Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie eksploatacją statków powietrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLSCSM-ZESP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie eksploatacją statków powietrznych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/x ; Ć 14/+ ; L 16/+ ; Razem: 50

Przedmioty wprowadzające:

Przedsiębiorczość i zarządzanie, Projektowanie i optymalizacja konstrukcji lotniczych.

Programy:

semestr trzeci / lotnictwo i kosmonautyka / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Mirosław Wróblewski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w ćwiczeniach / 14

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 18

5. Udział w laboratoriach / 16

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 24

7. Udział w konsultacjach / 5

8. Przygotowanie do egzaminu / 10

9. Udział w egzaminie / 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.=58 / 2,0 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=40 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Fizykochemiczne i środowiskowe uwarunkowania eksploatacji statków powietrznych. Podstawowe charakterystyki i wskaźniki eksploatacyjne statków powietrznych. Problemy oceny stanu technicznego statków powietrznych. Eksploatacyjne czynniki bezpieczeństwa lotów. Strategie eksploatacji statków powietrznych. Organizacja systemu obsług i remontów statków powietrznych. System MSG-3. Metody zarządzania eksploatacją techniczną statków powietrznych. Normowanie systemu eksploatacji technicznej statków powietrznych. Systemy informatyczne wspomagania zarządzania eksploatacją techniczną statków powietrznych. Efektywność eksploatacji technicznej statków powietrznych. Trendy i kierunki rozwoju metod i systemów zarządzania eksploatacją techniczną statków powietrznych. Organizacje obsługowe i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. System zapewnienia jakości i zarządzania bezpieczeństwem. Analiza ryzyka.

Pełny opis:

Wykład maja charakter zajęć audytoryjnych i prowadzone są z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych oraz metod aktywizujących udział studentów - w tym prezentacji i animacji komputerowych, fragmentów nagrań filmowych:

1. Środowiskowe uwarunkowania eksploatacji statków powietrznych / 2 godziny.

2. Strategie eksploatacji statków powietrznych / 2 godziny.

3. Organizacja systemu obsług technicznych statków powietrznych / 2 godziny.

4. Metody, koncepcje i techniki zarządzania / 2 godziny.

5. Zarządzenie kosztami operacji lotniczych / 2 godziny.

6. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów / 2 godziny.

7. Informatyczne systemy wspomagania zarządzania / 2 godziny.

8. Struktura i funkcjonowanie portów lotniczych i służb lotniskowych / 2 godziny.

9. Nadzór i normowanie procesu eksploatacji techniki lotniczej / 2 godziny.

10. Kierunki i tendencje rozwoju techniki lotniczej i zarządzania eksploatacją / 2 godziny.

Ćwiczenia / metoda werbalno-praktyczna. Materiały do ćwiczeń rachunkowych oparte są na wykorzystywanych w praktyce przez organizacje lotnicze procedurach i programach obliczeniowych:

1. Wyznaczanie podstawowych charakterystyk lotno-technicznych i osiągów statków powietrznych / 2 godziny.

2. Wyznaczanie długotrwałości lotu i zapasu paliwa / 2 godziny.

3. Wyznaczenie długości startu i dobiegu / 2 godziny.

4. Wyznaczanie charakterystyk niezawodnościowych statku powietrznego / 2 godziny.

5. Szacowanie kosztów eksploatacji statków powietrznych / 2 godziny.

6. Szacowanie ryzyka eksploatacji statków powietrznych / 2 godziny.

7. Zastosowanie metody PERT w zarządzaniu procesem eksploatacji statków powietrznych / 2 godziny.

Laboratoria /metoda praktyczna:

1. Symulacja funkcjonowania portów lotniczych i obsług startowych statków powietrznych / 4 godziny.

2. Systemy informatycznego wspomagania zarządzania eksploatacją techniki lotniczej (na przykładzie systemu Samanta online) / 4 godziny.

3. Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO) / 4 godziny.

4. Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem organizacji obsługowej PART145 / 4 godziny.

Literatura:

podstawowa:

1. Chakuu S., Kozłowski P., Nędza M.: Podstawy transportu lotniczego. Konsorcjum Akademickie Kraków-Rzeszów-Zamość. Rzeszów 2013.

2. Kozłowski M.: Porty lotnicze- infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2015.

3. Szymańska K. (red. naukowa): Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.

uzupełniająca:

1. Banaszak Z. , Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

2. Jafernik H., Fellner R.: Prawo i procedury lotnicze. Wydawnictwo PŚ. Gliwice 2015.

3. Jeż M.: Transport lotniczy a zrównoważony rozwój. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2009.

4. Kamiński J.: Eksploatacja samolotów i śmigłowców. Część I. i II. Skrypt WAT, Warszawa 1999..

5. Kinnison H. A.: Aviation Maintenance Management. McGraw-Hill, New York 2013.

6. Klich E.: Bezpieczeństwo lotów. Biblioteka Problemów Eksploatacji. Wydawnictwo Naukowe ITE, Radom 2011.

7. Łunarski J.( praca zbiorowa): Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej. Oficyna Wydawnicza politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2008.

8. Markiewicz T. M.: Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym. AON, Warszawa 2010.

9. Nita P. : Projektowanie lotnisk i portów lotniczych. WKŁ. Warszawa 2014;

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i rozszerzoną wiedzę w zakresie systemów i strategii eksploatacji identyfikacji zagrożeń, analizy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem w procesie ciągłej zdatności obiektów latających / K2_W06.

W2 / Zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w branży lotniczej / K2_W11.

U1 / Potrafi zaplanować proces testowania złożonego urządzenia, układu, instalacji lub systemu statku powietrznego / K2_U11.

U2 / Potrafi oszacować koszty procesu projektowania i realizacji złożonego układu, urządzenia, instalacji lub systemu statku powietrznego / K2_U16.

K1 / Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć lotnictwa i kosmonautyki oraz innych aspektów działalności inżyniera lotnictwa / K2_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę.

Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej, zawiera pytania testowe i jedno pytanie opisowe. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udzielnie poprawnej odpowiedzi na min 50% pytań testowych i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie opisowe.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta i średniej oceny z ocen bieżących uzyskanych przez studenta w trakcie wykonywanych w grupie zadań rachunkowych i obliczeń.

Laboratorium zaliczane jest na podstawie ewidencjonowanego uczestnictwa studenta oraz średniej oceny z ocen bieżących za przygotowanie się do laboratorium (tzw. wejściówki) i realizację zajęć laboratoryjnych.

Efekty W1,W2, W3 i W4 sprawdzane są w trakcie wykładów (pytania kontrolne) i zweryfikowane na egzaminie pisemnym oraz zaliczeniu ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Efekt U1, K1 i K2 sprawdzane są w trakcie udzielanych przez studenta odpowiedzi, oceny jego postawy, aktywności oraz przygotowania merytorycznego do ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)