Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego [WLOFWWNP-19Z1-SZJ] Semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego [WLOFWWNP-19Z1-SZJ]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2020/21L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie ZAL/NZAL
Prowadzący: Joanna Jasińska, Bogusław Rogowski
Literatura:

 Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2006 r., Nr 235, poz. 1700 ze zm.).

 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz.U. 2017 poz. 32, ze zm.).

 STANAG 4107, „Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz sto-sowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP”, NATO HQ Bruksela 2009.

 PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – wymagania.

 AS/EN 9100:2016 Systemy zarządzania jakością – wymagania dla organizacji lotnictwa, ko-smonautyki oraz obrony.

 AQAP 2000:2015. Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemu podejścia do jakości podczas cyklu życia wyrobu. NSA, Bruksela 2015 r.

 AQAP 2105:2009, wyd. 1, Wymagania NATO dotyczące planu jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, NATO HQ, Bruksela 2009.

 AQAP 2070:2015 Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji rządowego zapewnienia ja-kości (GQA), wydanie B, wersja 3.

 AQAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju

i produkcji, wydanie D, wersja 1.

 AQAP 2131 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i ba-dań, wydanie C, wersja 1.

 AQAP 2310 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego wydanie B, wersja 1.

 J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, śro-dowiskiem, bhp. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012.

 PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa 2009.

 PN-EN ISO 19011:2012, Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania. PKN, Warszawa 2012.

uzupełniająca:

 AQAP 2105:2009. Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia.

 M. Krakowska, Dostosowanie do ISO 9001:2008 KROK PO KROKU, Ebook. Wiedza i Praktyka. Warszawa 2013.

 PN-EN ISO 9004:2010, Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, 2010.

 PN -EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN. War-szawa 2006.

 Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 77).

 Decyzja Nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych, obo-wiązków zamawiającego, rejonowego przedstawicielstwa wojskowego, gestora sprzętu woj-sko. (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 343).

 Decyzja Nr 447/MON z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w resorcie obrony narodowej procedur wykonawczych dotyczących zapewnienia jakości wyro-bów obronnych. (Dz. Urz. MON z 2015 r., poz. 312).

Zakres tematów:

Zapewnienie jakości. Norma ISO 9001 i publikacje AQAP

Identyfikacja, ocena i analiza ryzyka w procesie zapewnienia jakości

Podstawy prawne funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej. System zapewnienia jakości w NATO

Zadania uczestników systemu zapewnienia jakości. Rola i miejsce RPW

Proces nadzorowania jakości oraz rządowego zapewnienia jakości (GQA)

Kodyfikacja wyrobów w SZ RP

Stosowanie dokumentów normalizacyjnych w systemie pozyskiwania SpW

Podstawy prawne funkcjonowania systemu oceny zgodności. Rola i zadania uczestników systemu

RPW jako organ sprawujący nadzór nad wyrobem

Akredytacja jednostek badawczych i certyfikujących

Metody dydaktyczne:

 Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej.

 Ćwiczenia z narządzi i technik doskonalenia jakości oraz metodyki audytowania zgodnie

z wymaganiami AQAP.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

 Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

 Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie poszczególnych form realizacji przedmiotu.

 Efekty W01, W02, W03 sprawdzane są podczas egzaminu.

 Efekty U01, U02, U03, a także K01, K02, K03 sprawdzane są podczas ćwiczeń.

Uwagi:

WLO20FW1N5-20L

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)