Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy hydropneumatyczne VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLSWSI-SH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy hydropneumatyczne VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 36/+ ; Ć 8/z ; L 16/+ ; Razem: 60

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy konstrukcji maszyn:znajomość pojęć tolerancja i pasowanie, tolerancja kształtu i pasowania, umiejętność wyznaczania schematu sił obciążających węzły konstrukcyjne, umiejętność konstruowania podstawowych elementów i węzłów konstrukcyjnych: elementy połączeń mechanicznych (śrubowych, kształtowych, spawanych), wały i ich uszczelnienia, łożyska toczne, zbiorniki ciśnieniowe.

Materiały lotnicze:znajomość właściwości mechanicznych i użytkowych materiałów wykorzystywanych w budowie i elementów systemów hydropneumatycznych.

Mechanika płynów:znajomość właściwości płynów doskonałych i rzeczywistych, umiejętność wykorzystania równania Bernoulliego, umiejętność obliczania strat liniowych i miejscowych

przepływu płynu rzeczywistego.

Budowa statków powietrznych:znajomość budowy podstawowych elementów konstrukcyjnych statków powietrznych.

instalacje płatowcowe:znajomość struktury funkcjonalnej pokładowych systemów hydropneumatycznych (energetycznych, zasilających oraz specjalnych).


Programy:

semestr szósty / lotnictwo i kosmonautyka / napędy lotnicze, samoloty i śmigłowce

Autor:

Ppłk dr hab. inż.Marek ROŚKOWICZ

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 36

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia/ 19

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 12

5. Udział w laboratoriach / 16

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 24

7. Udział w konsultacjach / 4

8. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=65 / 2,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=40 / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Elementy systemów płatowcowych. Pojęcia podstawowe, warunki użytkowania, czynniki robocze w systemach płatowcowych. Pompy systemów płatowcowych. Pompy wielotłoczkowe. Pompy zębate. Silniki wyporowe. Obliczenia parametrów pomp instalacji płatowcowych. Sprężarki i zasobniki energii hydropneumatycznej. Odbiorniki energii hydropneumatycznej – siłowniki. Zawory systemów płatowcowych. Zawory sterujące ciśnieniem. Zawory sterujące natężeniem przepływu. Zawory sterujące kierunkiem przepływu. Charakterystyki elementów wykonawczych. Przewody sztywne i giętkie. Złącza i przyłącza. Filtry. Zbiorniki i amortyzatory. Wzmacniacze hydrauliczne Systemy paliwowe. Systemy przeciwpożarowe. Systemy klimatyzacji. Systemy przeciwoblodzeniowe. Systemy hydrauliczne. Systemy olejowe i chłodzenia. Kabiny wysokościowe. Budowa lotniczych systemów tlenowych. Zasady eksploatacji urządzeń tlenowych. Wyposażenie ratownicze załóg statków powietrznych.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne

1. Wiadomości wstępne o lotniczych systemach hydropneumatycznych. Przeznaczenie systemów, podział konstrukcyjny i funkcjonalny systemów. Podział systemów hydropneumatycznych wg. normy ATA. Podstawowe elementy systemów hydropneumatycznych / 2 h

2. Czynniki robocze stosowane w systemach płatowcowych. Paliwa lotnicze, ciecze hydrauliczne, oleje silnikowe, gazy robocze – charakterystyka i podstawowe parametry / 2h

3.Pompy systemów płatowcowych. Przeznaczenie, podział, charakterystyki pomp. Zjawisko kawitacji i uderzenia hydraulicznego / 2h

4. Pompy wyporowe. Pompy zębate i pompy wielotłoczkowe osiowe / 2h

5. Pompy wirowe. Przeznaczenie, parametry i charakterystyki / 2h

6. Sprężarki tłokowe i zasobniki hydrauliczne. Zasada działania, główne parametry, przykłady konstrukcji / 2h

7. Siłowniki hydrauliczne i silniki hydrauliczne. Budowa i zasada działania, główne parametry, charakterystyki rzeczywiste i idealne, przykłady konstrukcji / 2h

8. Elementy sterujące kierunkiem przepływu, ciśnieniem i natężeniem przepływu. Podział, zasada działania, przykłady konstrukcji / 2h

9. Elementy sterujące ciśnieniem i natężeniem przepływu. Podział, zasada działania, przykłady konstrukcji / 2h

10. Przewody, złącza, przyłącza, filtry. Wymagania, podział, główne parametry, przykłady konstrukcji / 2h

11. Zbiorniki i uszczelnienia. Podział, przeznaczenie, parametry, przykłady konstrukcji / 2h

12. Amortyzatory. Zasada działania, przeznaczenie, wymagania, podział / 2h

13. Układy instalacji paliwowych. Układy: zasilania, tankowania, tankowania w powietrzu, przetłaczania i podtłaczania paliwa, drenażu, wentylacji zbiorników, kontroli i diagnozowania. Przykłady rozwiązań / 2h

