Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy analogowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-UA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy analogowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Chudy
Prowadzący grup: Zdzisław Chudy, Piotr Figoń, Jakub Kaźmierczak, Wiktor Olchowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Chudy
Prowadzący grup: Zdzisław Chudy, Piotr Figoń, Fabian Gil, Jakub Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Chudy
Prowadzący grup: Zdzisław Chudy, Piotr Figoń, Fabian Gil, Jakub Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opis sposobu zaliczenia:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań.

Egzamin jest prowadzone w formie pisemno-ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie równym lub niższym niż 50%.


Język prowadzenia wykładu:

polski

Język prowadzenia laboratoriów:

polski

Skrócony opis:

Moduł służy poznaniu podstawowych rozwiązań analogowych układów liniowych i nieliniowych. W ramach liniowych układów przedstawia zagadnienia i rozwiązania związane ze wzmacniaczami liniowymi (układów zasilania tranzystorów, wzmacniaczy prądu stałego, pasmowych, selektywnych, tranzystorowych i na wzmacniaczach operacyjnych, małej i dużej mocy, pojedynczych i przeciwsobnych) oraz analizie ich właściwości w dziedzinie czasu oraz częstotliwości.

W ramach nieliniowych układów analogowych moduł umożliwia poznanie zagadnień i rozwiązania podstawowych układów wytwarzania i przetwarzania sygnałów (generatorów LC, RC i kwarcowych a także analogowych układów mnożących) oraz ich właściwości w dziedzinie czasu oraz częstotliwości. Moduł jednocześnie zapoznaje z podstawowymi elementami zasilania układów elektronicznych.

Pełny opis:

Wykłady

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Podstawowe własności analogowych układów elektronicznych. Układy zasilania tranzystorów. Podział układów elektronicznych, parametry robocze. Dobór punktu pracy tranzystora, czynniki destabilizujące punkt pracy, układy polaryzacji złącz tranzystora i stabilizacji pp

2. Małosygnałowe wzmacniacze pasmowe. Wzmacniacz w konfiguracji OE,OB i OC. Schematy zastępcze, parametry robocze, parametry szumowe, charakterystyka przejściowa wzmacniacza, zakres liniowy wzmacniacza.

3. Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy pasmowych. Wpływ pojemności sprzęgających na zakres dolnych częstotliwości wzmacniacza, twierdzenia Millera, wpływ sprzężenia wewnętrznego w tranzystorze na zakres górnych częstotliwości, wypadkowa charakterystyka kaskady wzmacniaczy.

4. Wzmacniacz pasmowy ze sprzężeniem zwrotnym Elementarna teoria sprzężenia zwrotnego. wymiana wzmocnienia na pasmo, układy ze sprzężeniem zwrotnym.

5. Wzmacniacze ze sprzężeniem bezpośrednim. Podstawowe właściwości wzmacniacza różnicowego. Podstawowe właściwości i wybrane zastosowania wzmacniaczy operacyjnych.

6. Wzmacniacze selektywne. Układy, parametry i zastosowania wzmacniaczy.

7. Wzmacniacze mocy. Aproksymacja charakterystyk elementów nieliniowych, analiza widmowa sygnału wyjściowego. Wzmacniacz klasy A, AB, B i C. Przeciwsobny wzmacniacz mocy.

8. Generatory drgań sinusoidalnych. Klasyfikacja i parametry generatorów, warunki generacji, generator sprzężeniowy LC. Rozwiązania układowe i parametry generatorów sprzężeniowych RC i kwarcowych.

9. Analogowe układy mnożące (Mieszacze częstotliwości). Parametry i przegląd zastosowań mieszaczy częstotliwości (analogowych układów mnożących), rozwiązania układowe.

10. Zasilanie układów elektronicznych. Parametry prostowników, prostowniki jedno i dwupołówkowe, filtry tętnień, stabilizatory napięcia.

Laboratoria - 6 spotkań po 4 godz. lekcyjne.

Literatura:

Podstawowa:

J. Boksa, Analogowe układy elektroniczne, BTC, 2007

A.P. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński, Układy analogowe - ćwiczenia rachunkowe, WAT, 2004

J. Boksa, J. Kaźmierczak, A Malinowski, Laboratorium z układów analogowych część I, WAT, 2004

J. Boksa, Z. Chudy, A.Dobrowolski, J. Kaźmierczak, P. Szymańczyk, Laboratorium z układów analogowych część II, WAT, 2005

Uzupełniająca:

A. P. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika – ależ to bardzo proste!, BTC, 2013

Uwagi:

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w laboratoriach / 24

3. Udział w ćwiczeniach / 0

4. Udział w seminariach / 0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 24

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 10

11. Przygotowanie do egzaminu / 40

12. Przygotowanie do zaliczenia / 0

13. Udział w egzaminie / 2

 

Zajęcia praktyczne: 24 godz. / 1 ECTS

Kształcenie umiejętności praktycznych: 60 godz. / 2 ECTS

Kształcenie umiejętności naukowych: 60 godz./ 2 ECTS

W tym udział nauczyciela akademickiego: 56 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)