Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i telekomunikacja, magisterskie, niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WELEXCNM
Nazwa: Elektronika i telekomunikacja, magisterskie, niestacjonarne
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: Trzy semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Elektronika i telekomunikacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Elektronika i telekomunikacja Systemy telekomunikacyjne
Elektronika i telekomunikacja Systemy teleinformatyczne
Elektronika i telekomunikacja Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Elektronika i telekomunikacja Systemy radiokomunikacyjne
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2019/20Z) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr letni 2022/2023 - ...

O przyjęcie na studia 2-go stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów z uzyskanym tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera, na kierunku Elektronika i Telekomunikacja lub jednym z wymienionych kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, informatyka, mechatronika. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienionych powyżej lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr zimowy 2022/2023

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku lub jednym z niżej wymienionych kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, informatyka, mechatronika, edukacja techniczno-informatyczna. Osoba powinna posiadać kompetencje obejmujące w szczególności: wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki; wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych; umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich; wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych; wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu, z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych; umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym.

Osoba, która w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskała części wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

W związku z tym, że osoba podejmująca studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja uzyskała w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia odpowiednie kompetencje do ich podjęcia lub – w przypadku braku niektórych z wymaganych kompetencji – może je uzupełnić w wyniku realizacji zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, opis efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia nie musi odnosić się do wszystkich efektów kształcenia wymienionych w opisie kwalifikacji drugiego stopnia w obszarze kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk technicznych (opis kwalifikacji drugiego stopnia obejmuje łączne efekty kształcenia osiągnięte na studiach pierwszego i drugiego stopnia).

Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe ustalone przez komisję rekrutacyjną, która bierze pod uwagę: wynik ukończenia studiów wyższych (od 0-50 pkt. rankingowych), kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów i wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych (od 0-50 pkt. rankingowych). Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność systemy telekomunikacyjne
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność systemy radiokomunikacyjne
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność systemy teleinformatyczne
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność systemy i sieci telekomunikacyjne
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność urządzenia i systemy elektroniczne
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr letni 2022/2023 - ...

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty uczenia się zgodne z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji prowadzących do uzyskania kwalifikacji magistra inżyniera na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:

- uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz.

226, z późn. zm.),

- charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy

Kwalifikacji, w tym również umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich,

i jest ujęty w trzech kategoriach:

- kategoria wiedzy (W), która określa:

- zakres i głębię (G) - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,

- kontekst (K) - uwarunkowania, skutki,

- kategoria umiejętności (U), która określa:

- w zakresie wykorzystania wiedzy (W) - rozwiązywane problemy i wykonywane

zadania,

- w zakresie komunikowania się (K) - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upo-

wszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem ob-

cym,

- w zakresie organizacji pracy (O) - planowanie i pracę zespołową,

- w zakresie uczenia się (U) - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób,

- kategoria kompetencji społecznych (K) - która określa:

- w zakresie ocen (K) - krytyczne podejście,

- w zakresie odpowiedzialności (O) - wypełnianie zobowiązań społecznych i dzia-

łanie na rzecz interesu publicznego,

- w odniesieniu do roli zawodowej (R) - niezależność i rozwój etosu.

Objaśnienie oznaczeń:

- w kolumnie symbol i numer efektu:

- K - kierunkowe efekty uczenia się;

- W, U, K (po podkreślniku) - kategoria - odpowiednio: wiedzy, umiejętności, kom-

petencji społecznych;

- 01, 02, 03, …. - numer efektu uczenia się.

- w kolumnie kod składnika opisu - Inż1_P7S_WG - kod składnika opisu charaktery-

styk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziome 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. WIEDZA Absolwent:

K_W01

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów mate-

matyki, obejmującą elementy analizy matematycznej, procesy stocha-

styczne, metody optymalizacji oraz metody numeryczne, niezbędne do:

1) modelowania i analizy zaawansowanych urządzeń i systemów elek-

tronicznych i telekomunikacyjnych a także zjawisk fizycznych w nich

występujących;

2) opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów elektro-

nicznych i telekomunikacyjnych;

3) opisu, analizy i syntezy

P7S_WG

K_W02

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą pod-

stawy fizyki kwantowej i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do

zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na właściwości

nowych materiałów i działanie zaawansowanych elementów elektronicz-

nych

P7S_WG

K_W03 ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład syste-

mów telekomunikacyjnych

P7S_WG

Inż._P7S_WG

K_W04 ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sy-

gnałów, w tym sygnałów stochastycznych i metod ich przetwarzania

P7S_WG

K_W05

rozumie metodykę projektowania złożonych układów i systemów elektro-

nicznych (również w wersji scalonej, w tym układów programowalnych i

specjalizowanych); zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do

projektowania i symulacji układów lub systemów

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W06

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pod-

staw projektowania układów wysokiej częstotliwości, ma uporządkowaną

wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W07 zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych

lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji

P7S_WK

Inż_P7S_WK

K_W08

zna i rozumie zaawansowane metody sztucznej inteligencji stosowane w

projektowaniu układów i systemów elektronicznych oraz przetwarzaniu in-

formacji w systemach telekomunikacyjnych

P7S_WK

Inż_P7S_WK

K_W09 ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnię-

ciach w zakresie elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W10 ma pogłębioną wiedzę w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa infor-

macji w systemach telekomunikacyjnych

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W11 ma wiedzę w zakresie niezawodności oraz organizacji procesu eksploat-

acji urządzeń, w tym nowoczesnych metod diagnostyki P7S_WG

K_W12 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii

stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych Inż_P7S_WG

K_W13 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa regulujących dzia-

łalność telekomunikacyjną oraz systemów zarządzania jakością P7S_WG

K_W14

ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony

własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu pa-

tentowego

Inż_P7S_WG

K_W15 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębior-

czości, wykorzystujących wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji P7S_WK

K_W16 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycz-

nych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI Absolwent:

K_U01

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; po-

trafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i kry-

tycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco

uzasadniać opinie

P7S_UW

P7S_UK

K_U02

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność

zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający reali-

zację zadania w założonym terminie

P7S_UO

K_U03

potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji ekspe-

rymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować

opracowanie zawierające omówienie tych wyników

P7S_UW

P7S_UK

K_U04

potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania

projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą

przedstawionej prezentacji

P7S_UW

P7S_UK

K_U05

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego

Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu pozwalającym na po-

rozumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie ogólnym oraz w wyższym

stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.

P7S_UK

K_U06

potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie

potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze

elektroniki lub telekomunikacji

P7S_UW

K_U07

potrafi dokonać analizy i syntezy złożonych sygnałów i systemów prze-

twarzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpo-

wiednie narzędzia

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U08

potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe oraz procesy wytwarza-

nia elementów i układów elektronicznych, ze względu na zadane kryteria

użytkowe

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U09

potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym

testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję para-

metrów charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektro-

nicznych lub telekomunikacyjnych

P7S_UO

Inż_P7S_UO

K_U10

potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego układu, systemu

elektronicznego lub telekomunikacyjnego z uwzględnieniem aspektów

prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej oraz innych aspektów

pozatechnicznych korzystając z dostępnych aktów normatywnych

P7S_UK

Inż_P7S_UK

K_U11

potrafi projektować układy oraz systemy elektroniczne lub telekomunika-

cyjne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicz-

nych, w razie potrzeby wykorzystując komputerowe narzędzia wspoma-

gania projektowania (CAD)

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U12

potrafi projektować układy elektroniczne przeznaczone do różnych zasto-

sowań, w tym układy wysokiej częstotliwości oraz systemy cyfrowego

przetwarzania sygnałów

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U13

potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, telekomuni-

kacji i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem

aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U14

potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z projek-

towaniem układów i systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych

oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania — integrować wiedzę po-

chodzącą z różnych źródeł

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U15 potrafi oszacować koszty procesu projektowania i realizacji układu/sys-

temu elektronicznego lub telekomunikacyjnego

P7S_UW

Inż_P7S_UW K_U16

potrafi zaproponować ulepszenia lub rozwiązania alternatywne dla istnie-

jących rozwiązań projektowych i modeli układów oraz systemów elektro-

nicznych lub telekomunikacyjnych

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U17

potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć

w zakresie materiałów, elementów, metod projektowania i wytwarzania (w

tym technologii mikroelektronicznych) do projektowania i wytwarzania

układów i systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych zawierają-

cych rozwiązania o charakterze innowacyjnym

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U18 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samo-

kształcenia

P7S_UU

Inż_P7S_UU

K_U19 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz

zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

P7S_UO

Inż_P7S_UO

K_U20 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk huma-

nistycznych, prawnych i społecznych P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i orga-

nizować proces uczenia się innych osób

P7S_KK

P7S_KO

P7S_KR

K_K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki dzia-

łalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko

P7S_KO

P7S_KR

K_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role P7S_KO

P7S_KR

K_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego

przez siebie lub innych zadania

P7S_KK

P7S_KO

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem

zawodu P7S_KR

K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy P7S_KK

P7S_KR

K_K07

rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in.

poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osią-

gnięć elektroniki i telekomunikacji, podejmuje starania, aby przekazywać

takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawia-

jąc różne punkty widzenia

P7S_KO

K_K08 rozumie potrzebę krytycznej oceny odbieranych treści, uznawania zna-

czenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych P7S_KK

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr zimowy 2022/2023

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji magistra inżyniera na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Objaśnienia oznaczeń:

K - kierunkowe efekty kształcenia,

W - kategoria wiedzy,

U - kategoria umiejętności,

K - (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych;

T2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia;

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

InzA – efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim.

