Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny język angielski - III sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLSWSM-Sja
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny język angielski - III sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, Sem. 16+, razem: 30 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

studia pierwszego stopnia: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: aerodynamiki, konstrukcji, awioniki, uzbrojenia, napędów lotniczych, eksploatacji

język angielski: znajomość języka na poziomie co najmniej wymagań B2 lub STANAG 9001 dla kandydatów na ż.z.


Programy:

semestr trzeci / lotnictwo i kosmonautyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż Piotr ZALEWSKI

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 14 godz.

2. Udział w laboratoriach / 0 godz.

3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz.

4. Udział w seminariach / 16 godz.

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0 godz.

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 godz.

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz.

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 godz.

9. Realizacja projektu / 0 godz.

10. Udział w konsultacjach / 10 godz.

11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz.

12. Przygotowanie do zaliczenia / 2 godz.

13. Udział w egzaminie / 0 godz.


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 52 godz. / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 40 godz. / 2 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 40 godz. / 2 ECTS


Skrócony opis:

Klasyfikacja statków powietrznych. Podstawowe pojęcia z zakresu aerody-namiki i mechaniki lotu samolotu i śmigłowca. Budowa statku powietrznego: płatowiec i jego systemy, zespół napędowy, awionika, uzbrojenie lotnicze, urządzenia lotniskowe. Systemy bezzałogowe – wybrana terminologia. Do-kumentacja techniczna i eksploatacyjna statku powietrznego.

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna z wykorzystaniem technik audiowizualnych, podanie treści do samodzielnego studiowania w celu utrwalenia wiedzy określonej efektami W1,

1 Aerodynamics and flight mechanics. /Aerofoil, vortex lift, high lift devices, interference, delta wings, sweepback and forward wings, variable-sweep wings, canard configurations 2

2 Propulsion. /Piston engines, jest engines, turbofans, Propeller, blade, helicopter rotor, APU, FADEC –system 2

3 Structures./ Wing, fuselage, tail-unit, design, undercarriage and landing systems., Cockpit design, emergency escape system. Structural design, integral construction, aero elasticity 2

4 Materials./Metals, metal alloys, composites, fabrication, 2

5 Avionics./ Communication systems, navigation systems. Flight control system: fly-by wire. Data-links, head-up and multi-function displays 2

6 Weapon Systems./ Sensor and detectors: radar, IR, TV, EW, laser designator. Armament: air–to ground, air to air, fire control system 2

7 Systems. / Hydraulic system, electrical systems, auxiliary power units 1

8 Maintenance and service procedures./ Inspection procedures, Tools, Instruments

1

Seminaria / polegają na grupowym rozwiązywaniu problemów w celu utrwalenia wiedzy określonej efektami W1, oraz opanowania umiejętności U1-U3

1 Aerodynamics and flight mechanics. /Aerofoil, vortex lift, high lift devices, interference, delta wings, sweepback and forward wings, variable-sweep wings, canard configurations 2

2 Propulsion. /Piston engines, jest engines, turbofans, 1

3 Propulsion. /Propeller, blade, helicopter rotor 1

4 Propulsion. /APU, FADEC –system 1

5 Structures./ Wing, fuselage, tail-unit, design, undercarriage and landing systems 1

6 Structures./ Cockpit design, emergency escape system 1

7 Structures./Structural design, integral construction, aero elasticity 1

8 Materials./Metals, metal alloys, composites, fabrication, 1

9 Avionics./ Communication systems, navigation systems 1

10 Avionics./ Flight control system: fly-by wire 1

11 Avionics./ Data-links, head-up and multi-function displays 1

12 Systems. / Hydraulic system, electrical systems, auxiliary power units 2

13 Maintenance and service procedures./ Inspection procedures, Tools, Instruments 2

Literatura:

podstawowa:

1. P. Zalewski, materiały do zajeć z modułu

2. R. Whitford, Fundamentals of fighter design, 2000

3. D. Raymer, Aircraft Design: A Conceptual Approach, Fourth Edition (AIAA Education) 4th Edition ISBN-13: 978-1563478291

uzupełniająca:

1. R.E Ball, Fundamentals for aircraft combat survivability 2003Podstawowa:

Efekty uczenia się:

W1 zna podstawowe definicje i nazewnictwo angielsko języczne z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków powietrznych oraz trendy rozwojowe K2_W10

U1 potrafi przygotować i przedstawić prezentacje wyników zadania inżynierskiego (projektu, pracy końcowe) w języku angielskim K2_U04

U2 ma podstawę językową do dalszego doskonalenia zawodowego na poziomie B2+ K2_U05

U3 potrafi czytać oraz interpretować angielsko-języcznik przepisy i dokumentację z zakresu projektowania, budowy i obsługiwania statków powietrznych K2_U18

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną

Seminarium zaliczane jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Seminaria zaliczane są na podstawie oceny aktywności studenta, tłumaczenia zadanych tekstów i streszczenia pracy końcowej oraz prezentacji samolotu lub jego podsystemu wykonanej przez studenta.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie oceny jakości prezentacji pracy końcowej studenta,

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie seminariów

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest podczas prezentacji i seminariów

Osiągnięcie efektu U1-U3- sprawdzane jest seminariów

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który zna szczegółową budowę samolotu. Wykonał streszczenie i przedstawił szczegółowo prace końcową i aktywnie uczestniczył w seminariach.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który zna szczegółowa budowę samolotu w j ang. Wykonał streszczenie i przedstawił szczegółowo pracę końcową.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który zna ogólną budowę samolotu. Wykonał streszczenie i przedstawił szczegółowo prace końcową.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który zna ogólną budowę samolotu, opracował streszczenie pracy i przedstawił pracę w stopniu wystraczającym.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zna ogólną budowę samolotu, opracował streszczenie i prezentację pracy końcowej (w j. ang.).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)