14.Układy instalacji olejowych. Układy: zasilania, chłodzenia, separacji mieszanki gazowo - olejowej, kontroli i diagnozowania. Przykłady rozwiązań / 2h

15. Układy instalacji przeciwpożarowych. Układy wykrywające zagrożenie pożarowe na statku powietrznym, rodzaje czujników. Układy wykonawcze, rodzaje środków gaśniczych. Zalecenia eksploatacyjne związane z ochroną przeciwpożarową / 2h

16. Układy instalacji przeciwoblodzeniowych. Układy wykrywające oblodzenie - rodzaje czujników. Układy wykonawcze, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych / 2h

17. Układy instalacji klimatyzacji. Układy: odbioru powietrza do instalacji klimatyzacji, „gorącego i zimnego powietrza”, regulacji parametrów – zmian ciśnienia i temperatury. Przykłady rozwiązań / 2h

18. Układy instalacji hydraulicznych. Układy zasilania, rodzaje układów zasilania, rozwiązania zapewniające niezawodność działania układów zasilania. Układy wykonawcze / 2h

Ćwiczenia / polegające na grupowym rozwiązywaniu zadań oraz na przyswajaniu specjalistycznego słownictwa angielskiego w zakresie budowy i eksploatacji systemów hydropneumatycznych statków

1. Obliczenia podstawowych parametrów pompy wyporowej / 2 h

2. Obliczenia podstawowych parametrów zasobnika hydraulicznego / 2h

3.Obliczenia podstawowych parametrów siłownika hydraulicznego / 2h

4. Obliczenia podstawowych parametrów systemu hydraulicznego / 2h

Laboratoria / polegające na wykonywaniu przez grupę studentów pomiarów parametrów pracy elementów systemów hydropneumatycznych lub wybranych układów wykonawczych w procesie ich diagnozowania

1. Wyznaczanie charakterystyk pompy wirowej / 3h

2. Wyznaczanie charakterystyk pompy wyporowej / 3h

3. Badanie siłownika hydraulicznego / 2h

4. Wyznaczanie charakterystyk lotniczego rozdzielacza suwakowego / 3h

5. Diagnozowanie elementów systemu paliwowego statku powietrznego / 2h

6. Diagnozowanie elementów systemu hydraulicznego statku powietrznego / 3h

Literatura:

podstawowa:

Dindolf R.: Napędy płynowe. Politechnika Świętochrzyska, 2009.

Baszta T.M.: Urządzenia hydrauliczne – konstrukcja i obliczanie. WNT, Warszawa 1971.

Rutkowski K.: Wyposażenie hydropneumatyczne samolotów i śmigłowców. Źródła i odbiorniki energii. Skrypt WAT. Warszawa 1999.

Rutkowski K.: Wyposażenie hydropneumatyczne samolotów i śmigłowców. Zawory i inne elementy. Skrypt WAT. Warszawa 2001.

Banel T., Rutkowski K.: Wyposażenie hydropneumatyczne samolotów i śmigłowców. Instalacje. Skrypt WAT. Warszawa 1990

uzupełniająca:

Moir I., Seabridge A.: Aircraft Systems, Wiley London 2008

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów hydropneumatycznych statków powietrznych (energetycznych, zasilających oraz specjalnych), ich budowy oraz warunków ich eksploatacji, zna zasady eksploatacji statków powietrznych określone przez europejskie i krajowe władze lotnicze (wymagania PART-147) / K_W18, W_22J_3

W2 / Ma wiedzę z zakresu korzystania z dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej w obszarze lotniczych systemów hydropneumatycznych oraz diagnozowania i usuwania uszkodzeń systemów hydropneumatycznych / K_W18

U1 / Potrafidokonać analizy uszkodzenia systemów hydropneumatycznych na podstawie analizy dokumentacji technicznej oraz sygnałów generowanych przez pokładowe i stacjonarne systemy diagnostyczne / K_U01

U2 / Posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej i literatury fachowej w zakresie budowy i eksploatacji systemów hydropneumatycznych (na poziomie SPJ2222 wg STANAG 6001) / U 22J_6

K1 / charakteryzuje się bezwzględnym przestrzeganiem dyscypliny

technicznej w czasie wykonywania obsług systemów hydropneumatycznych oraz rozumie procesy fizyczne zachodzące podczas ich eksploatacji / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: odpowiedzi na ćwiczeniach rachunkowych oraz na podstawie pisemnych testów z technicznego słownictwa angielskiego;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wykonania wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykonania i zaliczenia sprawozdania;

zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnego testu oraz na podstawie przeprowadzonej indywidualnie przez studenta analizy dokumentacji technicznej w zakresie tzw. troubleshooting-u;

warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jestuzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

efekty W1, W2, U1, U2 sprawdzenie na ćwiczeniach;

efekty W1, W2, U2 - sprawdzenie podczas zaliczenia;

efekty U1, U2 - sprawdzenie na ćwiczeniach rachunkowych i laboratoryjnych;

efekt K1 – obserwacja podczas ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)