Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy cyfrowe i mikroprocesorowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTXXCSI-UCMpro
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy cyfrowe i mikroprocesorowe
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 40/x; C 20/+; L 16/+; Razem: 76

Przedmioty wprowadzające:

Informatyka / Wymagania wstępne: podstawowa wiedza w zakresie architektury komputerów i systemów operacyjnych, podstawowe pojęcia z dziedziny informatyki, instrukcje, funkcje, typy danych i operacje na nich w języku wysokiego poziomu

Programy:

semestr czwarty / Mechatronika / 1. Robotyka i automatyka przemysłowa 2. Techniki komputerowe w mechatronice

Autor:

dr inż. Waldemar ŚMIETAŃSKI

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 40

2. Udział w laboratoriach / 16

3. Udział w ćwiczeniach / 20

4. Udział w seminariach / 0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 14

11. Przygotowanie do egzaminu / 10

12. Przygotowanie do zaliczenia / 10

13. Udział w egzaminie / 1


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 157 godz./ 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 91 godz./ 3 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową / 5 ECTS


Skrócony opis:

Zajęcia przekazują podstawową wiedzę z zakresu cyfrowej reprezentacji informacji i algebry Boole’a oraz podstawowych cyfrowych układów kombi-nacyjnych i sekwencyjnych. Omawiane są elementy architektury proceso-rów, pamięci półprzewodnikowych i komputerów. Prezentowana jest prak-tyka i narzędzia programowania kontrolerów x51 w asemblerze oraz pod-stawowe protokoły cyfrowej transmisji szeregowej.

Pełny opis:

Wykłady / metoda werbalno-wizualna z elementami audiowizualnymi

1. Cyfrowa reprezentacja informacji - systemy zapisu liczb. Arytmetyka stało- i zmiennoprzecinkowa. / 2 / Omówienie systemów zapisu liczb w technice cyfrowej i arytmetyki binarnej.

2. Algebra Boole’a jako narzędzie opisu układów logicznych - funkcje logiczne, postaci kanoniczne, metody minimalizacji funkcji logicznych. Układy kombinacyjne oraz ich opis matematyczny - tablice funkcji, funkcje logiczne. / 2 / Wprowadzenie do algebra Boole’a i metod opisu matematycznego układów kombinacyjnych.

3. Podstawowe funktory (bramki) logiczne i przerzutniki. Technologie produkcji układów cyfrowych - parametry i charakterystyki. / 2 / Omówienie stosowanych technologii produkcji i wynikających z nich parametrów elektrycznych układów cyfrowych.

4. Typowe układy kombinacyjne. Analiza i synteza układów kombinacyjnych. Synteza układów kombinacyjnych z wykorzystaniem multiplekserów. / 2 / Wprowadzenie do metod analizy i syntezy układów kombinacyjnych.

5. Typowe układy sekwencyjne - przerzutniki, rejestry, liczniki. Analiza i synteza układów sekwencyjnych synchronicznych i asynchronicznych - minimalizacja liczby stanów i ich kodowanie, hazardy w układach asynchronicznych. Układy arytmetyczne. / 2 / Wprowadzenie do typowych układów sekwencyjnych oraz metod ich analizy i syntezy.

6. Klasyfikacja i organizacja pamięci półprzewodnikowych. / 2 / Omówienie klasyfikacji i wewnętrznej organizacji głównych typów pamięci półprzewodnikowych.

7. Budowa, parametry i typy dostępu do pamięci półprzewodnikowych. / 2 / Omówienie szczegółów budowy i parametrów czasowych głównych typów pamięci półprzewodnikowych.

8. Architektura mikroprocesorów - organizacja procesora, cykl rozkazowy, tryby adresowania, lista rozkazów, stos. / 2 / Wprowadzenie do zasad działania procesorów oparte o analizę ich możliwych organizacji.

9. Budowa systemu mikroprocesorowego - magistrale systemowe, podstawowe bloki funkcjonalne, metody obsługi wejścia-wyjścia.

/ 2 / Omówienie organizacji współpracy procesora z typowymi blokami funkcjonalnymi systemu mikroprocesorowego.

10. Kontroler i asembler x51. / 2 / Wprowadzenie do szczegółów budowy kontrolera 8051 i języka jego programowania.

11. Asembler x51 – tryby adresowania, instrukcje warunkowe, pętle programowe. / 2 / Omówienie typowych struktur oprogramowania asembler x51.

