Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSI-WIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

L 16/+ ; Razem: 16

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka: znajomość podstawowych wielkości elektryczne i praw dla obwodu elektrycznego.

Matematyka znajomość rachunku symbolicznego, działania na liczbach zespolonych.Programy:

semestr: I / kierunek: inżynieria materiałowa

specjalność: wszystkie

Autor:

mgr inż. Piotr Preibisch, mgr inż. Eugeniusz Zachwieja

Bilans ECTS:

Bilans ECTS

Lp. Aktywność Obciążenie w godz.

1 Udział w wykładach

2 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

3 Udział w ćwiczeniach

4 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

5 Udział w laboratoriach 16

6 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 10

7 Udział w seminariach

8 Samodzielne przygotowanie się do seminariów

9 Realizacja projektu

10 Udział w konsultacjach 4

11 Przygotowanie do egzaminu

12 Udział w egzaminie

Godz. ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 1

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 20 1

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5+6+9 26 1

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 1+2+3+4+7+8

Skrócony opis:

Ogólna charakterystyka praw obowiązujących w obwodach elektrycznych prądu stałego i przemiennego, prawo Ohma oraz pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa. Zasady wykonywania pomiarów natężenia prądu i napięcia oraz przesunięcia fazowego w obwodach prądu przemiennego. Oscyloskop i jego możliwości pomiarowe. Ogólna zasada funkcjonowania niestabilizowanych zasilaczy prądu stałego.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest tylko w formie ćwiczenia laboratoryjnych.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

1. Pomiary w obwodach prądu stałego (4 godz.).

2. Pomiary oscyloskopowe (4 godz.).

3. Budowa i funkcjonowanie niestabilizowanych zasilaczy prądu stałego (4 godz.).

4. Pomiary w obwodach prądu przemiennego (4 godz.).

Literatura:

1.J. Parchański „Miernictwo elektryczne i elektroniczne” WSiP 1991r.

2.A.Chwaleba, M.Poniński, A.Siedlecki, „Metrologia elektryczna”, Wyd. 5, 6, 7, 8, 9 WNT, 1996r, 1998r, 2000r, 2003r, 2007r.

3.J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski „Podstawy miernictwa” Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998r.

4.A.Jellonek, Z.Karkowski „Miernictwo radiotechniczne " WNT, 1972r

5.J. Rydzewski „Pomiary oscyloskopowe” WNT, 1994r

Efekty uczenia się:

W1 Zna podstawowe pojęcia i terminy oraz prawa w zakresu elektrotechniki i elektroniki, w szczególności dotyczące zjawisk zachodzących w obwodach prądu stałego i zmiennego oraz w układach elektronicznych. K_W06.

W2 Zna podstawy metrologii, podstawowe przyrządy pomiarowe i metody pomiarów wielkości fizycznych, zna metody rachunku błędów i zasady opracowania wyników pomiarów oraz szacowania niepewności. K_W12.

U1 Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy. K_U08.

U2 Potrafi dokonać identyfikacji problemu i sformułować proste zadanie inżynierskie, wybrać i zastosować metodę i narzędzie w laboratoryjnej działalności badawczej. K_U10.

K1 Potrafi inspirować i organizować pracę w grupie. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej oceny za wykonania ćwiczenia i opracowanie pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i jest średnią uzyskaną za poszczególne ćwiczenia.

Osiągnięcie efektów W1, W2, U1, U2, K1 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

ocena 2 – wykonanie poniżej 50% zadań wynikających z protokołu ćwiczenia laboratoryjnego;

ocena 3 – wykonanie 50 ÷ 60% zadań wynikających z protokołu ćwiczenia laboratoryjnego ;

ocena 3,5 – wykonanie 61 ÷ 70% zadań wynikających z protokołu ćwiczenia laboratoryjnego;

ocena 4 – wykonanie 71 ÷ 80% zadań wynikających z protokołu ćwiczenia laboratoryjnego;

ocena 4,5 – wykonanie 81 ÷ 90% zadań wynikających z protokołu ćwiczenia laboratoryjnego;

ocena 5 – wykonanie powyżej 91% zadań wynikających z protokołu ćwiczenia laboratoryjnego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz systematyczny w pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)