Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do równań fizyki matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTXXCND-WRFMat
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do równań fizyki matematycznej
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/x, C 10/b.o., S/4b.o.

Przedmioty wprowadzające:

wymagania wstępne: efekty kształcenia w zakresie nauk technicznych na studiach wyższych I i II stopnia w odniesieniu do matematyki i fizyki (efekty obszarowe T1A_W01, T2A_W01, T1A_U07, T1A_U08, T2A_U07, T2A_U08)

Programy:

studia doktoranckie w zakresie lotnictwa, mechatroniki i uzbrojenia

Autor:

Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI

Bilans ECTS:

Lp Aktywność Obciążenie godzinowe

1. udział w wykładach 16

2. samodzielne studiowanie tematyki wykładów 16

3. udział w ćwiczeniach 10

4. przygotowanie do ćwiczeń 10

5. udział w seminarium 4

6. przygotowanie do seminarium 20


godz. 76 ECTS 3

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do formułowania modeli matematycznych procesów fizycznych, które wymagają rozwiązania zagadnień granicznych dla układów równań różniczkowych cząstkowych.

W ramach wykładów przedstawiane są ogólne zasady formułowania zagadnień granicznych dla równań różniczkowych cząstkowych. Omawiany jest sposób wyprowadzania równań opisujących transport konwekcyjny, dyfuzyjny i falowy. Przedstawiane jest ogólne podejście do budowy modeli matematycznych na bazie równań fizyki matematycznej. Omawiany jest sposób sprowadzania zagadnień granicznych do postaci bezwymiarowej. W ramach ćwiczeń doktoranci formułują modele matematyczne na bazie równań fizyki matematycznej. Seminarium poświęcone jest prezentowaniu przez doktorantów wyników projektów polegających na formułowaniu modeli matematycznych na bazie równań fizyki matematycznej.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych (4h)

2. Podstawowe równania fizyki matematycznej (6h)

3. Formułowanie zagadnień granicznych dla równań fizyki matematycznej (4h)

4. Sprowadzanie sformułowania zagadnień granicznych do postaci bezwymiarowej (2h)

Wykład ilustrowany przezroczami Power Point.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Formułowanie zagadnień granicznych dla równań fizyki matematycznej (8h)

2. Sprowadzanie sformułowania zagadnień granicznych do postaci bezwymiarowej (2h)

Ćwiczenia audytoryjne polegające na budowie przez doktorantów modeli matematycznych na bazie równań fizyki matematycznej pod kierunkiem nauczyciela.

Seminaria /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Prezentacja wyników projektów

Samodzielne przygotowanie projektu polegającego na budowie modelu matematycznego na bazie równań fizyki matematycznej dla zadanego problemu fizycznego.

Seminarium, na którym doktoranci przedstawiają wyniki projektu poparte prezentacją w Power Point.

Literatura:

podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

 Równania fizyki matematycznej : Cz.1. Podstawowe równania cząstkowe oraz ich własności. Ogólne : rozwiązania zagadnień granicznych dla równania falowego w reprezentacji geometrycznej, Warszawa, skrypt WAT 1979. II-64322;II-64323;II-64324;S-42495

 BICADZE ANDREJ V., Równania fizyki matematycznej, Warszawa, PWN 1984. 45948

 GODUNOV SERGEJ KONSTANTINOVIC, Równania fizyki matematycznej, Warszawa, WNT 1975. 37871;II-55903;II-55904;

uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

 TICHONOV A.N., Równania fizyki matematycznej, Warszawa, PWN 1963. II-31067;II-31068;21934

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu doktoranckiego

W1 / Zna zasady formułowania zagadnień granicznych dla równań różniczkowych cząstkowych / D_W02, D_W03

W2/ Zna sposób wyprowadzenia i postać podstawowych równań fizyki matematycz-nej / D_W02, D_W03

W3/ Zna zasady budowy modeli matematycznych na bazie równań fizyki matematycznej / D_W02, D_W03

U1 / Potrafi budować modele matematyczne na bazie równań fizyki matematycznej./ D_U01, D_U02, D_U03

U2 / Potrafi zastosować analizę wymiarową do sprowadzenia zagadnienia granicznego do postaci bezwymiarowej/ / D_U01, D_U02, D_U03

K1 / Jest gotów do rozwiązywania nowych problemów z wykorzystaniem aparatu modelowania matematycznego / D_K01

Metody i kryteria oceniania:

Moduł zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: odpowiedzi na zajęciach.

Egzamin przedmiotu jest prowadzony w formie seminarium, na którym doktoranci przedstawiają wyniki projektów posługując się prezentacją Power Point.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przesłanie w wyznaczonym terminie sprawozdania z wykonania projektu w formie elektronicznej (plik Word lub w PDF), zgodnie z wytycznymi do wykonania projektu

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, K1 - sprawdzane jest na podstawie oceny sprawozdania z realizacji projektu i podczas egzaminu

Poszczególne elementy projektu punktowane są w sposób następujący:

Opis fizyczny 0-5

Opis geometrii 0-5

Uproszczenia modelu 0-10

Zapis równań 0-10

Zapis warunków granicznych 0-10

Sprowadzenie do postaci bezwymiarowej 0-10

Prezentacja 0-10

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje doktorant, który otrzymał co najmniej 55 pkt

Ocenę dobrą plus otrzymuje doktorant, który otrzymał co najmniej 50 pkt

Ocenę dobrą otrzymuje doktorant, który otrzymał co najmniej 45 pkt

Ocenę dostateczną plus otrzymuje doktorant, który otrzymał co najmniej 40 pkt

Ocenę dostateczną otrzymuje doktorant, który otrzymał co najmniej 35 pkt

Ocenę niedostateczną otrzymuje doktorant, który otrzymał mniej niż 35 pkt

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)