Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa analiza konstrukcji - II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSM-KAK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa analiza konstrukcji - II sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 40/+ ; C 46/+ ; P 4/z ; Razem: 90

Przedmioty wprowadzające:

Informatyka / znajomość środowiska Matlab

Podstawy CAx / znajomość środowiska CAx

Projektowanie i badanie maszyn i mechanizmów / znajomość projektowania i badania maszyn i mechanizmów

Programy:

Semestr II / Mechatronika / Uzbrojenie i elektronika

Autor:

dr inż. Grzegorz Leśnik

mgr inż. Bartosz Fikus

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 40

2. Udział w ćwiczeniach / 46

3. Samodzielne przygotowanie się studenta do ćwiczeń / 69

4. Udział w projekcie / 4

5. Samodzielne przygotowanie się studenta do projektu / 20

6. Przygotowanie do zaliczenia / 10

7. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 189 / 7 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+4.=90 / 3 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.+5.=24 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Wprowadzenie do komputerowej analizy konstrukcji, numerycznych metod rozwiązywania równań algebraicznych oraz układów równań algebraicznych. Numeryczne metody interpolacji, aproksymacji i całkowania funkcji. Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych, układów tych równań oraz równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych Zastosowanie metod numerycznych w modelowaniu zjawisk fizycznych. Analiza kinematyczna i dynamiczna mechanizmów. Analizy zjawisk w środowisku ANSYS.

Pełny opis:

Wykład / Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi Power Point w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1.

1. Wprowadzenie do komputerowej analizy konstrukcji / 2

2. Numeryczne metody rozwiązywania równań algebraicznych oraz układów równań algebraicznych / 4

3. Numeryczne metody interpolacji i aproksymacji funkcji / 4

4. Numeryczne metody całkowania funkcji / 2

5. Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych / 4

6. Numeryczne metody rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych / 2

7. Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych – metoda różnic skończonych / 4

8. Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych – metoda elementów skończonych / 4

9. Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych – metoda objętości skończonych / 4

10. Problemy dotyczące zastosowania numerycznych metod rozwiązywania równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych / 4

11. Zastosowanie metod numerycznych w modelowaniu zjawisk fizycznych / 4

12. Analiza kinematyczna mechanizmów. Dynamika mechanizmów. Zaliczenie przedmiotu / 2

Ćwiczenia / Ćwiczenia komputerowe z wykorzystaniem środowisk ANSYS i MATLAB

1. Numeryczne metody rozwiązywania równań algebraicznych oraz układów równań algebraicznych /2

2. Numeryczne metody interpolacji i aproksymacji funkcji / 2

3. Numeryczne metody całkowania funkcji /2

4. Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych / 2

5. Numeryczne metody rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych / 6

6. Zastosowanie metod numerycznych w modelowaniu zjawisk fizycznych / 4

7. Zapoznanie z możliwościami i funkcjami środowiska ANSYS / 4

8. Analiza statyczna modelu w środowisku ANSYS / 6

9. Analiza dynamiczna modelu w środowisku ANSYS / 6

10. Analiza pola temperatury i przepływu ciepła w środowisku ANSYS / 4

11. Zastosowanie środowiska ANSYS do symulacji zjawisk balistyki końcowej / 8

Projekt / Projekt do samodzielnego wykonania komputerowej analizy konstrukcji z wykorzystaniem środowiska ANSYS

1. Analiza modelu MES / 4

Literatura:

Podstawowa:

Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. „Metody numeryczne”, WNT, Warszawa 2002 r.

Kosma Z. „Metody Numeryczne dla Zastosowań Inżynierskich”, Politechnika Radomska, Radom 2008 r.

Wawrzecki J. „Teoria maszyn i mechanizmów. Wstęp do teorii mechanizmów przestrzennych”, Politechnika Łódzka, Łódź 2008 r.

Dacko M. i inni „Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji”, Arkady, Warszawa 1994 r.

Rakowski G., Kacprzyk Z. „Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji”, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 r.

Uzupełniająca:

Bjorck A., Dahlquist G. „Metody numeryczne”, PWN, Warszawa 1987 r.

Wesseling P. „Principles of Computational Fluid Dynamics”, Springer, 2001 r.

Eleuterio F. Toro „Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics”, Springer, 1999 r.

Szmelter J. „Metody komputerowe w mechanice”, PWN, Warszawa 1980 r.

Jach K. „Komputerowe modelowanie dynamicznych oddziaływań ciał metodą punktów swobodnych”, PWN, Warszawa 2001 r.

Марчук Г. И. „Методы вычислительной математики”, Наука, Москва 1977 г.

Самарский А. А. „Теория разностных схем”, Наука, Москва 1977 г.

Kruszewski J., Wittbrodt E., Walczyk Z. „Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym. Tom I - Zagadnienia liniowe”, WNT, Warszawa 1992 r.

Kruszewski J., Wittbrodt E., Walczyk Z. „Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym. Tom II - Zagadnienia wybrane”, WNT, Warszawa 1993 r.

Morecki A., Oderfeld J. „Teoria maszyn i mechanizmów”, PWN, Warszawa 1997 r.

Olędzki A. „Podstawy Teorii Maszyn i mechanizmów”, WNT, Warszawa 1987 r.

Łodygowski T., Kąkol W. „Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich”, Politechnika Poznańska, Poznań 2003 r.

„ANSYS. Metoda Elementów Skończonych dla praktyków”, materiały szkoleniowe firmy MESco, Tarnowskie Góry 2009 r.

Efekty uczenia się:

W1 / Zna sposoby wykorzystania metod numerycznych w procesie projektowania sprzętu uzbrojenia / W_38T02_5

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia na ocenę.

Projekt zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru, w którym student musi udzielić min. 60% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz projektu.

Efekt W1 sprawdzenie na ćwiczeniach, projekcie i zaliczeniu przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)