Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja szkolenia [WMTAXWSI-OSZ] Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Organizacja szkolenia [WMTAXWSI-OSZ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/21Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jacek Bożejko, Wojciech Koperski, Małgorzata Pac
Zakres tematów:

1. Praktyczne wykorzystanie urządzeń szkolno-treningowych w szkoleniu artyleryjskim./4/ Praktyczne zapoznanie szkolonych z tre-nażerem działonowego-operatora BWP-1 typ ORTLES-3M/Z. Wykona-nie przykładowych ćwiczeń programowych i własnych, obejmujących czynności manualne działonowego-operatora w ramach przygotowania do prowadzenia ognia, wykrywania celów, doboru właściwej amunicji, prowadzenia ognia z armaty, karabinu maszynowego i przeciwpancer-nego pocisku kierowanego.

Przedstawienie budowy, zasady działania i podstawowych funkcji urządzenia. Omówienie funkcji użytkowych oprogramowania i prak-tyczne opracowanie własnych ćwiczeń przez szkolonych.

2. Praktyczne wykorzystanie urządzeń szkolno-treningowych w szkoleniu strzeleckim./2/ Praktyczne zapoznanie szkolonych z przy-kładami broni i amunicji szkolnej, treningowej i przekrojów, w szcze-gólności z 5,56 mm kbk wz. 1996 Beryl, 7,62 mm km PKM i PKT, 9 mm pistoletem WIST-94, 9 mm pistoletem wz. 1983, 9 mm pistoletem wz. 1964, 7,62 mm kbw SWD i 7,62 mm kbk AKM.

Omówienie przeznaczenia, oznakowania i cech użytkowych sprzętu

3. Analiza i synteza konstrukcji urządzeń zabezpieczających strzel-nicę./4/ Analiza dokumentacji technicznej wybranego projektu strzelni-cy. Ocena zastosowanych zabezpieczeń i wyznaczonych stref bezpie-czeństwa

4. Wykorzystanie grafiki prezentacyjnej w procesie opracowywania materiałów dydaktycznych. /2/

5. Analiza metod prezentacyjnych./2/

6. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji./2/

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia z ćwi-czeń.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 sprawdzane jest podczas ćwiczeń oraz na kolokwium pisemnym.

Osiągnięcie efektów U1, U2 i U3 sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń, pod-czas indywidualnych wystąpień Studentów oraz na kolokwium pi-semnym.

Osiągnięcie efektu K1 sprawdzane jest w czasie ćwiczeń i wykładów, pod-czas których student ma wykazać się cechami przywódczymi oraz umiejętnym pokierowaniem występując w roli przełożonego nadzoru-jącego pracą zespołu zadaniowego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, którego średnia z ocen wynosi min. 4,70, oraz który umie bardzo dobrze zorganizować szkolenie w pododdziale oraz potrafi bezbłędnie opracować i kompetentnie prowa-dzić dokumentację szkoleniową. Wykazuje się wytrwałością i samo-dzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością pracy.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, którego średnia z ocen wynosi min. 4,26, oraz który umie dobrze zorganizować szkolenie w pododdziale oraz potrafi opracować i prowadzić dokumentację szkoleniową. Wy-kazuje się wytrwałością i samodzielnością w pokonywaniu trudności oraz systematycznością pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, którego średnia z ocen wynosi min. 3,75, oraz który umie dobrze zorganizować szkolenie w pododdziale oraz potrafi opracować i prowadzić dokumentację szkoleniową z drobnymi błędami. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 3,26, oraz który posiadł wiedzę i umiejętności przewi-dziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, którego średnia ważona z ocen wynosi min. 3,00, oraz który umie w stopniu dostatecznym zorgani-zować szkolenie w pododdziale, potrafi opracować i prowadzić doku-mentację szkoleniową, lecz z pewnymi problemami. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie ma zaliczonych ćwi-czeń lub który nie spełnia przedstawionych powyżej wymogów.

Uwagi:

A7C1S1 - VII sem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)