Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo chemiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WTCCXCSI-MCh
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo chemiczne
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

42 godz. wyk / egzamin

18 godz. lab / zal

Przedmioty wprowadzające:

-Chemia ogólna i nieorganiczna / Wymagania wstępne: pierwiastki i wiązania chemiczne

-Chemia organiczna / Wymagania wstępne: reakcje syntezy polimerów

-Chemia fizyczna / Wymagania wstępne: przemiany fazowe

-Podstawy inżynierii wytwarzania / Wymagania wstępne: techniki wytwarzania


Programy:

Chemia / wszystkie specjalności

Autor:

Prof. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA

Bilans ECTS:

Udział w wykładach 42

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 30

Udział w laboratoriach 18

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 20

Udział w konsultacjach 10

Przygotowanie do egzaminu 20

Udział w egzaminie 2


Sumaryczne obciążenie pracą studenta 142godz/6ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 72godz/2,5ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 38godz/1,5ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 72godz/6ECTS

Skrócony opis:

Rodzaje, właściwości, otrzymywanie, przetwórstwo i zastosowanie materiałów: metalicznych i niemetalicznych, zarówno konwencjonalnych, jak i nowoczesnych. Właściwości mechaniczne materiałów i metody ich badania. Budowa materiałów oraz wpływ ich budowy na właściwości. Kompozyty. Monokryształy. Rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozją. Recykling materiałów.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: Wykład, z wykorzystaniem metod multimedialnych, pokazy, samodzielne studia literaturowe

1. Tworzywa metaliczne. Podstawy budowy krystalicznej metali i stopów. Wpływ budowy na właściwości.

Typy sieci krystalicznych, wiązania metaliczne, defekty sieci krystalicznych, anizotropia właściwości fizycznych, budowa mono-, poli- i nanokrystaliczna oraz amorficzna. (2 godz.)

2. Budowa stopów metali. Wykresy równowagi fazowej w metalach.

Roztwory stałe różnowęzłowe i międzywęzłowe, fazy międzymetaliczne, roztwory ograniczone i nieograniczone. Rodzaje układów równowagi fazowej, w tym przypadki mieszania związków z odmianami alotropowymi. Zasady ich konstruowania, krzywe chłodzenia, struktura stopów, reguła faz Gibbsa, reguła dźwigni. (3 godz.)

3. Właściwości mechaniczne metali. Metody badania metali i stopów.

Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, plastyczność, udarność, twardość, zmęczenie, pełzanie. Metody badania właściwości mechanicznych i struktury – mikroskop metalograficzny, TEM, SEM, AFM. (3 godz.)

4. Żelazo i jego stopy – rodzaje, właściwości, otrzymywanie, przetwórstwo i zastosowanie.

Klasyfikacja stali wg. PN. Procesy hutnicze. Odlewanie. Obróbka plastyczna. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna. (8 godz.)

5. Aluminium i jego stopy – rodzaje, właściwości i zastosowanie. (1 godz.)

6. Miedź i jej stopy – rodzaje, właściwości i zastosowanie. (1 godz.)

7. Tworzywa polimerowe – budowa, rodzaje, właściwości, otrzymywanie, przetwórstwo i zastosowanie.

Budowa polimerów i jej wpływ na właściwości tworzyw. Dodatki do tworzyw. Metody badania tworzyw polimerowych. Tworzywa termoplastyczne, chemoutwardzalne, termoutwardzalne i elastomery. Przemysłowe metody otrzymywania polimerów. Metody otrzymywania wyrobów z tworzyw polimerowych: wysokociśnieniowe, średniociśnieniowe i niskociśnieniowe. Włókna, powłoki, kleje. (10 godz.)

8. Tworzywa ceramiczne – budowa, rodzaje, właściwości, otrzymywanie, przetwórstwo i zastosowanie.

Ceramika tradycyjna i nowoczesna. Metody otrzymywania wyrobów z produktów w postaci zawiesin, past, mas plastycznych i proszków. (4 godz.)

9. Kompozyty – rodzaje, właściwości, otrzymywanie i zastosowanie.

Kompozyty o osnowie metalicznej, ceramicznej i polimerowej. (2 godz.)

10. Krystalizacja metali i stopów. Otrzymywanie metali o budowie monokrystalicznej (metody otrzymywania z fazy pary, z substancji stopionych, z ciekłych roztworów), nanokrystalicznej i amorficznej (szkieł metalicznych).(2 godz.)

