Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane laboratorium statków powietrznych [WMTXXCNI-ZLSP] Semestr letni 2022/2023
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zintegrowane laboratorium statków powietrznych [WMTXXCNI-ZLSP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022/23L] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariusz Janczewski, Piotr Leszczyński, Adam Marut, Zdzisław Rochala, Marek Rośkowicz, Bogumił Siuta, Sławomir Tkaczuk, Mirosław Wróblewski
Literatura:

Podstawowa:

1. J. Kamiński, P. Szuster, Eksploatacja samolotów i śmigłowców- ćwicze-nia laboratoryjne, WAT 1996.

2. K. Rutkowski, S. Woźniak, Wyposażenie hydropneumatyczne samolo-tów i śmigłowców- ćwiczenia laboratoryjne, WAT 1996.

3. Stęgowski J., Ważny M.: Lotnicze systemy elektroenergetyczne. Labora-torium. Warszawa 2007, 63479

4. Aircraft wiring & electrical installation. Wayers Cave 2005

uzupełniająca:

1. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Jak-40,

2. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu PZL-130,

3. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu TS-11,

4. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna śmigłowca Mi-2,

5. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Su-22.

Zakres tematów:

1. Środki bezpieczeństwa - statek powietrzny i warsztat

/ 6/ Aspekty bezpieczeństwa pracy w zakresie obsługi statków powietrznych, aspekty bezpieczeństwa pracy w zakresie prac warsztatowych. Warunki postępowania ze sprężonymi gazami, materiałami MPS i chemikaliami. Stosowane środki gaśnicze w przypadku zagrożeń.

2. Obsługa podstawowa samolotu / 6 /

Najczęściej wykonywane procedury obsług liniowych statków powietrznych, operacje holowania, podnoszenia, tankowania uzupełniania gazów i systemów pokładowych, smarowania. Mycie i odladzanie statków powietrznych, sposoby przechowywania i kotwiczenia samolotów. Korzystanie z naziemnego źródła energii elektrycznej. Wpływ warunków środowiska na obsługę i funkcjonowanie statku powietrznego.

3. Obsługa podstawowa śmigłowca / 6 /

Najczęściej wykonywane procedury obsług liniowych śmigłowców, operacje holowania, podnoszenia, tankowania uzupełniania gazów i systemów pokładowych, smarowania. Mycie i odladzanie śmigłowców. Sposoby przechowywania i kotwiczenia śmigłowców. Rodzaje uszkodzeń i techniki kontroli wzrokowej i NDT. Techniki de-montażu i ponownego montażu; Techniki wykrywania i usuwania usterek. Programy kontroli starzenia się, zmęczenia i korozji; Usuwanie korozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. Metody naprawy generalnej; Instrukcja naprawy konstrukcji płatowca; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększanie jej sztywności; Badanie podnośników śrubowych, urządzeń dźwigniowych. Systemy podnoszenia sp. Badanie i kontrola linkowych i popychaczowych układów sterowania. Opony i koła, hamulce, systemy antypoślizgowe i automatycznego hamownia; Wskazania i ostrzeżenia; Sterowanie; Wymagania dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne systemy unoszenia na powierzchni; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja, mechanizmy, działanie i urządzenia zabezpieczające; Stateczniki, zastrzały i elementy podwozia; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększania napięcia; Schody. Montaż siedzeń; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja i działanie; Budowa i montaż okien. Siedzenia, pasy bezpieczeństwa. Budowa, pochłanianie wstrząsów; Układ kabiny; Rozmieszczenie wyposażenia w kabinie; Montaż wyposażenia kabiny; Sprzęt w kabinie służący rozrywce; Montaż kuchni; Kompletowanie wyposażenia końcowego; Sprzęt do obsługi i przechowywania ładunku; Układ kabiny, systemy unieruchomienia ładunku, Pasy i siatki; Montaż siedzeń i system załadunku;

4. Niwelacja i wyważanie samolotu / 6 /

Geometria płatowca; Metody niwelacji i kontroli geometrii. Przygotowanie statku powietrznego do ważenia i niwelacji. Wykonanie procedury niwelacji i ważenia SP. Obliczania położenia środka masy. Przygotowanie arkusza niwelacji.

