Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Standaryzacja i interoperacyjność logistyczna w NATO WLOFXWSJ-19Z6-SIL
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 2
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie ZAL/NZAL
Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. 239, poz. 2038, ze zm.).

3. Decyzja Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi NATO” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar., poz. 150 oraz z 2022 r. poz. 90 i poz. 182).

4. Decyzja Nr 46/MON z dnia 22 marca 2019r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo – gospodarza (HNS).

5. AJP-4.5.(B) Allied Joint Doctrine for Host Nation Support.

6. DD-4.5 (B) Wsparcie przez państwo – gospodarza, Warszawa 2014.

7. DD-3.19 (A) Współpraca cywilno-wojskowa.

8. NO–02–A073:2007 Sojusznicze transakcje zaopatrzeniowe. Procedury i dokumenty oraz zasady ich wypełniania.

Uzupełniająca:

9. Decyzja Nr 39/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia reguł prac normalizacyjnych (nie publik. w Dz. Urz. MON, ze zm.).

10. Decyzja Nr 349/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji gromadzenia i udostępniania resortowych dokumentów normalizacyjnych oraz zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa” (niepublikowana).

11. C-M(2009)0145 Polityka interoperacyjności NATO.

12. C-M(2010)0063 Polityka Standaryzacji NATO.

13. C-M(2003)37 Polityka Normalizacji Terminologii NATO.

14. MC-20/10 Polityka Komitetu Wojskowego Dotycząca Wojskowej Standaryzacji NATO.

15. NSP Program Normalizacyjny NATO.

16. AAP-03(K) opracowywanie, zarządzanie i postępowanie z dokumentami standaryzacyjnymi NATO.

17. AAP-47 Zasady opracowywania Doktryn Połączonych NATO.

18. AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO – STANAG 3680.

19. AAP-15 Słownik skrótów stosowanych w NATO.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1/ zna podstawowe zasady osiągania interoperacyjności logistycznej w ramach NATO oraz problematyki wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) oraz zasady współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) / K_W36

W2/ zna zasady wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk realizujących zadania w układzie narodowym oraz sojuszniczym lub wielonarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przez państwo-gospodarza oraz współpracy cywilno-wojskowej / W_38A01_2

U1/ potrafi wykorzystywać metody analizy i oceny działania systemów i procesów logistycznych odnoszących się do działań na rzecz osiągania interoperacyjności, współpracy cywilno-wojskowej, a także interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski /K_U03

U2/ potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego poza granicami kraju oraz podczas współdziałania z wojskami sojuszniczymi w zakresie HNS oraz CIMIC /U_38A01_6

K1/ dostrzega znaczenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów zabezpieczenia logistycznego na rzecz interoperacyjności i współpracy cywilno-wojskowej oraz wprowadzania na tej podstawie nowych rozwiązań w służbie żywnościowej, mundurowej /K_K03

K2/ dąży do stałego podnoszenia wiedzy i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie standaryzacji, interoperacyjności a także HNS i CIMIC /K_38A01_4

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane nas podstawie oceny z wykonanego zadania, dyskusji.

Zakres tematów:

Seminarium / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach.

1. Etapy planowania HNS i CIMIC, rola i zadania organów wojskowych i cywilnych w działaniu na rzecz HNS oraz CIMIC Polsce / 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Seminarium / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 14/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 15/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 14/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 15/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 15/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 15/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 15/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)