Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo instalacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNTCSM-MI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo instalacyjne
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

22 wykładu

24 laboratorium

Przedmioty wprowadzające:

Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne

Materiały funkcjonalne

Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów

Technologia materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych

Zasady doboru materiałów

Mechanizmy niszczenia materiałów


Programy:

Wykłady:

Przewodniki ciepła

Materiały stosowane w elektrotechnice

Instalacje rurociągowe w energetyce i petrochemii

Instalacje i urządzenia w przemyśle chemicznym

Instalacje sanitarne (materiały metalowe, tworzywa sztuczne)

Materiały odporne na promieniowanie

Materiały optoelektroniczne

Instalacje gazów czystych

Materiały wyciszające i energochłonne (piany me-talowe i polimerowe, elastomery)


Ćwiczenia laboratoryjne:

Badanie mikrostruktury materiałów elektrotechnicznych

Badanie struktury i właściwości materiałów stosowanych na instalacje w zakładach chemicznych i petrochemicznych

Badanie właściwości materiałów stosowanych na instalacje sanitarne

Wytwarzanie i badanie właściwości pian metalicznych

Badanie właściwości materiałów stosowanych w energetyce wodorowej
Autor:

kpt. dr inż. Marek Polański

dr hab. inż. Tomasz Czujko, prof. WAT


Skrócony opis:

Przedmiot porusza zagadnienia związane ze struktura , właściwościami oraz stabilnością różnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych stosowanych w różnego typu instalacjach.

Literatura:

podstawowa:

 Celiński Z., Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Ofic. Wyd. Polit. Warszawskiej. Warszawa 1998.

 Senczyk D. (red.), Materiałoznawstwo instalacyjne. Laboratorium. Wyd. Polit. Poznańskiej. Po-znań 1998.

 Wojtkun F., Sołncew J., Materiały specjalnego przeznaczenia. Polit. Radomska. Radom 1998.

 Hernas A., (red.), Materiały i technologie do budowy kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów. Wyd. SITPH. Katowice 2009.

 Czyrska-Filemonowicz A., Oddziaływanie helu na strukturę stopów. Seria: Metalurgia, nr 37. Wyd. PAN, Oddział w Krakowie. Kraków 1989.

 Praca zbiorowa, struktura i własności materiałów dla jądrowych reaktorów wysokotemperaturo-wych. Seria: Metalurgia, nr 39. Wyd. PAN, Oddział w Krakowie. Kraków 1990.

uzupełniająca:

 Dobrzański L. A., Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza. Wyd. Polit. Śląskiej. Gliwice 2007.

 Dobrzański L. A., Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych. Wyd. Polit. Śląskiej. Gliwice 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.

 Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej

 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

Ocena z laboratorium jako średnia ocen poszczególnych ćwiczeń

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)