Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami [WMETXCSM-22Z1-GO] Semestr letni 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gospodarka odpadami [WMETXCSM-22Z1-GO]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022/23L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Rogowski
Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 21 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.).

3. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

4. Skrzypski J.: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej, Wydawnictwo PAN, Łódź 2013;

5. Stępczak K.: Ochrona i kształtowanie środowiska, WSiP, Warszawa 2011.

Uzupełniająca:

1. PN-EN ISO 14001:2015-9 – Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa 2015.

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, (Dz. U. z 2007 r., nr 90, poz. 607, ze zm.)

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016 r. poz. 1297)

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r. poz. 888, ze zm.)

5. Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688)

6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 roku, nr 25, poz. 202, ze zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)

8. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów i ilości odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2531).

Zakres tematów:

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Ewidencja odpadów i jej rodzaje / 2

Wypełnianie karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu – różne kategorie odpadu. Studium przypadku - w jaki sposób zaklasyfikować odpad, jako niebezpieczny?

2. Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów / 2

Poprawne posługiwanie się katalogiem odpadów. Wykonywanie elementów zbiorczego zestawienia danych o odpadach

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska / 2

Opłaty w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia), wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów. Rozwiązywanie przykładów z zakresu gospodarki odpadami na terenie wybranej jednostki samorządu terytorialnego, np. Gminy.

4. Opłata produktowa / 2

Opłaty za odpady i produkty poużytkowe. Baterie i akumulatory. Naliczanie opłat za substancje kontrolowane. Praktyczne rozwiązywanie przykładowych zadań dla różnych kategorii odpadów

5. Nowe trendy i modele w gospodarce odpadami – przykłady i zastosowanie / 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń, a także indywidualnego opracowania przez studenta na temat systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin/miasta/dzielnicy.

Uwagi:

WME22TC1S4-22L

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)