Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nanomateriały fotoniczne - wytwarzanie, badanie i zastosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCNFCSI-NFWBiZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nanomateriały fotoniczne - wytwarzanie, badanie i zastosowania
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/x; L 12/+

Przedmioty wprowadzające:

- Fizyka; Wymagania wstępne: Fala płaska, wzory Fresnela, elementy teorii dyfrakcji, polaryzacja światła, interferencja światła, dyspersja materiałowa

- Podstawy fizyki ciała stałego; Wymagania wstępne: ma wiedzę ogólną w zakresie związków zjawisk fizycznych występujących w ciałach stałych, izotropowych i anizotropowych, z właściwościami tych materiałów

- Chemia ogólna i fizyczna; Wymagania wstępne: podstawy chemii, znajomość i zrozumienie reakcji chemicznych, podstawowe umiejętności w pracy w laboratorium


Programy:

kierunek: inżynieria materiałowa, specjalność: inżynieria fotoniczna

Autor:

Bartłomiej Jankiewicz

Bilans ECTS:

Bilans ECTS

Aktywność Obciążenie w godz.

Udział w wykładach 18

Udział w laboratoriach 12

Udział w ćwiczeniach

Udział w seminariach

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 24

Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 12

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń

Samodzielne przygotowanie do seminarium

Realizacja projektu

Udział w konsultacjach 16

Przygotowanie do egzaminu 10

Przygotowanie do zaliczenia

Udział w egzaminie 2


godz.; ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 94; 3,0

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+2+3+4+9+10+13: 48; 2,0

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 58; 2,0


Skrócony opis:

Nanomateriały - definicje i podstawowe pojęcia. Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów nano. Metody otrzymywania materiałów o skrajnie rozdrobnionej strukturze. Metody badań struktury nanomateriałów Charakterystyka wybranych grup materiałów o strukturze nano.

Pełny opis:

Wykład /metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

1. Wprowadzenie do nanomateriałów dla zastosowań w fotonice / 2 godz.

2. Wytwarzanie nanomateriałów / 3 godz.

3. Badanie właściwości nanomateriałów / 3 godz.

4. Nanomateriały plazmoniczne / 2 godz.

5. Nanomateriały organiczne / 2 godz.

6. Nanomateriały półprzewodnikowe / 2 godz.

7. Kryształy fotoniczne / 2 godz.

8. Zastosowania nanomateriałów w fotonice / 2 godz.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

1. Wytwarzanie i badanie właściwości nanomateriałów 3D.

2. Wytwarzanie i badanie właściwości nanomateriałów 1D.

3. Wytwarzanie i modyfikacja nanomateriałów metodą ablacji laserowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Małgorzata Lewandowska, Krzysztof Kurzydłowski (red.), Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

2. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegen (red.) Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

3. Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska, Witold Łojkowski (red.), Świat nanocząstek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

4. Kamila Żelechowska (red.), Nanotechnologia w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

5. Marek Szklarczyk (red.) Fizykochemiczne metody badawcze w nano- i biotechnologii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

uzupełniająca:

1. Sergey V. Gaponenko, Introduction to Nanophotonics, Cambridge University Press, 2010.

2. R. B. Wehrspohn, H.-S. Kitzerow, and K. Busch (red.) Nanophotonic Materials Photonic Crystals, Plasmonics, and Metamaterials, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.

3. Motoichi Ohtsu (red.) Handbook of Nano-Optics and Nanophotonics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.

4. Guozhong Cao, NANOSTRUCTURES AND NANOMATERIALS Synthesis, Properties, and Applications, Imperial College Press, 2004.

5. B.S. Murty, P Shankar, Baldev Raj, B.B. Rath, James Murday, Textbook of and Nanoscience Nanotechnology, Universities Press (India) Private Limited 2013.

6. Reprinty dostarczone przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty uczenia się / Odniesienie do efektów kierunku

• W1/ Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i innych obszarów stanowiącą bazę dla formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii materiałowej. / K_W02, K_W03, K_W04

• W2/ Poznał wybrane pojęcia i prawa z fizyki ciała stałego. Ma wiedzę w zakresie teorii pasmowej ciała stałego oraz zjawisk optycznych w półprzewodnikach. / K_W03, K_W13, K_W14

• W3/ Zna podstawy budowy nanomateriałów i ich rodzajów, relacje pomiędzy strukturą nanomateriałów a i ich właściwościami, oraz podstawy zastosowania nanomateriałów w fotonice. / K_W14

• W4/ Zna podstawy i reguły metod badania, pomiarów, analizy i opisu parametrów struktury nanomateriałów oraz ich właściwości fizykochemicznych, w tym z wykorzystaniem badań makroskopowych, mikroskopii optycznej i elektronowej, rentgenografii strukturalnej, analizy składu chemicznego, spektroskopii optycznej. / K_W12,K_W16

• U1/ Potrafi przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie problemu, o charakterze ekspertyzy inżynierskiej bądź poświęcone wynikom zadania inżynierskiego z zakresu inżynierii materiałowej./ K_U03,K_U05

• U2/ Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz interpretować uzyskane wyniki pomiarów, z uwzględnieniem rachunku błędów, jak też formułować wnioski na podstawie tak przeprowadzonej analizy. / K_U07

• U3/ Ma wyrobioną wewnętrzną potrzebę i umiejętność ustawicznego uzupełniania i nowelizacji nabytej wiedzy poprzez samokształcenie./ K_U06

• K1/ Potrafi inspirować i organizować pracę w grupie. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role./ K_K03

• K2/ Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Potrafi stosować rachunek ekonomiczny w działaniach zawodowych. / K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z pisemnego egzaminu końcowego.

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, W4, U3 i K2 weryfikowane jest podczas wykładów oraz egzaminu, natomiast efekty W1, W3, U1, U2 i K1 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin pisemny oraz testy sprawdzające wiedzę przed laboratoriami są oceniane wg następujących zasad:

ocena 2 – poniżej 50%, ocena 3 – 50 ÷ 60%, ocena 3,5 – 61 ÷ 70%, ocena 4 – 71 ÷ 80%, ocena 4,5 – 81 ÷ 90%, ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami uczenia się, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem studiów w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

Na końcową ocenę składają się: ocena uzyskana na egzaminie, oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Jankiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Bartosewicz, Bogusław Budner, Bartłomiej Jankiewicz, Roman Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Jankiewicz
Prowadzący grup: Bartłomiej Jankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Jankiewicz
Prowadzący grup: Bartłomiej Jankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)