Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane laboratorium statków powietrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTLSCSI-ZiLSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane laboratorium statków powietrznych
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

L 68/+, razem: 68 godz., 6 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Silniki lotnicze i kosmiczne / znajomość zasad budowy, działania i zastoso-wania lotniczych zespołów napędowych.

Instalacje płatowcowe / znajomość zasad budowy i działania elementów wyposażenia i sterowania statków powietrznych.

Budowa statków powietrznych / znajomość zasad budowy podstawowych struktur wytrzymałościowych płatowców. z podstawowymi charakterysty-kami lotu statków powietrznych.

Programy:

semestr siódmy / lotnictwo i kosmonautyka / wszystkie specjalności

Autor:

ppłk dr inż. Sławomir TKACZUK

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 0

2. Udział w laboratoriach / 68

3. Udział w ćwiczeniach / 0

4. Udział w seminariach / 0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0.

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 60

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 8

11. Przygotowanie do egzaminu / 0

12. Przygotowanie do zaliczenia / 4

13. Udział w egzaminie / 0


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 140 godz./ 6 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 76 godz./ 3 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 50 godz./ 2 ECTS


Skrócony opis:

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas wykonywa-nia obsług statków powietrznych. Obsługi bieżące statków powietrznych. Obsługa zespołów płatowca samolotu i śmigłowca. Obsługa wyposażenia pokładowego statków powietrznych. Weryfikacja uszkodzeń i wymiana podzespołów płatowcowych. Kontrola głównych parametrów pracy po-szczególnych systemów płatowcowych. Obsługi systemów i urządzeń awa-ryjnych statków powietrznych. Analiza parametrów pracy lotniczego zespo-łu napędowego na podstawie próby silnika.

Pełny opis:

Laboratoria /metody dydaktyczne

1. Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć

I. Środki bezpieczeństwa - statek powietrzny i warsztat / 6/ Aspekty bez-pieczeństwa pracy w zakresie obsługi statków powietrznych, aspekty bez-pieczeństwa pracy w zakresie prac warsztatowych. Warunki postepowania ze sprężonymi gazami, materiałami MPS i chemikaliami. Stosowane środki gaśnicze w przypadku zagrożeń.

II. Obsługa podstawowa samolotu / 6 / Najczęściej wykonywane procedury obsług liniowych statków powietrznych, operacje holowania, podnoszenia, tankowania uzupełniania gazów i systemów pokładowych, smarowania. Mycie i odladzanie statków powietrznych, sposoby przechowywania i ko-twiczenia samolotów. Korzystanie z naziemnego źródła energii elektrycznej. Wpływ warunków środowiska na obsługę i funkcjonowanie statku powietrz-nego.

III. Obsługa podstawowa śmigłowca / 6 / Najczęściej wykonywane procedu-ry obsług liniowych śmigłowców, operacje holowania, podnoszenia, tanko-wania uzupełniania gazów i systemów pokładowych, smarowania. Mycie i odladzanie śmigłowców. Sposoby przechowywania i kotwiczenia śmigłow-ców. Rodzaje uszkodzeń i techniki kontroli wzrokowej i NDT. Techniki de-montażu i ponownego montażu; Techniki wykrywania i usuwania usterek. Programy kontroli starzenia się, zmęczenia i korozji; Usuwanie korozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. Metody naprawy generalnej; Instrukcja naprawy konstrukcji płatowca; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększanie jej sztywno-ści; Badanie podnośników śrubowych, urządzeń dźwigniowych. Systemy podno-szenia sp. Badanie i kontrola linkowych i popychaczowych układów sterowania. Opony i koła, hamulce, systemy antypoślizgowe i autohamowania; Wskazania i ostrzeżenia; Sterowanie; Wymagania dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne systemy unoszenia na powierzchni; Drzwi i wyjścia awaryj-ne: konstrukcja, mechanizmy, działanie i urządzenia zabezpieczające; Stateczniki, zastrzały i elementy podwozia; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększania napięcia; Schody. Montaż siedzeń; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja i działanie; Budowa i montaż okien. Siedzenia, pasy bezpieczeństwa. Budowa, pochłanianie wstrzą-sów; Układ kabiny; Rozmieszczenie wyposażenia w kabinie; Montaż wyposażenia kabiny; Sprzęt w kabinie służący rozrywce; Montaż kuchni; Kompletowanie wypo-sażenia końcowego; Sprzęt do obsługi i przechowywania ładunku; Układ kabiny, systemy unieruchomienia ładunku, Pasy i siatki; Montaż siedzeń i system zała-dunku;

