Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyposaźenie obsługowo-naprawcze SUiE VII sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSI-WONSUiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyposaźenie obsługowo-naprawcze SUiE VII sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykłady 22/zaliczenie

Ćwiczenia 4/zaliczenie

Laboratoria 4/zaliczenie

Przedmioty wprowadzające:

Konstrukcja broni strzeleckiej

Konstrukcja broni artyleryjskiej

Technologia napraw uzbrojenia

Programy:

kierunek: Mechatronika

specjalność: Uzbrojenie i elektronika

Autor:

płk dr inż. Przemysław KUPIDURA

Bilans ECTS:

ECTS 2

1. Udział w wykładach/22 godz.

2. Udział w Ćwiczeniach/4 godz

3. Udział w laboratoriach/4 godz

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń/4

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów/2

6. Samodzielne przygotowanie do zaliczenia/4 godz

7. Zaliczenie/1 godz

Skrócony opis:

Budowa, wyposażenie, przeznaczenie i użycie ruchomych warsztatów naprawczych i obsługowych techniki SUiE. Stacjonarny system napraw techniki SUiE.

Pełny opis:

Budowa, wyposażenie i przeznaczenie ruchomych warsztatów naprawczych i obsługowych techniki SUiE. Możliwości obsługowo-naprawcze warsztatów ruchomych. Kontenery warsztatowe SUiE – wyposażenie i przeznaczenie. Zasady eksploatacji ruchomych środków naprawczo -obsługowych. Namioty techniczne SUiE – budowa i eksploatacja. Stacjonarne warsztaty naprawcze – podstawowe rodzaje i zakresy wykonywanych napraw. Wyposażenie obsługowo – naprawcze stacjonarnych warsztatów naprawczych SUiE.

Literatura:

Materiały przekazane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

W1: Zna struktury organizacyjne i możliwości obsługowo – naprawcze stałych i ruchomych warsztatów naprawczych

Metody i kryteria oceniania:

Efekt W1 jest sprawdzany podczas odpowiedzi ustnej

3,0 (dst) Potrafi zidentyfikować typy ruchomych warsztatów naprawczych SUiE oraz zna ich przeznaczenie

4,0 (db) Potrafi zidentyfikować typy ruchomych warsztatów naprawczych SUiE, zna ich przeznaczenie oraz potrafi wymienić ich najważniejsze wyposażenie

5,0 (bdb) Potrafi zidentyfikować typy ruchomych warsztatów naprawczych SUiE, określić ich przeznaczenie, wymienić najważniejsze wyposażenie oraz zna organizację stałych warsztatów naprawczych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)