Symbol kierunkowego efektu (odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych) - Opis efektów kształcenia

WIEDZA

K_W01 (T2A_W01) - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, obejmującą elementy analizy matematycznej, procesy stochastyczne, metody optymalizacji oraz metody numeryczne, niezbędne do:

1) modelowania i analizy zaawansowanych urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych a także zjawisk fizycznych w nich występujących

2) opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych

3) opisu, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów i informacji.

K_W02 (T2A_W01) - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy fizyki kwantowej i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na właściwości nowych materiałów i działanie zaawansowanych elementów elektronicznych

K_W03 (T2A_W02) - ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych

K_W04 (T2A_W03, T2A_W04) - ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sygnałów, w tym sygnałów stochastycznych, i metod ich przetwarzania

K_W05 (T2A_W03, T2A_W07, InzA_W02) - rozumie metodykę projektowania złożonych układów i systemów elektronicznych (również w wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych); zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów lub systemów.

K_W06 (T2A_W04, T2A_W07) - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania układów wysokiej częstotliwości, ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

K_W07 (T2A_W04, InzA_W02) - zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji

K_W08 (T2A_W04, T2A_W07) - zna i rozumie zaawansowane metody sztucznej inteligencji stosowane w projektowaniu układów i systemów elektronicznych oraz przetwarzaniu informacji w systemach telekomunikacyjnych

K_W09 (T2A_W05) - ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki

K_W10 (T2A_W03) - ma pogłębioną wiedzę w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa informacji w systemach telekomunikacyjnych

K_W11 (T2A_W06, T2A_W04, InzA_W01) - ma wiedzę w zakresie niezawodności oraz organizacji procesu eksploatacji urządzeń, w tym nowoczesnych metod diagnostyki

K_W12 (T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W05) - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych

K_W13 (T2A_W08, T2A_W09, InzA_W03) - ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa regulujących działalność telekomunikacyjną oraz systemów zarządzania jakością

K_W14 (T1A_W10, InzA_W03) - ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego

K_W15 (T1A_W11 InzA_W04) - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji

K_W16 (T2A_W08, InzA_W03) - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (T2A_U01, InzA_U05) - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

K_U02 (T2A_U02, T2A_U03) - potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie

K_U03 (T2A_U04, InzA_U08) - potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników

K_U04 (T2A_U04) - potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

K_U05 (T2A_U04, T2A_U06) - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie ogólnym i swojej specjalności

K_U06 (T2A_U08, T2A_U15, T2A_U17, InzA_U06) - potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze elektroniki lub telekomunikacji

K_U07 (T2A_U15) - potrafi dokonać analizy i syntezy złożonych sygnałów i systemów przetwarzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia

K_U08 (T2A_U14, InzA_U03, InzA_U05) - potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe oraz procesy wytwarzania elementów i układów elektronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne

K_U09 (T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U18, InzA_U02) - potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych

K_U10 (T2A_U01, T2A_U17, InzA_U03) - potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego układu, systemu elektronicznego lub telekomunikacyjnego z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej oraz innych aspektów pozatechnicznych korzystając z dostępnych aktów normatywnych

K_U11 (T2A_U07, T2A_U14, T2A_U19) - potrafi projektować układy oraz systemy elektroniczne lub telekomunikacyjne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby wykorzystując komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD)

K_U12 (T2A_U18, T2A_U19) - potrafi projektować układy elektroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, w tym układy wysokiej częstotliwości oraz systemy cyfrowego przetwarzania sygnałów

K_U13 (T2A_U10, InzA_U03, InzA_U04) - potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, telekomunikacji i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)

K_U14 (T2A_U01, T2A_U07, T2A_U18, InzA_U07) - potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z projektowaniem układów i systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania – integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł

K_U15 (T2A_U14) - potrafi oszacować koszty procesu projektowania i realizacji układu/systemu elektronicznego lub telekomunikacyjnego

K_U16 (T2A_U15, T2A_U16, InzA_U05) - potrafi zaproponować ulepszenia lub rozwiązania alternatywne dla istniejących rozwiązań projektowych i modeli układów oraz systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych

K_U17 (T2A_U12, T2A_U17) - potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, elementów, metod projektowania i wytwarzania (w tym technologii mikroelektronicznych) do projektowania i wytwarzania układów i systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym

K_U18 (T2A_U05) - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

K_U19 (T2A_U13) - ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

K_U20 (T2A_U10, InzA_U03) - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk humanistycznych, prawnych i społecznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (T2A_K01) - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K02 (T2A_K02, InzA_K01) - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko

K_K03 (T2A_K03) - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K04 (T2A_K04) - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05 (T2A_K05) - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K06 (T2A_K06, InzA_K02) - potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny przedsiębiorczy

K_K07 (T2A_K07) - rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i telekomunikacji, podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)