Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane laboratorium statków powietrznych [WMTXXCSI-ZLSP] Semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zintegrowane laboratorium statków powietrznych [WMTXXCSI-ZLSP]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2021/22L] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Leszczyński, Marek Rośkowicz, Sławomir Tkaczuk
Literatura:

Podstawowa:

• J. Kamiński, P. Szuster, Eksploatacja samolotów i śmigłowców- ćwiczenia laboratoryjne, WAT 1996.

• K. Rutkowski, S. Woźniak, Wyposażenie hydropneumatyczne samo-lotów i śmigłowców- ćwiczenia laboratoryjne, WAT 1996.

• Stęgowski J., Ważny M.: Lotnicze systemy elektroenergetyczne. La-boratorium. Warszawa 2007, 63479

• Aircraft wiring & electrical installation. Wayers Cave 2005

Uzupełniająca:

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Jak-40,

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu PZL-130,

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu TS-11,

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna śmigłowca Mi-2,

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Su-22.

• Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu MiG-29.

Materiały źródłowe:

• Regulamin lotów Lotnictwa SZ RP

Zakres tematów:

Laboratorium / metoda werbalno-praktyczna, polegająca na grupowym i indywidualnym wykonywaniu czynności praktycznych.

1. Środki bezpieczeństwa - statek powietrzny i warsztat. Przygotowanie do pracy ze sprzętem lotniczym w hangarze H7. Przepisy bezpieczeństwa i BHP / 6/

Aspekty bezpieczeństwa pracy w zakresie obsługi statków powietrznych, aspekty bezpieczeństwa pracy w zakresie prac warsztatowych. Warunki postępowania ze sprężonymi gazami, materiałami MPS i chemikaliami. Stosowane środki gaśnicze w przypadku zagrożeń.

2. Obsługa podstawowa samolotu / 6 /

Najczęściej wykonywane procedury obsług liniowych statków po-wietrznych, operacje holowania, podnoszenia, tankowania uzupełniania gazów i systemów pokładowych, smarowania. Mycie i odladzanie statków powietrznych, sposoby przechowywania i kotwiczenia samolotów. Korzystanie z naziemnego źródła energii elektrycznej. Wpływ warunków środowiska na obsługę i funkcjonowanie statku powietrznego.

3. Obsługa podstawowa śmigłowca / 6 /

Najczęściej wykonywane procedury obsług liniowych śmigłowców, operacje holowania, podnoszenia, tankowania uzupełniania gazów i systemów pokładowych, smarowania. Mycie i odladzanie śmigłowców. Sposoby przechowywania i kotwiczenia śmigłowców. Rodzaje uszkodzeń i techniki kontroli wzrokowej i NDT. Techniki demontażu i ponownego montażu; Techniki wykrywania i usuwania usterek. Programy kontroli starzenia się, zmęczenia i korozji; Usuwanie korozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. Metody naprawy generalnej; Instrukcja naprawy konstrukcji płatowca; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększanie jej sztywności; Badanie podnośników śrubowych, urządzeń dźwigniowych. Systemy podnoszenia sp. Badanie i kontrola linkowych i popychaczowych układów sterowania. Opony i koła, hamulce, systemy antypoślizgowe i automatycznego hamownia; Wskazania i ostrzeżenia; Sterowanie; Wymagania dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne systemy unoszenia na powierzchni; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja, mechanizmy, działanie i urządzenia zabezpieczające; Stateczniki, zastrzały i elementy podwozia; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększania napięcia; Schody. Montaż siedzeń; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja i działanie; Budowa i montaż okien. Siedzenia, pasy bezpieczeństwa. Budowa, pochłanianie wstrząsów; Układ kabiny; Rozmieszczenie wyposażenia w kabinie; Montaż wyposażenia kabiny; Sprzęt w kabinie służący rozrywce; Mon-taż kuchni; Kompletowanie wyposażenia końcowego; Sprzęt do obsługi i przechowywania ładunku; Układ kabiny, systemy unieruchomienia ładunku, Pasy i siatki; Montaż siedzeń i system załadunku.

4. Niwelacja i wyważanie samolotu / 6 /

Geometria płatowca; Metody niwelacji i kontroli geometrii. Przygotowanie statku powietrznego do ważenia i niwelacji. Wykonanie procedury niwelacji i ważenia SP. Obliczania położenia środka masy. Przygotowanie arkusza niwelacji.

5. Obsługa zespołów płatowca statku powietrznego / 6 /

Rodzaje uszkodzeń i techniki kontroli wzrokowej i NDT. Techniki de-montażu i ponownego montażu; Techniki wykrywania i usuwania usterek. Programy kontroli starzenia się, zmęczenia i korozji; Usuwanie korozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. Metody naprawy generalnej; Instrukcja naprawy konstrukcji płatowca; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększanie jej sztywności; Badanie podnośników śrubowych, urządzeń dźwigniowych. Systemy podnoszenia sp. Badanie i kontrola linkowych i popychaczowych układów sterowania. System wypuszczanie i chowanie podwozia: normalny i awaryjny; Czujnik po-wietrze-ziemia (weight-on-wheel sensor); Opony i koła, hamulce, systemy antypoślizgowe i automatycznego hamowania; Wskazania i ostrzeżenia; Sterowanie; Wymagania dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne systemy unoszenia na powierzchni; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja, mechanizmy, działanie i urządzenia zabezpieczające; Skrzydła, stateczniki, zastrzały i elementy podwozia; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększania napięcia; Schody. Montaż siedzeń; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja i działanie; Budowa i montaż okien oraz mechanizmy wiatrochronu. Siedzenia, pasy bezpieczeństwa. Budowa, pochłanianie wstrząsów; Układ kabiny; Rozmieszczenie wyposażenia w kabinie; Montaż wyposażenia kabiny; Sprzęt w kabinie służący rozrywce; Montaż kuchni; Kompletowanie wyposażenia końcowego; Sprzęt do obsługi i przechowywania ładunku; Układ kabiny, systemy unieruchomienia ładunku, Pasy i siatki; Mon-taż siedzeń i system załadunku;

