Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria jakości w logistyce WLOFXCNI-19Z3-IJL
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Łagowski E., Świderski A.: „Aplikacje dla procesów w organizacji”, Woj-skowa Akademia Techniczna, Warszawa 2016.

2. Hamrol A: „Zarządzanie jakością z przykładami”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. Starowicz W.: „Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

4. Żuchowski J., Łagowski E.: „Narzędzia i metody doskonalenia jakości”. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.

Uzupełniająca:

5. Kolman R.: „Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości”. Wydaw-nictwo Placet, Warszawa 2009.

6. Mantura W.: „Zarys kwalitologii”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.

7. Słowiński B.: „Zarządzanie i inżynieria jakości”. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia / odniesienie do efektu kierunkowego:

W1 / ma wiedzę ogólną z zakresu inżynierii oraz analizy systemowej /K_W08

W2 / zna podstawowe metody, techniki, narzędzia inżynierii jakości stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu logistyki /K_W14

W3/ ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania jakością w odniesieniu do logistyki, z zakresu podstawowych standardów i norm zarządzania jakością / K_W29

U1 / potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym z wykorzystaniem instrumentarium inżynierii jakości w odniesieniu do logistyki / K_U17

U2 / potrafi ocenić znaczenie i przydatność rutynowych metod, technik i narzędzi inżynierii jakości do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, typowych dla logistyki oraz wybrać i zastosować właściwą metodę, procedurę i narzędzia z zakresu inżynierii jakości/ K_U18

K1 / dostrzega potrzebę uwzględniania w działalności inżyniera - logistyka aspektów zagadnień inżynierii jakości oraz dostrzega inżynierii jakości i znormalizowanych systemów zarządzania jakością opartych na normach i standardach oraz metodach i narzędziach w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze logistyki / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia za ocenę.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i pozytywnej oceny z każdego realizowanego zagadnienia/zadania na zajęciach.

Seminarium zaliczane jest na podstawie: obecności i pozytywnego zaliczenia z każdego realizowanego zagadnienia/zadania/prezentacji na zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie napisania testu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń oraz obecność, aktywny udział i referowanie na seminarium zadanych zagadnień.

Osiągniecie efektu W1, W2, W3, K1 weryfikowane jest poprzez sprawdzenie posiadanych zdolności i wiedzy na ćwiczeniach;

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1, U2 sprawdzane jest podczas seminarium;

Osiągniecie efektu W1, W2, W3, U1, U2, K1 weryfikowane jest podczas pisania testu zaliczeniowego.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zakres tematów:

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Standardy zarządzania jakością w logistyce (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017) analiza i zakres stosowania / 2

2. Analiza danych (narzędzia analityczne doskonalenia jakości) / 1

3. Analiza przyczyn występujących wad w realizacji procesów logistycznych – diagramy przyczyn i skutków / 1

4. Diagram Pareto-Lorenza, diagramy decyzyjne, drzewa błędów / 2

5. Statystyczna kontrola odbiorcza / 2

Metody dydaktyczne:

studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 12/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)