12. Asembler x51 – system przerwań, liczniki. / 2 / Omówienie typowego programowego wykorzystania wbudowanych liczników 8051, w tym w trybie przerwania.

13. Asembler x51 – dostęp do portów i urządzeń zewnętrznych (klawiatura, wyświetlacz LED/LCD, przetworniki A/C i C/A. / 2 / Omówienie programowej współpracy 8051 z typowymi blokami funkcjonalnymi systemu mikroprocesorowego.

14. Realizacja sterowania binarnego (kombinacyjnego) i sekwencyjnego z wykorzystaniem mikrokontrolera. / 2 / Omówienie technik programowego sterowania binarnego (kombinacyjnego) i sekwencyjnego.

15. Programowalne liczniki-generatory. / 2 / Omówienie budowy i typowego wykorzystania układu 8254.

16. Transmisja szeregowa (RS i CAN) – zasady obsługi i struktury rejestrów sterujących. / 2 / Omówienie standardu RS232 i jego programowego wykorzystania w implementacji dla PC.

17. Bity zabezpieczające i konfigurujące na przykładzie mikrokontrolerów firmy Atmel. / 2 / Funkcje i wykorzystanie bitów zabezpieczających i konfigurujących rodziny mikrokontrolerów firmy Atmel.

18. Testowanie i uruchamianie systemów mikroprocesorowych – symulatory, starter kity, zintegrowane środowiska uruchomieniowe. / 2 / Wprowadzenie do narzędzi programowych i sprzętowych wspomagających testowanie i uruchamianie systemów mikroprocesorowych.

19. Protokoły transmisji stosowane w systemach wbudowanych.

/ 2 / Omówienie typowych protokołów transmisji stosowanych w systemach wbudowanych.

20. Obszary zastosowań mikroprocesorów w mechatronice. Przykłady mikroprocesorowych sterowników urządzeń mechatronicznych. / 2 / Omówienie z wykorzystaniem przykładów współczesnych obszarów zastosowań mikroprocesorów w mechatronice.

Ćwiczenia / metoda werbalno–praktyczna

1. Konwersja binarnych systemów zapisu liczb. Operacje arytmetyczne na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych. / 2 / Studenci dokonują konwersji systemów zapisu i operacji arytmetycznych na liczbach binarnych stało- i zmiennoprzecinkowych

2. Algebra Boole’a, minimalizacja funkcji logicznych. / 2 / Studenci dokonują przekształceń funkcji algebry Boole’a i minimalizacji funkcji logicznych.

3. Analiza i synteza układów kombinacyjnych. / 2 / Studenci dokonują analizy i syntezy wybranych układów kombinacyjnych, w tym z wykorzystaniem symulacji komputerowej.

4. Analiza i synteza układów sekwencyjnych. / 2 / Studenci dokonują analizy i syntezy wybranych układów sekwencyjnych, w tym z wykorzystaniem symulacji komputerowej.

5. Asembler x51 – tryby adresowania, instrukcje warunkowe, pętle programowe. / 2 / Tworzenie programów w asemblerze x51 i ich uruchamianie z wykorzystaniem symulatora 8051.

6. Asembler x51 – system przerwań, liczniki. / 2 / Tworzenie programów w asemblerze x51 i ich uruchamianie z wykorzystaniem symulatora 8051.

7. Asembler x51 – dostęp do portów i urządzeń zewnętrznych (klawiatura, wyświetlacz LED/LCD, przetworniki A/C i C/A. / 2 / Tworzenie programów w asemblerze x51 i ich uruchamianie z wykorzystaniem symulatora 8051.

8. Konfiguracja i odczyt programowalnych liczników-generatorów.

/ 2 / Studenci tworzą i analizują złożone układy impulsowe wykorzystujące układ 8254.

9. Obsługa transmisji szeregowej RS przez bezpośrednie konfigurowanie rejestrów sterujących. / 2 / Tworzenie programów do konfiguracji i obsługi transmisji w standardzie RS232 dla PC.

10. Programowa emulacja protokołów transmisji stosowanych w systemach wbudowanych. / 2 / Tworzenie w asemblerze x51 programów emulujących wybrane protokoły transmisji i ich uruchamianie z wykorzystaniem symulatora 8051.

