Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria jakości w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WLOFXCNI-19Z3-IJL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria jakości w logistyce
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

realizowane formy zajęć: W-wykład, C - ćw. audytoryjne, L – ćw. laborat.,

P – ćw. projektowe, S – seminarium

Rygor: x - egzamin, + zaliczenie na ocenę, z – zaliczenie ogólne


W 8/+, C 8/+, S 2/z, razem: 18 godz., 2 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Inżynieria systemów i analiza systemowa / wymagania wstępne: znajomość podstaw inżynierii systemów

Programy:

semestr studiów / kierunek studiów / specjalność

III semestr / Logistyka / Logistyka przedsiębiorstw


Autor:

dr n. społ. mgr inż. Bogusław Rogowski

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 8

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8

3. Udział w laboratoriach / 0

4. Udział w seminariach / 2

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 24

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 6

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 3,6

11. Przygotowanie do egzaminu / 0

12. Przygotowanie do zaliczenia / 7,2

13. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (poz. 1÷13); 70,8 godz./30 = 2,36 - przyjęto 2,5 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13); 21,6 godz./30 = 0,72 - przy-jęto 1,5 pkt ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym (2+3+4+6+7+8+9); 40,0 godz./30 = 1,33 - przyjęto 1,5 pkt ECTS


Skrócony opis:

Istota jakości w logistyce. Struktura, zadania i obszary zastosowań inżynierii jakości i kwalitologii. Standaryzacja jakości w logistyce. Doskonalenie jakości. Metody, narzędzia i techniki z zakresu inżynierii jakości w logistyce. Statystyczna kontrola jakości w zastosowaniu do logistyki. Modelowanie matematyczne i procesowe zagadnień jakości w logistyce.

Pełny opis:

Wykład / prezentacje multimedialne / materiały poglądowe

1. Omówienie istoty jakości i inżynierii jakości w logistyce / 1

2. Standaryzacja jakości w logistyce / 1

3. Doskonalenie jakości. Klasyfikacja metod, narzędzi i technik z zakresu inżynierii jakości w zastosowaniu do logistyki / 1

4. Omówienie wybranych metod, narzędzi i technik doskonalenia jakości (praktyczne aspekty obliczeniowe z zakresu inżynierii jakości w logistyce) / 2

5. Wybrane aspekty statystycznej kontroli jakości w logistyce (w tym m.in. statystyczna kontrola odbiorcza dostaw, statystyczne karty kontrolne) / 1

6. Modelowanie matematyczne i podejście procesowe do zagadnień jakości w logistyce / 1

7. Kolokwium zaliczeniowe / 1

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Standardy zarządzania jakością w logistyce (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017) analiza i zakres stosowania / 2

2. Analiza danych (narzędzia analityczne doskonalenia jakości) / 1

3. Analiza przyczyn występujących wad w realizacji procesów logistycznych – diagramy przyczyn i skutków / 1

4. Diagram Pareto-Lorenza, diagramy decyzyjne, drzewa błędów / 2

5. Statystyczna kontrola odbiorcza / 2

Seminarium / zadania oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów

1. FMEA – analiza przyczyn i skutków wad w zastosowaniu do procesów logistycznych / 1

2. Metoda Serqual w zastosowaniu do oceny jakości usług logistycznych / 1

Literatura:

Podstawowa:

[1] Łagowski E., Świderski A.: „Aplikacje dla procesów w organizacji”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018.

[2] Hamrol A: „Zarządzanie jakością z przykładami”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

[3] Starowicz W.: „Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

[4] Żuchowski J., Łagowski E.: „Narzędzia i metody doskonalenia jakości”. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.

Uzupełniająca:

[1] Kolman R.: „Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości”. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.

[2] Mantura W.: „Zarys kwalitologii”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.

[3] Słowiński B.: „Zarządzanie i inżynieria jakości”. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia / odniesienie do efektu kierunkowego:

W1 / ma wiedzę ogólną z zakresu inżynierii oraz analizy systemowej /K_W08

W2 / zna podstawowe metody, techniki, narzędzia inżynierii jakości stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu logistyki /K_W14

W3/ ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania jakością w odniesieniu do logistyki, z zakresu podstawowych standardów i norm zarządzania jakością / K_W29

U1 / potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym z wykorzystaniem instrumentarium inżynierii jakości w odniesieniu do logistyki / K_U17

U2 / potrafi ocenić znaczenie i przydatność rutynowych metod, technik i narzędzi inżynierii jakości do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, typowych dla logistyki oraz wybrać i zastosować właściwą metodę, procedurę i narzędzia z zakresu inżynierii jakości/ K_U18

K1 / dostrzega potrzebę uwzględniania w działalności inżyniera - logistyka aspektów zagadnień inżynierii jakości oraz dostrzega inżynierii jakości i znormalizowanych systemów zarządzania jakością opartych na normach i standardach oraz metodach i narzędziach w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze logistyki / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia za ocenę.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i pozytywnej oceny z każdego realizowanego zagadnienia na zajęciach.

Seminarium zaliczane jest na podstawie: obecności i pozytywnego zaliczenia z każdego realizowanego zagadnienia na zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie napisania testu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest pozytywna ocena z ćwiczeń oraz obecność i referowanie na seminarium zadanych zagadnień.

Osiągniecie efektu W1, W2, W3, K1 weryfikowane jest poprzez sprawdzenie posiadanych zdolności i wiedzy na ćwiczeniach;

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1, U2 sprawdzane jest podczas seminarium;

Osiągniecie efektu W1, W2, W3, U1, U2, K1 weryfikowane jest podczas pisania testu zaliczeniowego.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WLO ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształce-nia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształ-cenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)