Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy inżynierii wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSI-PIW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy inżynierii wytwarzania
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Semestr I

Wykłady 18/zaliczenie; ćwiczenia 18/zaliczenie; laboratoria 10/zaliczenie

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka: podstawy analizy matematycznej i statystyki matematycznej.

Podstawowe wiadomości z zakresu szkoły średniej z geometrii i fizyki.


Programy:

Kierunek CHEMIA / Wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Radosław ŁYSZKOWSKI

Bilans ECTS:

Lp. Aktywność                     Obciążenie w godz.

1 Udział w wykładach                     18

2 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów     27

3 Udział w ćwiczeniach                    18

4 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń       9

5 Udział w laboratoriach                    10

6 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów   20

7 Udział w seminariach

8 Samodzielne przygotowanie się do seminariów

9 Realizacja projektu

10 Udział w konsultacjach                   5

11 Przygotowanie do egzaminu

12 Udział w egzaminie

                                      Godz.   ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta              107     3

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12       46     1.5

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3+5+6+9          28     1.5

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 1+2+3+4+7+8 36     1

Skrócony opis:

 Przedmiot kształtuje kompetencje w zakresie precyzyjnego i jednoznacznego przekazu informacji pożądanych w działalności inżynierskiej.

 Dostarcza podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu zapisu graficznego struktury przestrzennej obiektów inżynierskich oraz odczytywania dokumentacji graficznej. Zapoznaje studenta z podstawami rysunku technicznego i wybranymi elementami części maszyn. Studenci poznają zasady wykonywania rysunku aksonometrycznego i rzutów prostokątnych oraz rysunku wykonawczego, złożeniowego i schematami układów technicznych. Zajęcia mają również na celu zapoznanie studenta z programowaniem CAD.

 Przedmiot uczy podstaw projektowania i wykonywania obliczeń typowych części maszyn. Zapoznaje ze stosowanymi w technice podstawowymi rodzajami elementów konstrukcyjnych, takich jak śruby, wały, przekładnie, rodzajami połączeń. Wprowadza elementy wytrzymałości materiałów i konstrukcji.

 Uczy posługiwania się wybranymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą analityczną.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Grafika inżynierska

- Podstawowe elementy przestrzeni, podstawy rzutowania prostokątnego, rzuty punktów, prostej, płaszczyzny, brył.

- Przekroje brył płaszczyznami rzutującymi, aksonometria.

- Rzuty prostokątne w rysunkach technicznych, podstawowe zasady przedstawiania przedmiotów w widokach i przekrojach.

- Zasady zapisu kształtu, położenia i wielkości powierzchni przedmiotów na rysunkach.

2. Podstawy konstrukcji maszyn

- Projektowanie i rysowanie części maszyn, podstawowe zasady obliczeń części maszyn.

- Metodyka projektowania elementarnych elementów maszyn.

3. Metrologia wielkości geometrycznych

- Pojęcia podstawowe, klasyfikacja i charakterystyka przyrządów pomiarowych.

- Zasady i metody pomiarowe.

- Technika mierzenia.

- Wzorce długości i kąta.

- Przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne.

- Przyrządy czujnikowe i maszyny pomiarowe.

Ćwiczenia audytoryjne:

 1. Zapis kształtu i wymiaru wybranego elementu części maszyn.

 2. Komputerowe wspomaganie w projektowaniu inżynierskim.

 3. Rysunki złożeniowe i schematy konstrukcyjne.

 4. Projektowanie podstawowych węzłów konstrukcji.

 5. Opracowanie wyniku, szacowanie niepewności pomiaru.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Pomiary przyrządami suwmiarkowymi.