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Badanie bramek logicznych, projektowanie układów kombinacyjnych. / 2 / Zajęcia praktyczne z symulatorem układów kombinacyjnych. Studenci projektują i badają wybrane proste układy kombinacyjne.

2. Synteza i badanie wielowymiarowych układów kombinacyjnych. / 2 / Zajęcia praktyczne z symulatorem układów kombinacyjnych. Studenci projektują i badają wybrane wielowymiarowe układy kombinacyjne.

3. Projektowanie i badanie układów sekwencyjnych. / 2 / Zajęcia praktyczne z symulatorem układów sekwencyjnych. Studenci projektują i badają wybrane układy sekwencyjne.

4. Obsługa przez x51 prostych urządzeń wejścia/wyjścia - diody LED, przyciski, przetworniki A/C i C/A część 1. / 2 / Zajęcia praktyczne z symulatorem 8051. Studenci tworzą i uruchamiają programy obsługi prostych urządzeń wejścia/wyjścia.

5. Obsługa przez x51 prostych urządzeń wejścia/wyjścia - diody LED, przyciski, przetworniki A/C i C/A część 2. / 2 / Zajęcia praktyczne z symulatorem 8051. Studenci tworzą i uruchamiają programy obsługi wbudowanych liczników 8051 w trybie odpytywania.

6. Obsługa liczników x51 w trybie odpytywania i przerwania. / 2 / Zajęcia praktyczne z symulatorem 8051. Studenci tworzą i uruchamiają programy obsługi wbudowanych liczników 8051 oraz przetworników A/C i C/A w trybie przerwania.

7. Obsługa transmisji danych realizowanej łączem szeregowym RS232. / 4 / Zajęcia praktyczne z komputerem PC. Studenci tworzą i uruchamiają programy konfiguracji i obsługi transmisji w standardzie RS232.

Literatura:

podstawowa:

A. Skorupski – Podstawy techniki cyfrowej, WKŁ 2004.

R. Pełka – Mikrokontrolery architektura programowanie zastosowania, WKŁ 1999.

P. Metzger - Anatomia PC wydanie X, Helion 2006.

uzupełniająca:

J. Kalisz – Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ 2002.

T. Sosnowski i inni - Podstawy projektowania systemów mikroprocesorowych z mikrokontrolerem x51, WAT 1999.

Efekty uczenia się:

W1 / Zna i rozumie cyfrową reprezentację informacji i algebrę Boole’a, ty-powe cyfrowe układy kombinacyjne i sekwencyjne oraz architekturę procesorów i pamięci półprzewodnikowych / K_W04

U1 / Potrafi pozyskiwać programy w asemblerze kontrolerów x51 z sieci, dokonywać ich interpretacji i integrować uzyskane informacje w celu stworzenia programu o zadanej funkcjonalności / K_U01

U2 / Potrafi projektować i analizować proste cyfrowe układy kombinacyjne i sekwencyjne / K_U11

U3 / Potrafi stosować środowiska programistyczne i symulatory do projek-towania i uruchamiania prostych programów w asemblerze kontrolerów x51 / K_U18

U4 / Potrafi analizować i testować podstawowe protokoły transmisji stoso-wane w systemach wbudowanych / K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: poprawnego rozwiązania przynajmniej 6 z 10 zadań obliczeniowych, których treść (nie dane numeryczne) jest znana studentom.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej z pozytywnych ocen za teoretyczne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i za sprawozdania z wykonanych ćwiczeń.

Egzamin przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest na egzaminie pisemnym oraz podczas rozwiązywania zadań na ćwiczeniach audytoryjnych i projektowania/analizowania układów/programów na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest przez weryfikację poprawności tworzonych przez studentów programów kontrolerów x51 o zadanej na ćwiczeniach/wynikającej z instrukcji do ćwiczeniach laboratoryjnych funkcjonalności .

Osiągnięcie efektu U2 - sprawdzane jest w trakcie rozwiązywania zadań na ćwiczeniach audytoryjnych oraz podczas wykonywania zadań i przygotowywania sprawozdań na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu U3 - sprawdzane jest w trakcie projektowania programów na ćwiczeniach audytoryjnych oraz projektowania i uruchamiania programów podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu U4 - sprawdzane jest w trakcie projektowania programowej obsługi transmisji na ćwiczeniach audytoryjnych oraz testowania protokołu transmisji podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Rochala
Prowadzący grup: Mariusz Janczewski, Adam Marut, Zdzisław Rochala, Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)