Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTXXCSI-LEiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium elektrotechniki i elektroniki
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

semestr III: Lab 26/Zo, razem: 26 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Metrologia / Znajomość zasad pomiaru wielkości elektrycznych oraz obli-czania niepewności pomiarowych.

Elektrotechnika i elektronika / Podstawowa wiedza z elektrotechniki i elek-troniki.


Programy:

semestr trzeci / mechatronika

Autor:

Dr inż. Wojciech PARA

Dr inż. Jan SZCZURKO


Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w laboratoriach / 26 godz.

2. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 26 godz.

3. Udział w konsultacjach / 6 godz.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 58 godz./ 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+3): 32 godz./ 1,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 2 ECTS


Skrócony opis:

Wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach i układach elektronicznych w celu określenia parametrów i charakterystyk. Wykonywanie odpowiednich sprawozdań z przeprowadzonych pomiarów.

Pełny opis:

Laboratoria /metoda praktyczna

1. Pomiar napięcia i natężenia prądu / 2.

Pomiar napięcia i natężenia prądu miernikami analogowymi i cyfrowymi, określanie niepewności pomiarowej.

2. Badanie obwodów elektrycznych przy prądzie stałym / 2

Pomiary napięcia i natężenia prądu w obwodzie, sprawdzenie podstawowych praw dla obwodu prądu stałego.

3. Pomiary parametrów napięcia przemiennego. Pomiary oscyloskopem / 2

Pomiary parametrów napięcia przemiennego (wartość skuteczna, amplituda, okres) przy wykorzystaniu różnych mierników oraz oscyloskopu.

4. Badanie obwodów RLC w stanach nieustalonych / 2

Pomiary napięć w obwodach RLC stanach nieustalonych dla różnych parametrów obwodu.

5. Badanie obwodów rozgałęzionych i nierozgałęzionych przy prądzie przemiennym / 2

Pomiary napięcia i natężenia prądu w obwodzie, sprawdzenie podstawowych praw dla obwodu prądu przemiennego.

6. Badanie obwodów RLC / 2

Pomiary napięć i prądów w obwodach RLC dla różnych częstotliwości, wyznaczanie charakterystyk obwodu rezonansowego.

7. Wyznaczanie parametrów diod i tranzystorów / 2

Określanie i pomiary parametrów diod i tranzystorów bipolarnych.

8. Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym / 2

Pomiary parametrów wzmacniaczy z tranzystorami bipolarnymi w różnych konfiguracjach i z różnymi układami zasilania i stabilizacji punktu pracy tranzystora.

9. Wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza z ujemnym sprzężeniem zwrotnym / 2

Pomiar i wyznaczanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza jednostopniowego i dwustopniowego objętego różnymi typami ujemnego sprzężenia zwrotnego. Określanie wpływu ujemnego sprzężenia zwrotnego na parametry i charakterystyki wzmacniacza.

10. Badanie wzmacniacza różnicowego i określanie parametrów wzmacniacza operacyjnego / 2.

Pomiar i określanie parametrów wzmacniacza różnicowego jako podstawowego układu wzmacniacza operacyjnego. Pomiar i wyznaczanie parametrów wzmacniacza operacyjnego.

11. Badanie liniowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym / 2

Pomiary parametrów i charakterystyk układów ze wzmacniaczem operacyjnym: układu odwracającego, nieodwracającego, sumującego i odejmującego. Obserwacja przebiegów w układzie całkującym i różniczkującym

12. Badanie generatorów sinusoidalnych / 2

Pomiary i wyznaczanie parametrów sinusoidalnych generatorów sprzężeniowych.

13. Badanie układów prostowniczych i powielacza napięcia / 2

Pomiary i wyznaczanie parametrów oraz obserwacja przebiegów w układach prostowników niesterowanych jedno i dwupulsowych.

Literatura:

Podstawowa:

J. Szczurko – Podstawy elektrotechniki. Prąd stały. WAT 2010

Z. Włodarczyk – Elektrotechnika cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, WAT 1981

B. Miedziński – Elektrotechnika. Podstawy i instalacje Elektryczne PWN 1997.

J. R. Młokosiewicz i inni – Układy elektroniczne dla elektromechaników ćwi-czenia laboratoryjne, WAT 1993

A. Chwaleba, B. Moeschke, G. Płoszajski – Elektronika WSiP 2008, wyd. XI

Uzupełniająca:

J. Boksa – Układy analogowe część II, WAT 2000

S. Bolkowski – Elektrotechnika teoretyczna, WNT 1986

F. Przeździecki – Elektrotechnika i elektronika, PWN 1986.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

U1 / potrafi pracować indywidualnie i w grupie aby napisać w przejrzystej formie raport, sprawozdanie z przeprowadzonych eksperymentów / K_U02

U2 / umie analizować proste układy pomiarowe wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych oraz przeprowadzać pomiary i opracowywać wyniki z uwzględnieniem oceny niepewności pomiaru / K_U18, K_20

U3 / Umie wyszukiwać informację o parametrach elektrycznych elementów z katalogu polskojęzycznego albo angielskojęzycznego w celu określenia wybranych parametrów lub charakterystyk / K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Moduł zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ocena końcowa jest średnią oceną z pozytywnych ocen za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne.

Osiągnięcie efektu U1 - weryfikowane jest poprzez ocenę dostarczonych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektu U2 i U3 - sprawdzane jest poprzez teoretyczne sprawdzenie wiedzy przed przystąpieniem do ćwiczeń oraz na podstawie wykonanych sprawozdań.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych uzyskał oceny pozytywne a średnia znajduje się w przedziale 4,76 - 5,00

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych uzyskał oceny pozytywne a średnia znajduje się w przedziale 4,26 -4,75.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych uzyskał oceny pozytywne a średnia znajduje się w przedziale 3,76 -4,25.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych uzyskał oceny pozytywne a średnia znajduje się w przedziale 3,26 - 3,75.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych uzyskał oceny pozytywne a średnia znajduje się w przedziale 3,00 - 3,25.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uczestniczył w ćwiczeniach laboratoryjnych i uzyskał co najmniej jedną ocenę ndst za ćwiczenie laboratoryjne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)