Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekologiczne WLORXCSL-20Z1-BE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

"Bezpieczeństwo ekologiczne regionu: teoria i praktyka. Działy wybrane", pod. red. E. Krasowskiego, Lublin 2013

P. Korzeniowski, "Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska", Łódź 2012.

D. Wallace-Wells, "Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu", Poznań 2019.

Z.M. Karaczun, G. Obidoska, I. Indeka, "Ochrona środowiska - współczesne problemy, Warszawa 2016.

E. Mazur-Wierzbicka, "Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

W1/ zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, obiekty i zjawiska dotyczące bezpieczeństwa oraz teorie i metody umożliwiające wyjaśnianie zależności między tymi kategoriami

W2/ rozumie podstawowe historyczne, filozoficzne, ekonomiczne, kulturowe, militarne, prawne, psychologiczne, techniczne, informacyjne, socjologiczne i etyczne aspekty zapewniania bezpieczeństwa

W3/ zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie organizacji i instytucji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie globalnym, regionalnym, sub-regionalnym, narodowym i lokalnym; zasady funkcjonowania tych organizacji , w tym państwa oraz rolę człowieka jako twórcy kultury i organizatora struktur społecznych, określającego zasady ich funkcjonowania

U1/ potrafi dostrzec i ocenić ewolucję zagrożeń bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa oraz prognozować zjawiska i procesy w przestrzeni bezpieczeństwa ogólnego oraz jego przedmiotowych wymiarach

K1/ jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy na temat bezpieczeństwa i nauk pokrewnych

K2/ jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za pełnione role oraz podporządkowania się zasadom pracy zespołowej i zasadom etyki oraz kształtowania i egzekwowania zachowań etycznych u innych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: ocena z zaliczeniem

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: zwykłego zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (test wiedzy)

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział w zajęciach, opracowanie referatu z udziałem środków multimedialnych wraz z omówieniem

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1 - weryfikowane jest testem wiedzy

Osiągnięcie efektu U1,K1, K2 - sprawdzane jest w ramach zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Bezpieczeństwo ekologiczne – istota, główne pojęcia, charakter zagrożeń (cywilizacyjne i naturalne) - 4

2. Strategie i programy bezpieczeństwa ekologicznego Unii Europejskiej. Zasadnicze regulacje prawne Unii Europejskiej w zapewnianiu jakości bezpieczeństwa ekologicznego. Współpraca międzynarodowa na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego - 4

3. Działalność proekologiczna w Polsce – problemy formalno-prawne, społeczne i środowiskowe. Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa ekologicznego przez społeczności lokalne – 4

4. Środowiskowa edukacja ekologiczna: świadomość środowiskowa, lokalne strategie ekorozwoju, odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za jakość bezpieczeństwa ekologicznego - 4

Ćwiczenia :

1. Pojęcie „bezpieczeństwo ekologiczne”. Czynniki determinujące przestrzeń ekologiczną w sferze bezpieczeństwa państwa – 4

Czynniki stałe: geograficzna przestrzeń, terytorium, warunki klimatyczne, rzeźba terenu, stosunki wodne, zalesienie, jakość ziemi uprawnej, kultura narodu.

Czynniki zmienne: stan i rozmieszczenie ludności, charakter gospodarka, poziom nauki i postępu technologicznego, struktura produkcji energii elektrycznej, jakość infrastruktury transportu i komunikacji, edukacja ekologiczna.

2. Istota i charakter zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego (naturalne

i cywilizacyjne/antropogeniczne); „zasada antropiczna” - 2

Zagrożenie zmiany klimatu i jego skutki, charakter przemian ocieplenia: „wszechobecne i gwałtowne”; „społeczna apatia klimatyczna”

3. Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce. Odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa za bezpieczeństwo ekologiczne – 2

Współzależność celów gospodarczych i ekologicznych. Koncepcja zrównoważanego rozwoju: istota, ewolucja. Funkcje środowiska przyrodniczego w rozwoju społecznym

4. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce – 2

Geoekonomiczny model opisania zróżnicowania przestrzennego świata oraz Europy. Istota polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. Unijne modele klimatyczno-energetyczne i ekologiczne. Realizacja polityki bezpieczeństwa ekologicznego Unii Europejskiej. Polityka ekologiczna w Polsce. Integracyjny wymiar ochrony środowiska. Źródła finansowania zadań bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce.

5. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionalnych i lokalnych systemach bezpieczeństwa. Społeczny wymiar bezpieczeństwa ekologicznego – 4

Gospodarowanie ziemią i jej ochrona, gospodarowanie zasobami geologicznymi, ochron wód, czysta produkcja energii, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka odpadami (komunalne, przemysłowe), ochrona bioróżnorodności, dziedziny finansowania ochrony środowiska przez fundusze ekologiczne.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone metodą podającą: informacyjna i/lub konwersatoryjna

z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych.

Ćwiczenia - prezentacja referatów przygotowanych w formie werbalnej i/lin multimedialnej, analiza studium przypadku, dyskusja kierowana.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Zalewski 22/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Zalewski 21/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Zalewski 20/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Zalewski 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)