Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane laboratorium statków powietrznych [WMTLXWSJ-ZLSP] Semestr letni 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zintegrowane laboratorium statków powietrznych [WMTLXWSJ-ZLSP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022/23L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariusz Janczewski, Piotr Leszczyński, Adam Marut, Zdzisław Rochala, Marek Rośkowicz, Bogumił Siuta, Sławomir Tkaczuk, Mirosław Wróblewski
Literatura:

Podstawowa:

• J. Kamiński, P. Szuster, Eksploatacja samolotów i śmigłowców- ćwiczenia laboratoryjne, WAT 1996.

• K. Rutkowski, S. Woźniak, Wyposażenie hydropneumatyczne samo-lotów i śmigłowców- ćwiczenia laboratoryjne, WAT 1996.

• Stęgowski J., Ważny M.: Lotnicze systemy elektroenergetyczne. La-boratorium. Warszawa 2007, 63479

• Aircraft wiring & electrical installation. Wayers Cave 2005

Uzupełniająca:

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Jak-40,

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu PZL-130,

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu TS-11,

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna śmigłowca Mi-2,

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Su-22.

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu MiG-29.

Materiały źródłowe:

• Regulamin lotów Lotnictwa SZ RP

• Instrukcja organizacji lotów w Lotnictwie SZ RP

• Instrukcja służby inżynieryjno-lotniczej Lotnictwa SZ RP

Zakres tematów:

Laboratorium / metoda werbalno-praktyczna, polegająca na grupowym i indywidualnym wykonywaniu czynności praktycznych.

1. Środki bezpieczeństwa - statek powietrzny i warsztat

/ 6/ Aspekty bezpieczeństwa pracy w zakresie obsługi statków po-wietrznych, aspekty bezpieczeństwa pracy w zakresie prac warsztato-wych. Warunki postepowania ze sprężonymi gazami, materiałami MPS i chemikaliami. Stosowane środki gaśnicze w przypadku zagrożeń.

2. Obsługa podstawowa samolotu / 6 /

Najczęściej wykonywane procedury obsług liniowych statków po-wietrznych, operacje holowania, podnoszenia, tankowania uzupełniania gazów i systemów pokładowych, smarowania. Mycie i odladzanie statków powietrznych, sposoby przechowywania i kotwiczenia samolo-tów. Korzystanie z naziemnego źródła energii elektrycznej. Wpływ wa-runków środowiska na obsługę i funkcjonowanie statku powietrznego.

3. Obsługa podstawowa śmigłowca / 6 /

Najczęściej wykonywane procedury obsług liniowych śmigłowców, operacje holowania, podnoszenia, tankowania uzupełniania gazów i systemów pokładowych, smarowania. Mycie i odladzanie śmigłowców. Sposoby przechowywania i kotwiczenia śmigłowców. Rodzaje uszko-dzeń i techniki kontroli wzrokowej i NDT. Techniki de-montażu i po-nownego montażu; Techniki wykrywania i usuwania usterek. Programy kontroli starzenia się, zmęczenia i korozji; Usuwanie korozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. Metody naprawy generalnej; Instrukcja naprawy konstrukcji płatowca; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększanie jej sztywności; Badanie podnośników śrubowych, urzą-dzeń dźwigniowych. Systemy podnoszenia sp. Badanie i kontrola lin-kowych i popychaczowych układów sterowania. Opony i koła, hamul-ce, systemy antypoślizgowe i automatycznego hamownia; Wskazania i ostrzeżenia; Sterowanie; Wymagania dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne systemy unoszenia na powierzch-ni; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja, mechanizmy, działanie i urządzenia zabezpieczające; Stateczniki, zastrzały i elementy podwo-zia; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększania napięcia; Schody. Montaż siedzeń; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja i działanie; Budowa i montaż okien. Siedzenia, pasy bezpieczeństwa. Budowa, pochłanianie wstrząsów; Układ kabiny; Rozmieszczenie wyposażenia w kabinie; Montaż wyposażenia kabiny; Sprzęt w kabinie służący rozrywce; Mon-taż kuchni; Kompletowanie wyposażenia końcowego; Sprzęt do obsłu-gi i przechowywania ładunku; Układ kabiny, systemy unieruchomienia ładunku, Pasy i siatki; Montaż siedzeń i system załadunku;

4. Niwelacja i wyważanie samolotu / 6 /

Geometria płatowca; Metody niwelacji i kontroli geometrii. Przygoto-wanie statku powietrznego do ważenia i niwelacji. Wykonanie procedu-ry niwelacji i ważenia SP. Obliczania położenia środka masy. Przygo-towanie arkusza niwelacji.