IV. Niwelacja i wyważanie samolotu / 6 / Geometria płatowca; Metody niwe-lacji i kontroli geometrii. Przygotowanie statku powietrznego do ważenia i niwelacji. Wykonanie procedury niwelacji i ważenia SP. Obliczania położenia środka masy. Przygotowanie arkusza niwelacji.

V. Obsługa zespołów płatowca statku powietrznego / 6 / Rodzaje uszkodzeń i techniki kontroli wzrokowej i NDT.. Techniki demontażu i ponownego montażu; Techniki wykrywania i usuwania usterek. Programy kontroli starzenia się, zmęcze-nia i korozji; Usuwanie korozji, ocena i ponowne zabezpieczanie przed korozją. Metody naprawy generalnej; Instrukcja naprawy konstrukcji płatowca; Uszczelnia-nie konstrukcji i zwiększanie jej sztywności; Badanie podnośników śrubowych, urządzeń dźwigniowych. Systemy podnoszenia sp. Badanie i kontrola linkowych i popychaczowych układów sterowania. System wypuszczanie i chowanie podwo-zia: normalny i awaryjny; Czujnik powietrze-ziemia (weight-on-wheel sensor); Opony i koła, hamulce, systemy antypoślizgowe i autohamowania; Wskazania i ostrzeżenia; Sterowanie; Wymagania dla sprzętu wykorzystywanego w sytuacjach awaryjnych. Awaryjne systemy unoszenia na powierzchni; Drzwi i wyjścia awaryj-ne: konstrukcja, mechanizmy, działanie i urządzenia zabezpieczające; Skrzydła, stateczniki, zastrzały i elementy podwozia; Uszczelnianie konstrukcji i zwiększania napięcia; Schody. Montaż siedzeń; Drzwi i wyjścia awaryjne: konstrukcja i działa-nie; Budowa i montaż okien oraz mechanizmy wiatrochronu. Siedzenia, pasy bez-pieczeństwa. Budowa, pochłanianie wstrząsów; Układ kabiny; Rozmieszczenie wyposażenia w kabinie; Montaż wyposażenia kabiny; Sprzęt w kabinie służący rozrywce; Montaż kuchni; Kompletowanie wyposażenia końcowego; Sprzęt do obsługi i przechowywania ładunku; Układ kabiny, systemy unieruchomienia ła-dunku, Pasy i siatki; Montaż siedzeń i system załadunku;

VI. Procedury kontroli głównych parametrów syst. hydraulicznego i pneuma-tycznego SP / 6 / Procedury kontroli systemu hydraulicznego statku po-wietrznego. Wykorzystanie naziemnego źródła energii hydraulicznej. Proce-dury kontroli systemu pneumatycznego statku powietrznego. Wykorzystanie i naziemnych źródeł sprężonego powietrza i azotu.

VII. Obsługa lotniczego zespołu napędowego / 6 / Procedury obsługi silni-ka tłokowego i silnika turbinowego. Procedury obsługi śmigieł. Podstawo-we parametry pracy zespołów napędowych. Praca napędu śmigła; Postę-powanie ze śmigłem / schematy naprawy śmigieł; Ocena zniszczenia łopaty, erozja, korozja, wpływ uszkodzenia, rozwarstwienie; Wytyczanie drogi łopa-ty; Wyważenie statyczne i dynamiczne; Konserwacja i rozkonserwowywanie śmigła. .

