Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNXCSI-Fiz2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/x; C34/+ L 12/+; Razem 76

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka/ poziom wiedzy absolwenta liceum ogólnokształcącego - znajomość podstaw rachunku wektorowego i różniczkowego;

Fizyka/ poziom wiedzy absolwenta liceum ogólnokształcącego

Programy:

Semestr 2/inżynieria materiałowa/wszystkie specjalności

Autor:

prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 30

3. Udział w ćwiczeniach /34

4. Samodzielne rozwiązywanie zadań / 40

5. Udział w laboratoriach / 12

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 16

7. Udział w konsultacjach / 6

8. Przygotowanie do egzaminu / 8

9. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 176/6 ETCS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+7.+9.=84/3 ETCS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=26/1 ETCS

Skrócony opis:

Nauczyć rozumienia zjawisk fizycznych, zapoznać z podstawowymi pojęciami i prawami fizyki z zakresu: fizyki relatywistycznej, fizyki kwantowej, optyki falowej, teorii budowy atomu i fizyki jądrowej. Nauczyć stosowania matematyki do ilościowego opisu zjawisk fizycznych, zapoznać z ważniejszymi przyrządami pomiarowymi i podstawowymi metodami pomiarów wielkości fizycznych.

Pełny opis:

Wykład/ metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych:

1. Elementy szczególnej teorii względności. Transformacje Lorentza. / 2

2. Względna równoczesność. Skrócenie długości. Wydłużenie czasu. Relatywistyczne składanie prędkości. / 2

3. Dynamika relatywistyczna. Czasoprzestrzeń. / 2

4. Promieniowanie świetlne. Podstawy optyki geometrycznej. / 2

5. Elementy optyki relatywistycznej. / 2

6. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja światła. Dyspersja. / 2

7. Dualizm korpuskularno-falowy. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Efekt fotoelektryczny, efekt Comptona. / 2

8. Funkcja falowa. Równanie Schrödingera. / 2

9. Cząstka w studni potencjału. Efekt tunelowy./ 2

10. Budowa atomu wodoru. Model Bohra. Orbitalny i spinowy moment pędu (pojęcie spinu). Liczby kwantowe./ 2

11. Zakaz Pauliego. Układ okresowy pierwiastków./ 2

12. Promieniowanie rentgenowskie. Fizyka laserów. Spój-ność światła./ 2

13. Fizyka jądrowa. Siły jądrowe. Promieniotwórczość./ 2

14. Przemiany i reakcje jądrowe. Cząstki elementarne. / 2

15.Ewolucja poglądów na czas i przestrzeń/ 2

Ćwiczenia / rozwiązywanie zadań pod nadzorem wykładowcy. Tematy kolejnych zajęć jak tematy wykładów od 1. do 14./ po 2 godz. na temat, zaś dla 1., 7. i 9. po 4 godz.

Laboratoria / pomiar wybranych wielkości fizycznych na bazie analizy zjawisk fizycznych. Obejmują budowę stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów orz opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków / wg. planu lab.

Literatura:

podstawowa:

M. Demianiuk: Wykłady z fizyki dla inżynierów cz. I, II, i III, Wyd. WAT 2001

M. Demianiuk: Wybrane przykłady zadań do wykładów z fizyki dla inżynierów, Wyd. WAT 2002

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki. Cz. I-V, PWN, Warszawa, 2003

uzupełniająca:

A. Rogalski: Podstawy fizyki dla elektroników, Wyd. WAT 2002

A.W. Astachow i inni: Kurs fizyki, WNT Warszawa 1998-99

J. Massalski, M. Massalska: Fizyka dla inżynierów, cz. I i II, WNT, Warszawa 1975-1980

Z. Raszewski i inni: Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki, cz. I., Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki, cz.II. Wyd. WAT 1994

Efekty uczenia się:

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki ze zrozumieniem zjawisk oraz procesów fizycznych w przyrodzie / K_W08, K_W10

W2 / Zna podstawy fizyki relatywistycznej, mechaniki kwantowej oraz fizyki jądrowej. / K_W08, K_W12

U1 / Ma umiejętność samokształcenia jak i potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł / K-U07, K_U08

U2 / Potrafi integrować i syntezować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji oraz prawidłowo wyciągać wnioski / K_U08, K_U09

U3 / Potrafi rozwiązywać proste zagadnienia techniczne na bazie dokonania analizy ich fizycznego funkcjonowania / K_U12, K_U13

K1 / Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się jak i potrafi inspirować ten proces u innych osób / K_K01, K_K02

K2 / Potrafi myśleć i działać w twórczy sposób / K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot - kończy się egzaminem pisemno-ustnym. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu oraz części ustnej (dopuszczenie do części ustnej na podstawie uzyskania 25 pkt z testu).

Laboratorium – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen: ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i pozytywnej oceny z oddanego pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

Ćwiczenia rachunkowe – zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania pozytywnej oceny będącej średnią z dwu sprawdzianów pisemnych oraz co najmniej jednej oceny z odpowiedzi ustnej uzyskanej w trakcie ćwiczeń stanowiących rozwiązywanie zadań

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z ćwiczeń rachunkowych, laboratorium oraz egzaminu.

Osiągnięcie efektów W1, W2, U2 i K2 weryfikowane jest podczas egzaminu, natomiast efekty W1, U2 i K1 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń i laboratorium.

Wszystkie zaliczenia są oceniane we następujących zasad:

ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz systematyczny w pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się oceny uzyskane na egzaminie, ocena z ćwiczeń rachunkowych i laboratorium oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)