ - Konstytucyjne i ustawowe powinności władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli; działy administracji rządowej; dziedzinowy podział zadań z obszaru bezpieczeństwa narodowego, w tym zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, wynikający z ustawy o działach administracji rządowej.

4. Ogólnokrajowe i resortowe systemy bezpieczeństwa /2 godz./ - Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne służby w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym; Siły Zbrojne RP w systemie obronnym państwa; Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego; Straż Graniczna w systemie ochrony granicy państwowej.

Literatura:

podstawowa:

1. P. Bała (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014

2. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

3. W. Kitler (red.), Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, Warszawa 2013.

4. T. Szczurek, Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego w kształtowaniu bezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagrożeń niemilitarnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2012.

5. M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, System bezpieczeństwa

i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

6. M. Zdyb (red.), Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

uzupełniająca:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU z dnia 16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483.

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r., nr 62, poz. 558 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym, Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 985 z późn. zm.

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2002r., nr 156, poz. 1301 z późn. zm.

6. Ustawa z dnia 4 września 1997 r., o działach administracji rządowej, Dz. U. z 1997 r., nr 141, poz. 946, z późn. zm.

7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. z 2009 r., nr 31, poz. 206.

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1590, tekst jednolity z późn. zm.

9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1592, tekst jednolity, z późn. zm.

10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591, tekst jednolity, z późn. zm.

11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dz. U. z 2011 r., nr 86, poz. 471.

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania, Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz. 1810.

13. Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 roku w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, M.P. z 2011 r., nr 93, poz. 955.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1/ rozumie podstawowe historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa oraz podstawowe dylematy cywilizacyjne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa/ K_W02

W2/ zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie globalnym, regionalnym, subregionalny, narodowym i lokalnym, zasady funkcjonowania tych organizacji, w tym państwa oraz rolę człowieka jako twórcę kultury i organizatora struktur społecznych, określających zasady ich funkcjonowania / K_W05

U1/ potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi dotyczącymi problematyki zarządzania bezpieczeństwem i zapewniania bezpieczeństwa;/ K_U07

K1/ jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz pod-porządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych / K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu w formie pisemnej

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie przedstawionych i złożonych do oceny referatów w formie multimedialnych prezentacji oraz na podstawie wypowiedzi podczas dyskusji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach bądź nie-przygotowanie referatu skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń i niedopuszczeniem do egzaminu końcowego.

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, U1 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U2, U3, U4,K1, K2 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Efekty U2, K1, K2 sprawdzenie są na ćwiczeniach.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Skrabacz
Prowadzący grup: Ryszard Piwowarczyk, Aleksandra Skrabacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)