5. Obsługa zespołów płatowca statku powietrznego / 6 /

Rodzaje uszkodzeń i techniki kontroli wzrokowej i NDT. Techniki demontażu i ponownego montażu; Techniki wykrywania i usuwania usterek. Programy kontroli starzenia się, zmęczenia i korozji; Usuwanie korozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. Metody naprawy generalnej; Instrukcja naprawy konstrukcji płatowca; Uszczelnia-nie konstrukcji i zwiększanie jej sztywności; Badanie podnośników śrubowych, urządzeń dźwigniowych. Systemy podnoszenia sp. Badanie i kontrola linkowych i popychaczowych układów sterowania. System wypuszczanie i chowanie podwozia: normalny i awaryjny; Czujnik powietrze-ziemia (weight-on-wheel sensor); Opony i koła, hamulce, systemy antypoślizgowe i automatycznego hamowania; Wskazania i ostrzeżenia; Sterowanie; Wymagania dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne systemy unoszenia na powierzchni; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja, mechanizmy, działanie i urządzenia zabezpieczające; Skrzydła, stateczniki, zastrzały i elementy podwozia; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększania napięcia; Schody. Montaż siedzeń; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja i działa-nie; Budowa i montaż okien oraz mechanizmy wiatrochronu. Siedzenia, pasy bezpieczeństwa. Budowa, pochłanianie wstrząsów; Układ kabiny; Rozmieszczenie wyposażenia w kabinie; Montaż wyposażenia kabiny; Sprzęt w kabinie służący rozrywce; Montaż kuchni; Kompletowanie wyposażenia końcowego; Sprzęt do obsługi i przechowywania ładunku; Układ kabiny, systemy unieruchomienia ładunku, Pasy i siatki; Montaż siedzeń i system załadunku;

6. Procedury kontroli głównych parametrów systemu hydraulicznego i pneumatycznego SP / 6 /

Procedury kontroli systemu hydraulicznego statku po-wietrznego. Wykorzystanie naziemnego źródła energii hydraulicznej. Proce-dury kontroli systemu pneumatycznego statku powietrznego. Wykorzystanie i naziemnych źródeł sprężonego powietrza i azotu.

7. VII. Obsługa lotniczego zespołu napędowego / 6 /

Procedury obsługi silnika tłokowego i silnika turbinowego. Procedury obsługi śmigieł. Podstawo-we parametry pracy zespołów napędowych. Praca napędu śmigła; Postępowanie ze śmigłem / schematy naprawy śmigieł; Ocena zniszczenia łopaty, erozja, korozja, wpływ uszkodzenia, rozwarstwienie; Wytyczanie drogi łopaty; Wyważenie statyczne i dynamiczne; Konserwacja i rozkonserwowywanie śmigła.

8. Procedury kontroli parametrów pracy lotniczych przyrządów pokładowych / 6/

Procedury obsługi przyrządów pokładowych. Podstawowe parametry pracy wybranych przyrządów pokładowych. Wykorzystanie aparatury kontrolno-pomiarowej do weryfikacji stanu zdatności przyrządów pokładowych.

9. Obsługa systemu elektroenergetycznego statku powietrznego / 6

Procedury obsługi systemów elektroenergetycznych. Działanie, funkcjonowanie i użytkowanie urządzeń ogólnego testowania. Prace eksploatacyjne dot. systemu połączeń elektrycznych.

10. Obsługa systemu sterowania statku powietrznego / 6 /

Procedury obsługi systemu sterowania statku powietrznego. Wykorzystanie aparatury kontrolno-pomiarowej do weryfikacji stanu technicznego wybranych elementów systemu sterowania statkiem powietrznym.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie ćwiczenia laboratoryjne.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie ćwiczenia laboratoryjne.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty W1, W2, W3, W4 sprawdzenie wiedzy teoretycznej w trakcie ćwiczeń.

Efekty U1, U2, U3, sprawdzenie umiejętności w trakcie ćwiczeń.

Efekty W1, W3, U1, U2 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,75…5,00.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,51…4,74.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z po-szczególnych ćwiczeń równą 4,00…4,50.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 3,51…3,99.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 3,00…3,50.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń poniżej 3,00.

Uwagi:

WMT20LS1N1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)