Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do broni i amunicji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-WBA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do broni i amunicji
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, S 6/+, razem 30 godz., 2 pkt ECTS

Programy:

semestr I , mechatronika

Autor:

ppłk Przemysław Kupidura

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 14

2. Udział w laboratoriach / 0

3. Udział w ćwiczeniach / 0

4. Udział w seminariach / 16

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 5

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 28

9. Udział w zajęciach projektowych / 0

10. Samodzielna realizacja projektu / 0

11. Udział w konsultacjach / 2

12. Udział w egzaminie / 0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 65 godz./ 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+11+12): 32 godz./ 1 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/ 2 ECTS


Skrócony opis:

Klasyfikacja broni palnej i podstawowe terminy z zakresy balistyki. Podstawowe terminy z zakresu broni strzeleckiej i artyleryjskiej. Podstawowe terminy z zakresu broni rakietowej i środków bojowych. Opracowanie streszczenia i prezentacja wyników pracy w języku.

Pełny opis:

Klasyfikacja broni palnej i podstawowe terminy z zakresy balistyki. Podstawowe terminy z zakresu broni strzeleckiej i artyleryjskiej. Podstawowe terminy z zakresu broni rakietowej i środków bojowych. Opracowanie streszczenia i prezentacja wyników pracy w języku.

Wykłady / metoda werbalno-wizualna wykorzystaniem nowoczesnych

technik multimedialnych

1. Klasyfikacja broni palnej / 2

2. Podstawowe terminy z zakresu broni strzeleckiej / 2

3. Podstawowe terminy z zakresu broni artyleryjskiej /2

4. Podstawowe terminy z zakresu broni rakietowej / 2

5. Podstawowe terminy z zakresu środków bojowych / 2

6. Podstawowe terminy z zakresu balistyki / 2

Seminarium / metoda praktyczna

1. Opracowanie streszczeń i prezentowanie wyników prac w języku angielskim / 16

Literatura:

Podstawowa:

1. Praca zbiorowa pod red. R. Woźniaka - "praktyczny słownik angielsko-polski broni palnej" - Warszawa, Bellona, 2017 r.

2. Instrukcje anglojęzyczne z zakresu budowy, użytkowania i naprawy uzbrojenia

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

U1: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim / K2_U02

U2: Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskimi obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów / K2_U04

U3: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego / K2_U06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Egzamin/zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z seminarium.

Osiągnięcie efektów U1, U3 - weryfikowane jest podczas zaliczenia

Osiągnięcie efektu U2 - sprawdzane jest podczas seminariów

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który opanował materiał w stopniu bardzo dobrym - wykazał się znajomością 80% słownictwa specjalistycznego oraz przygotował i zaprezentował materiał seminarium bez uwag.

Ocenę dobrą plus otrzymuje słuchacz, który opanował materiał w stopniu bardzo dobrym - wykazał się znajomością 70% słownictwa specjalistycznego oraz przygotował i zaprezentował materiał seminarium z drobnymi uwagami.

Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który opanował materiał w stopniu dobrym - wykazał się znajomością 60% słownictwa specjalistycznego oraz przygotował i zaprezentował materiał seminarium z niewielką liczbą istotnych uwag.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje słuchacz, który opanował materiał w stopniu niemal dobrym - wykazał się znajomością 50% słownictwa specjalistycznego oraz przygotował i zaprezentował materiał seminarium z niewielką liczbą uwag.

Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który opanował materiał w stopniu dostatecznym - wykazał się znajomością 40% słownictwa specjalistycznego oraz przygotował i zaprezentował materiał seminarium z dużą liczbą istotnych uwag.

Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który nic nie zrobił, albo którego osiągnięcia plasują się poniżej oceny dostatecznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)