Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium materiałów i technologii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSI-LMiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium materiałów i technologii I
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Razem - 30, laboratoria - 30/zaliczenie

Przedmioty wprowadzające:

 Metody badania struktury materiałów. Wymagania wstępne: Zna podstawy i reguły metod badania, pomiarów, analizy i opisu właściwości użytkowych materiałów konstrukcyjnych, w tym pomiary twardości i mikrotwardości, próby właściwości mechanicznych przy obciążeniu jedno i wieloo-siowym, próby zmęczeniowe, zużyciowe, korozyjne i testy realizowane w podwyższonej tempera-turze oraz sposoby wykrywania wad materiałowych i uszkodzeń eksploatacyjnych za pomocą ba-dań niszczących i nieniszczących.

 Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne. Wymagania wstępne: Zna systematykę podziału i pod-stawowe rodzaje materiałów oraz tendencje w zakresie stosowania i perspektyw rozwoju materia-łów. Zna relacje pomiędzy parametrami podstawowych procesów technologicznych i strukturą materiałów oraz pomiędzy strukturą i ich właściwościami. Zna podstawy wykorzystania materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych Technologie materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych: Wymagania wstępne: Zna podstawowe metody wytwarzania i przetwarzania materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych. Jest zapoznany z etapami procesów metalurgicznych, odlewniczych, obróbki cieplnej, przeróbki pla-stycznej, metalurgii proszków, spajania i obróbki ubytkowej. Zna zasady projektowania procesów technologicznych oraz doboru technik wytwarzania i parametrów tych procesów na etapie wytwa-rzania typowych części maszyn.


Autor:

dr inż. Stanisław Jóźwiak,

dr inż. Zbigniew Zarański


Skrócony opis:

L1. Organizacja i zasady zaliczania ćwiczeń oraz zasady bhp podczas realizacji zajęć.

L2. Preparatyka i badania makroskopowe.

L3. Mikroskopia świetlna z podstawami stereologii.

L4. Mikroskopia elektronowa z podstawami spektrometrii (EDS, WDS).

L5. Rentgenowska analiza fazowa.

L6. Analiza układów równowagi stopów podwójnych. Przemiany równowagowe podczas chłodzenia i nagrzewania metalicznych materiałów wielofazowych.

L7. Przekształcanie struktury polikrystalicznej. Umocnienie odkształceniowe. Zjawiska aktywowane cieplnie.

L8. Wpływ rodzajów wiązań oraz budowy krystalicznej i fazowej na właściwości materiałów.

Pełny opis:

Semestr IV

L1. Organizacja i zasady zaliczania ćwiczeń oraz zasady bhp podczas realizacji zajęć.

L2. Preparatyka i badania makroskopowe.

L3. Mikroskopia świetlna z podstawami stereologii.

L4. Mikroskopia elektronowa z podstawami spektrometrii (EDS, WDS).

L5. Rentgenowska analiza fazowa.

L6. Analiza układów równowagi stopów podwójnych. Przemiany równowagowe podczas chłodzenia i nagrzewania metalicznych materiałów wielofazowych.

L7. Przekształcanie struktury polikrystalicznej. Umocnienie odkształceniowe. Zjawiska aktywowane cieplnie.

L8. Wpływ rodzajów wiązań oraz budowy krystalicznej i fazowej na właściwości materiałów.

Razem w semestrze IV: 30

Semestr V

L1. Konstrukcyjne stopy żelaza z węglem. Wpływ zawartości węgla na strukturę właściwości i zastosowania.

L2. Równowagowe i nierównowagowe przemiany fazowe w stali niestopowej. Wyżarzanie, hartowanie, od-puszczanie.

L3. Struktura i właściwości stopów aluminium. Modyfikacja siluminów. Przesycanie i starzenie durali.

L4. Struktura i właściwości konstrukcyjnych stali stopowych i specjalnych.

L5. Analiza wpływu dodatków stopowych na hartowność stali. L6. Stopy miedzi i materiały na łożyska ślizgowe. Wpływ struktury na właściwości materiałów.

L7. Metaloznawstwo połączeń spajanych. Analiza struktury, właściwości i wad spawalniczych

L8. Metody spajania materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych.

L9. Procesy przeróbki plastycznej materiałów metalowych.

L10. Metody wytwarzania materiałów spiekanych

L11. Wytwarzanie wyrobów metalowych i metalowo-ceramicznych za pomocą laserowej techniki przyrostowej typu LENS4

L12. Struktura i właściwości nowoczesnych materiałów narzędziowych.

L13. Geometria i zużycie ostrza oraz ostrzenie noży tokarskich.

L14. Wpływ parametrów obróbki na siłę i moment skrawania oraz chropowatość powierzchni.

L15. Sposoby obróbki skrawaniem.

Razem w semestrze V: 60

Literatura:

podstawowa:

 H. Ziencik, Wprowadzenie do nauki o materiałach, Wyd. WAT, Warszawa 1991.

 Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, Materiałoznawstwo. T.2. Metaloznawstwo, Wyd. WAT, Warszawa 1995.

 Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa, Wyd. WAT, Warszawa 1996.

 Praca zbiorowa, Mechaniczna technologia metali. Ćwiczenia laboratoryjne, Wyd. WAT, Warszawa 1994.

 Praca zbiorowa, Mechaniczna technologia metali. Wybrane materiały do PSI, Wyd. WAT, War-szawa 1994.

uzupełniająca:

 K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT War-szawa 2004.

 W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, Warszawa 2008.

 P. Cichosz, Narzędzia skrawające, WNT, Warszawa 2006.

 J. Nowicki, Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, Warszawa 2005.

 J. Sobieszczański, Spajanie, Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Zna kryteria doboru materiałów z uwzględnieniem ich właściwości technologicznych. Posiada podstawową wiedzę z zasad projektowania, wytwarzania i przetwarzania elementów części maszyn z materiałów konstrukcyjnych. Umie dobrać właściwe metodyki badawcze oraz przeprowadzić analizę błędów uzyskanych wyników badań.

Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej wg schematu: technologia → struktura → właściwości → zastosowania.

Potrafi zidentyfikować problem inżynierski, zaplanować eksperyment do jego rozwiązania z uwzględnieniem uwarunkowań techniczno – ekonomiczno - środowiskowych

Umie dobrać i scharakteryzować metody badań niezbędne do oceny wybranych właściwości materiałowych oraz potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczących materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych.

Ma niezbędne przygotowanie do pracy w przemyśle, usługach, handlu, jednostkach badawczo-rozwojowych w zakresie wiedzy i umiejętności wynikających ze studiów inżynierskich na kierunku inżynieria materiałowa.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na ocenę.

 Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest wykazanie się wiedzą oraz umiejętnościami wymienionymi w Efektach kształcenia.

 Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na zajęciach, przygotowanie merytoryczne, wyko-nanie i rozliczenie sprawozdania z realizacji zadań grupowych i indywidualnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)