VIII. Procedury kontroli parametrów pracy lotn. przyrządów pokładowych / 6 Procedury obsługi przyrządów pokładowych. Podstawowe parametry pracy wybranych przyrządów pokładowych. Wykorzystanie aparatury kontrolno-pomiarowej do weryfikacji stanu zdatności przyrządów pokładowych.

IX. Obsługa systemu elektroenergetycznego statku powietrznego / 6 Pro-cedury obsługi systemów elektroenergetycznych. Działanie, funkcjonowanie i użytkowanie urządzeń ogólnego testowania. Prace eksploatacyjne dot. systemu połączeń elektrycznych.

X. Obsługa systemu sterowania statku powietrznego / 6 Procedury obsługi systemu sterowania statku powietrznego. Wykorzystanie aparatury kontrol-no-pomiarowej do weryfikacji stanu technicznego wybranych elementów systemu sterowania statkiem powietrznym.

XI. Obsługa rejestratorów pokładowych / 8 Procedury obsługi rejestratorów pokładowych. Identyfikacja strukturalna i funkcjonalna wybranych elemen-tów rejestratorów pokładowych.

Literatura:

Literatura: Podstawowa:

1. J. Kamiński, P. Szuster, Eksploatacja samolotów i śmigłowców- ćwicze-nia laboratoryjne, WAT 1996.

2. K. Rutkowski, S. Woźniak, Wyposażenie hydropneumatyczne samolo-tów i śmigłowców- ćwiczenia laboratoryjne, WAT 1996.

3. Stęgowski J., Ważny M.: Lotnicze systemy elektroenergetyczne. Labora-torium. Warszawa 2007, 63479

4. Aircraft wiring & electrical installation. Wayers Cave 2005

uzupełniająca:

1. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Jak-40,

2. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu PZL-130,

3. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu TS-11,

4. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna śmigłowca Mi-2,

5. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samolotu Su-22.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: W1 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie kon-strukcji wykorzystywanych podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryj-nych statków powietrznych, kryteriów i metod oceny stanu technicz-nego tych statków powietrznych / K_W11

W2 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów i układów wchodzą-cych w skład wyposażenia pokładowego wykorzystywanych statków powietrznych. / K_W16

W3 / Ma szczegółową wiedzę w zakresie funkcjonowania statków powietrz-nych niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania elemen-tów, układów, urządzeń, instalacji i systemów statku powietrznego wy-korzystywanych statków powietrznych podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. / K_W18

W4 / Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bez-pieczeństwa i higieny pracy obowiązujące podczas obsługiwania stat-ków powietrznych. / K_W21

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi identyfikować i opisywać z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych elementy, układy, urządzenia, instalacje i systemy samolotu i śmigłowca. / K_U02; K_U07

U2 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami w celu planowania i realizacji pomiaru podstawowych wielkości charakte-ryzujących elementy, układy, urządzenia i instalacje statku powietrz-nego. / K_U08

U3 / Potrafi obsługiwać podsystemy statków powietrznych zgodnie z wyma-ganymi przepisami dotyczącymi ciągłej zdatności, zna zasady bezpie-czeństwa obowiązujące przy takiej pracy. / K_U16

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i pod-noszenia kompetencji zawodowych oraz konieczność rozwijania wła-snych umiejętności w posługiwaniu się narzędziami i aparaturą kon-trolno-pomiarową. / K_K01

K2 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość pod-porządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowie-dzialności za wspólnie realizowane zadania. / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia z oceną.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Zaliczenie przedmiotu uzyskuje się są na podstawie średniej z pozytywnych ocen za wszystkie ćwiczenia laboratoryjne.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty W1, W2, W3, W4 sprawdzenie wiedzy teoretycznej w trakcie ćwiczeń.

Efekty U1, U2, U3, sprawdzenie umiejętności w trakcie ćwiczeń.

Efekty W1, W3, U1, U2 - zaliczenie sprawozdania z laboratorium.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,75…5,00.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 4,51…4,74.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z po-szczególnych ćwiczeń równą 4,00…4,50.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 3,51…3,99.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń równą 3,00…3,50.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uzyskał wynik średniej ocen z poszczególnych ćwiczeń poniżej 3,00.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)