5. Obsługa zespołów płatowca statku powietrznego / 6 /

Rodzaje uszkodzeń i techniki kontroli wzrokowej i NDT. Techniki de-montażu i ponownego montażu; Techniki wykrywania i usuwania uste-rek. Programy kontroli starzenia się, zmęczenia i korozji; Usuwanie ko-rozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. Metody naprawy generalnej; Instrukcja naprawy konstrukcji płatowca; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększanie jej sztywności; Badanie podnośników śrubo-wych, urządzeń dźwigniowych. Systemy podnoszenia sp. Badanie i kontrola linkowych i popychaczowych układów sterowania. System wypuszczanie i chowanie podwozia: normalny i awaryjny; Czujnik po-wietrze-ziemia (weight-on-wheel sensor); Opony i koła, hamulce, sys-temy antypoślizgowe i automatycznego hamowania; Wskazania i ostrzeżenia; Sterowanie; Wymagania dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne systemy unoszenia na powierzchni; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja, mechanizmy, działanie i urzą-dzenia zabezpieczające; Skrzydła, stateczniki, zastrzały i elementy podwozia; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększania napięcia; Schody. Montaż siedzeń; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja i działanie; Bu-dowa i montaż okien oraz mechanizmy wiatrochronu. Siedzenia, pasy bezpieczeństwa. Budowa, pochłanianie wstrząsów; Układ kabiny; Rozmieszczenie wyposażenia w kabinie; Montaż wyposażenia kabiny; Sprzęt w kabinie służący rozrywce; Montaż kuchni; Kompletowanie wyposażenia końcowego; Sprzęt do obsługi i przechowywania ładunku; Układ kabiny, systemy unieruchomienia ładunku, Pasy i siatki; Mon-taż siedzeń i system załadunku;

6. Procedury kontroli głównych parametrów systemu hydrauliczne-go i pneumatycznego SP / 6 /

Procedury kontroli systemu hydraulicznego statku powietrznego. Wy-korzystanie naziemnego źródła energii hydraulicznej. Procedury kontro-li systemu pneumatycznego statku powietrznego. Wykorzystanie i na-ziemnych źródeł sprężonego powietrza i azotu.

7. VII. Obsługa lotniczego zespołu napędowego / 6 /

Procedury obsługi silnika tłokowego i silnika turbinowego. Procedury obsługi śmigieł. Podstawowe parametry pracy zespołów napędowych. Praca napędu śmigła; Postępowanie ze śmigłem / schematy naprawy śmigieł; Ocena zniszczenia łopaty, erozja, korozja, wpływ uszkodzenia, rozwarstwienie; Wytyczanie drogi łopaty; Wyważenie statyczne i dy-namiczne; Konserwacja i rozkonserwowywanie śmigła.

8. Procedury kontroli parametrów pracy lotniczych przyrządów po-kładowych / 6

Procedury obsługi przyrządów pokładowych. Podstawowe parametry pracy wybranych przyrządów pokładowych. Wykorzystanie aparatury kontrolno-pomiarowej do weryfikacji stanu zdatności przyrządów po-kładowych.

9. Obsługa systemu elektroenergetycznego statku powietrznego / 6

Procedury obsługi systemów elektroenergetycznych. Działanie, funk-cjonowanie i użytkowanie urządzeń ogólnego testowania. Prace eks-ploatacyjne dot. systemu połączeń elektrycznych.

10. Obsługa systemu sterowania statku powietrznego / 6 /

Procedury obsługi systemu sterowania statku powietrznego. Wykorzy-stanie aparatury kontrolno-pomiarowej do weryfikacji stanu technicz-nego wybranych elementów systemu sterowania statkiem powietrz-nym.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie ćwiczenia laboratoryjne.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektów: W1÷W4 – sprawdzenie wiedzy teoretycznej w trak-cie ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów: U1÷U3 – sprawdzenie umiejętności w trakcie ćwi-czeń.

Osiągnięcie efektów: W1, W3, U1, U2 – zaliczenie sprawozdania z ćwi-czenia laboratoryjnego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,75…5,00.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,51…4,74.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,00…4,50.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 3,51…3,99.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 3,00…3,50.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń poniżej 3,00.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który na egzaminie nie spełnił wymagań na ocenę dostateczną i uzyskał poniżej 70% poprawnych od-powiedzi.

Uwagi:

WMT19LL3S0 - VIII sem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)