6. Procedury kontroli głównych parametrów systemu paliwowego statku powietrznego / 6 /

Procedury kontroli systemu paliwowego. Budowa i analiza działania całego systemu oraz jego poszczególnych elementów (zbiorników, układów przetłaczających paliwo i elementów sterujących kolejnością wypracowania paliwa).

7. Procedury kontroli głównych parametrów systemu hydrauliczne-go i pneumatycznego statku powietrznego / 6 /

Procedury kontroli systemu hydraulicznego statku powietrznego. Wy-korzystanie naziemnego źródła energii hydraulicznej. Procedury kontro-li systemu pneumatycznego statku powietrznego. Wykorzystanie i na-ziemnych źródeł sprężonego powietrza i azotu.

8. Obsługa lotniczego zespołu napędowego i procedury kontroli parametrów pracy lotniczego zespołu napędowego/ 6 /

Procedury obsługi silnika tłokowego i silnika turbinowego. Procedury obsługi śmigieł. Podstawowe parametry pracy zespołów napędowych. Praca napędu śmigła; Postępowanie ze śmigłem / schematy naprawy śmigieł; Ocena zniszczenia łopaty, erozja, korozja, wpływ uszkodzenia, rozwarstwienie; Wytyczanie drogi łopaty; Wyważenie statyczne i dynamiczne; Konserwacja i rozkonserwowywanie śmigła.

9. Procedury kontroli parametrów pracy lotniczych przyrządów pokładowych / 6 /

Procedury obsługi przyrządów pokładowych. Podstawowe parametry pracy wybranych przyrządów pokładowych. Wykorzystanie aparatury kontrolno-pomiarowej do weryfikacji stanu zdatności przyrządów pokładowych.

10. Sprawdzenie układu OCP i wskazań przyrządów pilotażowych / 6 /

Procedury obsługi areometrycznych przyrządów pokładowych. Pod-stawowe sprawdzenia parametrów pracy wybranych przyrządów pokładowych. Wykorzystanie aparatury kontrolno-pomiarowej do kontroli wskazań przyrządów areometrycznych.

11. Obsługa systemów elektroenergetycznych statku powietrznego / 6 /

Procedury obsługi systemów elektroenergetycznych. Działanie, funkcjonowanie i użytkowanie urządzeń ogólnego testowania. Prace eksploatacyjne dot. systemu połączeń elektrycznych.

12. Identyfikacja elementów składowych układu elektroenergetyczne-go statku powietrznego / 6 /

Identyfikacja na podstawie schematu poszczególnych elementów sys-temu. Wykorzystanie aparatury kontrolno-pomiarowej do weryfikacji stanu zdatności elementów systemu elektroenergetycznego.

13. Obsługa systemu sterowania statku powietrznego / 6 /

Procedury obsługi systemu sterowania statku powietrznego. Wykorzystanie aparatury kontrolno-pomiarowej do weryfikacji stanu technicznego wybranych elementów systemu sterowania statkiem powietrznym.

14. Obsługa systemów nawigacyjnych statku powietrznego / 6 /

Identyfikacja systemów nawigacyjnych. Procedury obsługi systemów nawigacyjnych statku powietrznego. Wykorzystanie aparatury kontrol-no-pomiarowej do weryfikacji stanu technicznego wybranych elementów systemu nawigacyjnego.

15. Budowa i zastosowanie lotniskowych zasilaczy energetycznych / 6 /

Budowa, działanie i użytkowanie urządzeń naziemnych wykorzystywanych do zasilania w różne rodzaje energii statków powietrznych pod-czas postoju na ziemi.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium / metoda werbalno - praktyczna, polegająca na grupowym i indywidualnym wykonywaniu czynności praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę odbywa się na podstawie średniej z pozytywnych ocen z przygotowania i wykonywania ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektów: W1÷W4 – sprawdzenie wiedzy teoretycznej w trak-cie ćwiczeń.

Osiągnięcie efektów: U1÷U3 – sprawdzenie umiejętności w trakcie ćwi-czeń.

Osiągnięcie efektów: W1, W3, U1, U2 – zaliczenie sprawozdania z ćwi-czenia laboratoryjnego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,75…5,00.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,51…4,74.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,00…4,50.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 3,51…3,99.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 3,00…3,50.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń poniżej 3,00.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który na egzaminie nie spełnił wymagań na ocenę dostateczną i uzyskał poniżej 70% poprawnych od-powiedzi.

Uwagi:

WMT19LS1S1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)