 2. Pomiary kątów.

 3. Pomiary przyrządami mikrometrycznymi.

 4. Pomiary przyrządami czujnikowymi.

 5. Pomiary mikroskopowe.

Literatura:

Podstawowa:

A. Bieliński; Grafika inżynierska cz. I, Geometria wykreślna , Oficyna Wyd. PW 2005

W. Jakubiec, J. Malinowski ; Metrologia wielkości geometrycznych, WNT 2007

L.A. Dobrzański; Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT 2006

G. Wojnar, P. Folęga, P. Czech; Graficzny zapis konstrukcji maszyn – zagadnienia praktyczne, Pol. Śl. Gliwice 2008

Uzupełniająca:

T. Dobrzański; Rysunek techniczny, WNT 2007

A. Bober, M. Dudziak; Zapis konstrukcji, PWN 1999

W. Szafrański; Materiały pomocnicze do projektowania konstrukcji mechanicznych wraz z komentarzem, Oficyna Wyd. PW 2003

Efekty uczenia się:

W1 / Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technologii wytwarzania, przetwarzania i łączenia materiałów konstrukcyjnych w formie litej, proszków i powłok ochronnych stosowanych w technologii i budowie maszyn. Zna zjawiska fizyczne i prawa wykorzystywane w procesach metalurgiczno-odlewniczych i obróbki plastycznej stopów żelaza i metali nieżelaznych / K_W06.

W2 / Zna różne rodzaje materiałów inżynierskich, ich właściwości i zastosowania. Zna metody otrzymywania i przetwórstwa różnych rodzajów materiałów. Zna metody badania właściwości mechanicznych i strukturalnych materiałów oraz budowę i zasadę działania urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do tego celu / K_W08, K_W10, K_W11.

W3 / Ma wiedzę dotyczącą algorytmów wykorzystywanych w obliczeniach konstrukcyjnych oraz pozwalającą na użytkowanie baz danych wykorzystywanych do projektowania i doboru właściwości użytkowych, w szczególności właściwości mechanicznych materiałów / K_W09.

U1 / Potrafi uczyć się samodzielnie. Umie korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych danych oraz ma podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji / K_U09.

U2 / Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań inżynierskich w sferze wytwarzania i użytkowania materiałów i wyrobów / K_U12.

U3 / Umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i aparaturą pomiarową / K_U06.

K1 / Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i efektywnie realizować proces samokształcenia / K_K01.

K2 / Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy / K_K08.

Metody i kryteria oceniania:

 Ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia.

 Ćwiczenia audytoryjne – zaliczenie ćwiczenia wymaga uzyskania pozytywnej oceny z wykonanych w ramach ćwiczenia prac lub sprawozdań.

 Wykłady - przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym zawierającym pytania otwarte lub testowe wielokrotnego wyboru z poszczególnych działów. Ponadto, w ramach wykładów zlecane są do indywidualnego wykonania zdania sprawdzające.

 Osiągnięcie efektów - warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest wykazanie się wiedzą oraz umiejętnościami wymienionymi w  Efektach kształcenia. Efekty W1, W2, W3, U1 i U2 weryfikowane są podczas sprawdzianu końcowego, natomiast efekty W1, U1, U2, U3, K1 i K2 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, audytoryjnych i wykładów.

   ocena 2 – poniżej 50% wyczerpujących lub poprawnych odpowiedzi;

   ocena 3 – 50 ÷ 60% wyczerpujących lub poprawnych odpowiedzi;

   ocena 3,5 – 61 ÷ 70% wyczerpujących lub poprawnych odpowiedzi;

   ocena 4 – 71 ÷ 80% wyczerpujących lub poprawnych odpowiedzi;

   ocena 4,5 – 81 ÷ 90% wyczerpujących lub poprawnych odpowiedzi;

   ocena 5 – powyżej 91% wyczerpujących lub poprawnych odpowiedzi.

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz systematyczny w pracy.

 Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

 Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela.

 Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie koniecznych wymagań.

 Oceny końcowe z ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych są średnimi ważonymi z wszystkich pozytywnie zaliczonych ćwiczeń.

Na ocenę końcową z wykładów składają się oceny uzyskane na sprawdzianie końcowym, oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych oraz wyniki wykonanych prac, zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Łyszkowski
Prowadzący grup: Anna Antolak-Dudka, Tomasz Durejko, Adrian Łukaszewicz, Radosław Łyszkowski, Dariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)