11. Ogólne wiadomości o korozji metali i stopów. Rodzaje korozji. Sposoby ochrony przed korozją. (2 godz.)

12. Recykling materiałów. (1 godz.)

13. Materiały nowoczesne. (3 godz.)

Laboratoria /metody dydaktyczne: pokazy oraz eksperymenty do samodzielnego wykonania

1. Rozpoznawanie tworzyw polimerowych (4godz.)

2. Otrzymywanie polimerów (2 godz.)

3. Ochrona przed korozją (4 godz.)

4. Analiza termiczna (2 godz.)

5. Otrzymywanie wyrobów z tworzyw polimerowych (6godz.)

Literatura:

podstawowa:

A. Ciszewski, T. Radomski, A. Szummer, „Materiałoznawstwo”, Wyd. PW, Warszawa 2003

W. Przetakiewicz, Z. Sobczyk, „Materiałoznawstwo - Metaloznawstwo”, WAT, Warszawa 1983, sygn. II-68909

Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Ziencik, „Materiałoznawstwo”, WAT, Warszawa 1995, sygn. S-52569

H. Saechtling, W. Żebrowski, „Tworzywa sztuczne. Poradnik”, Wyd. VI, WNT, Warszawa 2000.

K. Dobrosz, A. Matysiak, „Tworzywa sztuczne. Materiałoznawstwo i przetwórstwo”, Wyd.Szkol.iPed., Warszawa 1986, Sygn. 47784

M. Żuchowska, „Polimery konstrukcyjne”, WNT, Warszawa 2000.

R. Pampuch, „Materiały ceramiczne – zarys nauki o materiałach nieorganiczno-niemetalicznych”, PWN, Warszawa 1988.

M. Janiec, „Tworzywa ceramiczne”, Wyd. PW, Warszawa 1982.

J. Baszkiewicz, M. Kamiński, „Podstawy korozji materiałów”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1997

J. Żmija, „Otrzymywanie monokryształów”, WNT, Warszawa 1988

pod red. A. Błędzkiego, „Recykling materiałów polimerowych”, WNT, Warszawa 1997

uzupełniająca:

F. Staub i inni, „Metaloznawstwo”, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1994

S. Prowans, „Struktura stopów”, PWN, 1991.

M.F. Ashby, D.R.H. Jones, „Materiały inżynierskie”, WNT, Warszawa 1996.

H. Ziencik, „Materiałoznawstwo. Tom 1. Wprowadzenie do nauki o materiałach”, WAT, Warszawa 1991.

H. Ziencik, „Materiałoznawstwo. Zarys ogólnej technologii metali”, WAT, Warszawa 1978

H.H. Uhlig, „Korozja i jej zapobieganie”, WNT, Warszawa 1976.

G. Wranglen, „Podstawy korozji i ochrony metali”, WNT, Warszawa 1985.

S. Katarzyński, S. Kocańda, M. Zakrzewski, „Badania własności mechanicznych metali”, WNT, Warszawa 1967

J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, „Chemia ciała stałego”, WNT, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

W1/Student ma wiedzę z zakresu różnych materiałów: metalicznych i niemetalicznych, zarówno konwencjonalnych, jak i nowoczesnych; zna ich rodzaje (strukturę/skład), właściwości i zastosowanie/K_W06

W2/Student ma wiedzę z zakresu różnych materiałów - zna ich metody otrzymywania i przetwórstwo/K_W06

W3/Student zna różne właściwości mechaniczne materiałów i metody ich badania/K_W06

W4/Student zna podstawy teoretyczne korozji metali i stopów oraz rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozją/K_W06

W5/Student zna problemy występujące w recyklingu materiałów/K_W06

U1/Student potrafi określić wpływ budowy materiałów na ich właściwości oraz ocenić przydatność materiałów w zastosowaniach/K_U03

U2/Student potrafi posługiwać się słownictwem technicznym z zakresu wiedzy o materiałach/K_U10

U3/Student potrafi przygotować i przedstawić dobrze udokumentowane opracowanie problemu z zakresu wiedzy o materiałach/K_U10

K1/Student potrafi pracować i współdziałać w grupie/K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej (dopuszczenie do części ustnej następuje po zdobyciu minimum 50% punktów z części pisemnej)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia laboratoriów jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, realizacja ćwiczeń, zaliczenie sprawdzianów pisemnych (wejściówek) i oddanie sprawozdań. Ocena końcowa jest średnią ocen z poszczególnych ćwiczeń.

efekty W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2 sprawdzane są: na egzaminie, na laboratoriach

efekty U3, K1 sprawdzane są: na laboratoriach

Ocena 5

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o materiałach na poziomie minimum 90%. Potrafi samodzielnie i swobodnie wypowiadać się na tematy z zakresu wiedzy o materiałach.

Ocena 4

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o materiałach na poziomie minimum 80%. Potrafi wypowiadać się na tematy z zakresu wiedzy o materiałach, ale wymaga nieznacznej pomocy.

Ocena 3

Student zna zagadnienia z zakresu wiedzy o materiałach na poziomie minimum 70%. Potrafi wypowiadać się na tematy z zakresu wiedzy o materiałach, ale wymaga znacznej pomocy i naprowadzania.

Przykładowe pytania:

Co to jest twardość materiałów i jak się ją mierzy?

Które właściwości metali zależą od typu sieci krystalicznej?

Co to są kompozyty? Podaj ich podział ze względu na materiał osnowy?

Wymień i scharakteryzuj etapy produkcji stali.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 46 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Tykarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)