Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instalacje płatowcowe - IV sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLSWSI-IP12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instalacje płatowcowe - IV sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład 30 godz./egz.

Ćw. 14 godz./zal. na ocenę

Lab. 16 godz./zal. na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

metrologia I / wymagania wstępne: umiejętność szacowania niepewności pomiaru, znajomość metod pomiarowych i ich właściwości, błędów pomiarowych, znajomość metod i układów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, umiejętność korzystania z literatury i z instrukcji przyrządów pomiarowych w języku polskim i angielskim;

elektrotechnika i elektronika I / wymagania wstępne: znajomość zjawisk występujących w obwodach elektrycznych, umiejętność analizy obwodów prądu stałego i przemiennego

metrologia II / wymagania wstępne: znajomość cyfrowych technik pomiarowych, budowy i organizacji systemów pomiarowych, struktury cyfrowego toru pomiarowego, umiejętność posługiwania się przyrządami cyfrowymi i systemami pomiarowymi, umiejętność prowadzenia i oceny poprawności pomiarów charakteryzujących elementy, układy, urządzenia i instalacje statku powietrznego

nauka o materiałach / wymagania wstępne: znajomość właściwości mechanicznych i użytkowych materiałów konstrukcyjnych oraz ograniczeń ich stosowania w konstrukcjach


Programy:

semestr czwarty / lotnictwo i kosmonautyka / wszystkie specjalności

Autor:

płk dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ

ppłk dr inż. Mariusz WAŻNY

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do egzaminu / 20

3. Udział w ćwiczeniach / 14

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 22

5. Udział w laboratoriach / 16

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 40

7. Udział w konsultacjach / 6

8. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 150 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=68 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=56 / 2,0 ECTS


Skrócony opis:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do egzaminu / 20

3. Udział w ćwiczeniach / 14

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 22

5. Udział w laboratoriach / 16

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 40

7. Udział w konsultacjach / 6

8. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 150 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+8.=68 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=56 / 2,0 ECTS

Pełny opis:

Wykład / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych (prezentacji z elementami animacji, z ilustracjami i schematami przykładowych rozwiązań)

1. Klasyfikacja pokładowych układów elektrycznych i elektroenergetycznych / 2 godziny

2. Lotnicze baterie akumulatorowe / 2 godziny

3. Lotnicze prądnice prądu stałego / 2 godziny

4. Lotnicze prądnice prądu przemiennego / 2 godziny

5. Wtórne źródła energii elektrycznej / 2 godziny

6. Pokładowe układy zasilania elektrycznego i ich elementy / 2 godziny

7. Układy sygnalizacji świetlnej / 2 godziny

8. Systemy przeciwoblodzeniowe / 2 godziny

9. Układy zapłonu silników lotniczych / 2 godziny

10. Systemy paliwowe / 2 godziny

11. Systemy hydrauliczne / 2 godziny

12. Systemy pneumatyczne / 2 godziny

13. Systemy olejowe / 2 godziny

14. Systemy klimatyzacji / 2 godziny

15. Systemy przeciwpożarowe / 2 godziny

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna

1. Analiza strukturalna i funkcjonalna instalacji układów elektroenergetycznych / 2 godziny

2. Struktury układów elektroenergetycznych w stanach niezdatności / 2 godziny

3. Analiza funkcjonalna przetwornicy PO-500 i PT-125C / 2 godziny

4. Analiza funkcjonalna elementów pokładowych układów przesyłowo-rozdzielczych / 2 godziny

5. Analiza procesów funkcjonalnych w układach rozruchu silników lotniczych / 2 godziny

6. Analiza schematów połączeń systemu paliwowego statku powietrznego / 2 godziny

7. Analiza schematów połączeń systemu hydraulicznego statku powietrznego / 2 godziny

Laboratoria / metoda praktyczna

1. Badanie układów transformatorowych / 2 godziny

2. Badanie prądnicy prądu stałego/ 2 godziny

3. Badanie prądnicy prądu przemiennego / 2 godziny

4. Badanie wybranych układów sterowania i zabezpieczenia prądnicy prądu przemiennego / 2 godziny

5. Badanie statycznych charakterystyk lotniczego układu napędowego / 2 godziny

6. Badanie parametrów hydropneumatcznych instalacji energetycznych / 2 godziny

7. Badanie parametrów hydropneumatcznych instalacji zasilających / 2 godziny

8. Badanie parametrów hydropneumatcznych instalacji specjalnych / 2 godziny

Literatura:

podstawowa:

