Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce [WMETXCNI-19Z7-NZJL] Semestr zimowy 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce [WMETXCNI-19Z7-NZJL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/2024 [2023/24Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Rogowski
Literatura:

Podstawowa:

Schweitzer T., Normalizacja, PKN, Warszawa 2013.

Szkoda J., Systemy zarządzania jakością w organizacjach, Wyd. ITS, Warszawa 2012.

Norma PN-EN 45020 Podstawy działalności normalizacyjnej - Normalizacja dziedziny związane - Terminologia.

Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1386.

Uzupełniająca:

PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PKN, Warszawa 2009.

PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa 2005.

PN-ISO 450011:2017-06 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania, PKN, Warszawa 2004.

Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.

„WIADOMOŚCI PKN. Normalizacja”. Miesięcznik. Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Wybrane teksty norm z sektora Logistyka, transport i pakowanie; Polski Komitet Normalizacyjny PKN, Warszawa.

Zakres tematów:

Wykłady (metoda podawcza z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych)

1. Podstawy, formy oraz funkcje i zasady zarządzania jakością /1

Podstawowe modele zarządzania jakością w procesach i organizacjach logistycznych

2. Charakterystyka dokumentacji systemu zarządzania jakością. Koszty jakości w działalności logistycznej / 1

3. Wybrane metody zarządzania jakością procesów logistycznych / 1

Certyfikacja i akredytacja systemu zarządzania jakością w organizacjach logistycznych

4. Krajowa (zakładowa) oraz regionalna i międzynarodowa działalność normalizacyjna. Określenie, podział i budowa norm / 1

Zasady opracowywania oraz przeglądu Polskich Norm (poprawka, zmiana)

5. Charakterystyka i zasady funkcjonowania wybranych systemów zarządzania jakością w logistyce / 2

Wymagania zgodne odpowiednio z: PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania oraz PN-EN-ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne

6. Istota i znaczenie metrologii i nadzoru metrologicznego w systemach jakości / 1

7. Kolokwium zaliczeniowe / 1

Ćwiczenia (studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach)

1. Opracowanie wybranych elementów podstawowej dokumentacji systemu zarządzania jakością w organizacji (księga jakości, procedura i instrukcja) / 2

2. Praktyczne zastosowanie wybranych metod i technik w zarządzaniu jakością procesów logistycznych / 1

Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy oraz Diagram Pareto-Lorenza w zakresie analizy jakościowej procesu logistycznego

3. Analiza kosztów jakości w procesach logistycznych / 1

4. Identyfikacja podstawowej dokumentacji normalizacyjnej / 1

Określenie, podział i budowa norm. Praktyczne redagowanie wybranych elementów normy (PN, PN-EN, PN-ISO oraz poprawki i zmiany do PN)

5. Dokumentacja systemu zarządzania jakością / 1

Zgodna z wymaganiami PN-EN-ISO 9001:2015, PN-EN-ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018.

6. Charakterystyka systemów i praktyczne ich zastosowanie w procesach logistycznych / 1

7. Praktyczne zastosowanie metrologii w ocenie jakościowej procesu logistycznego / 1

Metody dydaktyczne:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest realizowane na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1, U2, K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Uwagi:

WME20TC1N1-23Z

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)