Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy analogowe WELEXWSJ-UA
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

J. Boksa, Analogowe układy elektroniczne, BTC, 2007

A.P. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński, Układy analogowe - ćwiczenia rachunkowe, WAT, 2004

J. Boksa, J. Kaźmierczak, A Malinowski, Laboratorium z układów analogowych część I, WAT, 2004

J. Boksa, Z. Chudy, A.Dobrowolski, J. Kaźmierczak, P. Szymańczyk, Laboratorium z układów analogowych część II, WAT, 2005

Uzupełniająca:

A. P. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika – ależ to bardzo proste!, BTC, 2013

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego:

W1 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych i optoelektronicznych, układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych. Posiada także uporządkowaną wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu / K_W11 i K_W13

W2 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych (również w wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych) i systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji K¬_W15

U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi też integrować uzyskane informacje, dokonywać ich analizy i interpretacji, a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie / K_U01

U2 / Student potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Potrafi również dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe / K_U07 i K_U08

K1 /Student dostrzega potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań.

Zakres tematów:

Laboratoria (tematy kolejnych zajęć - po 4 godziny lekcyjne):

1. Wzmacniacz pasmowy RC z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych struktur wzmacniaczy tranzystorowych w układach OE, OB i OC oraz objętego pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego.

2. Wzmacniacz operacyjny. Pomiar parametrów roboczych oraz charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych i czasowych struktur układów elektronicznych z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego.

3. Wzmacniacz mocy klasy C Pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych wielkosygnałowego wzmacniacza mocy klasy C.

4. Generator drgań sinusoidalnych. Pomiar parametrów roboczych i charakterystyk generatora Clappa.

5. Analogowe układy mnożące (Mieszacze częstotliwości). Pomiar parametrów mieszaczy częstotliwości.

6. Zasilanie układów elektronicznych. Pomiar parametrów roboczych, badanie właściwości i charakterystyk układów prostowników i stabilizatorów napięcia.

Metody dydaktyczne:

Eksperyment badawczy i przeprowadzenie pomiarów podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych - wg. instrukcji. Opracowanie i przedstawienie otrzymanych wyników w formie liczbowej i graficznej. Ponadto interpretacja wyników i wnioski.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak, Piotr Figoń 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Figoń, Fabian Gil 14/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Figoń, Fabian Gil 14/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Figoń, Fabian Gil 14/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Figoń, Fabian Gil 12/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Figoń, Fabian Gil 13/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Zdzisław Chudy, Piotr Figoń 13/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Figoń, Fabian Gil 13/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak, Piotr Figoń 15/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak, Piotr Figoń 14/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)