1. Będkowski L., Dąbrowski T., Milewski Z.: Lotnicze urządzenia elektryczne cz. 1., Warszawa 1986, BG WAT S-45926.

2. Będkowski L., Dąbrowski T., Milewski Z.: Lotnicze urządzenia elektryczne cz. 2., Warszawa 1986, BG WAT II-71925.

3. Będkowski L., Dąbrowski T., Milewski Z.: Lotnicze urządzenia elektryczne cz. 3., Warszawa 1986, BG WAT II-70405.

4. Będkowski L., Dąbrowski T.: Lotnicze urządzenia elektryczne z7. Układy przesyłowo-rozdzielcze, Warszawa 1995, BG WAT S-52917.

5. Stęgowski J., Ważny M.: Lotnicze systemy elektroenergetyczne. Laboratorium. Warszawa 2007, BG WAT 63479.

6. Banel T., Rutkowski K.: Wyposażenie hydropneumatyczne samolotów i śmigłowców. Instalacje. Skrypt WAT. Warszawa 1990.

uzupełniająca:

1. Dąbrowski T., Karbowska W.: Urządzenia elektryczne samolotów: instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, cz.1, Warszawa 1970, BG WAT S-30749.

2. Dąbrowski T., Karbowska W.: Urządzenia elektryczne samolotów: instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, cz.2, Warszawa 1970, BG WAT S-32877.

3. Moir I., Seabridge A.: Aircraft Systems, Wiley London 2008

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wyposażenia pokładowego – lotniczych układów elektroenergetycznych, hydropneumatycznych instalacji energetycznych, zasilających oraz specjalnych / K_W16

W2 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania statków powietrznych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania elementów, układów, urządzeń, instalacji i systemów statku powietrznego / K_W18

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, potrafi integrować uzyskane informacje i dokonywać ich interpretacji / K_U01

U2 / Potrafi identyfikować i opisywać z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych elementy, układy, urządzenia, instalacje

i systemy statku powietrznego / K_U07

U3 / Potrafi porównać rozwiązania projektowe układów, urządzeń i instalacji statku powietrznego ze względu na rodzaj misji i zadane kryteria użytkowe, ekonomiczne i bezpieczeństwa / K_U14

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia z oceną.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu sprawdzającego z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych na ocenę odbywa się na podstawie średniej z pozytywnych ocen z przygotowania i wykonania ćwiczeń w trakcie zajęć.

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na ocenę odbywa się na podstawie średniej z pozytywnych ocen z przygotowania i wykonania ćwiczeń laboratoryjnych oraz z wykonania i zaliczenia sprawozdania.

Efekty W1, W2 sprawdzane są na egzaminie pisemnym oraz podczas analizy zadań na ćwiczeniach audytoryjnych i podczas pytań kontrolnych na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekty U1 i U3 sprawdzane są w trakcie odpowiedzi, wykonywania zadań i przygotowywania do ćwiczeń audytoryjnych.

Efekty U2 sprawdzane są w trakcie odpowiedzi, wykonywania zadań i przygotowywania sprawozdań na ćwiczeniach laboratoryjnych i podczas obrony sprawozdania.

Zrealizowanie w/w efektów kształcenia oraz treści programowych upoważnia studenta do zdawania zgodnego z przepisami Part-66 egzaminu certyfikującego z modułów M-3 i M-4 z zakresu B1 i B2.

Praktyki zawodowe:

Pominąć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)