Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniczne środki przeciwterrorystyczne VII sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSI-TŚP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniczne środki przeciwterrorystyczne VII sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

44 (moduł +) - W/26; C/12; S/6

Przedmioty wprowadzające:

- nazwa przedmiotu „Materiały wybuchowe”; wymagania wstępne: znajomość podstawowych materiałów wybuchowych, ich charakterystyk oraz obszarów wykorzystania.

- nazwa przedmiotu „Konstrukcja broni strzeleckiej”; wymagania wstępne: znajomość podstawowych wzorów broni strzeleckiej, ich charakterystyk oraz obszarów wykorzystania

- nazwa przedmiotu „Konstrukcja broni artyleryjskiej”; wymagania wstępne: znajomość podstawowych wzorów broni artyleryjskiej, ich charakterystyk oraz obszarów wykorzystania.

- nazwa przedmiotu „Konstrukcja środków bojowych”; wymagania wstępne: znajomość podstawowych wzorów środków bojowych, ich charakterystyk oraz obszarów wykorzystania.


Programy:

mechatronika / uzbrojenie i elektronika

Autor:

dr hab. inż. Ryszard Woźniak, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach - 26

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów - 8

3. Udział w ćwiczeniach - 12

4. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 4

5. Udział w seminarium - 6

6. Samodzielne przygotowanie do seminarium - 3

5. Udział w konsultacjach - 2

6. Przygotowanie do zaliczenia - 6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 68 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli - 46 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym - 25 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Geneza, cele i oblicza współczesnego terroryzmu. Terroryzm lądowy, powietrzny i morski. Obiekty i skutki ataków terrorystycznych.

Wybrane aspekty terroryzmu bombowego, jądrowego, biologicznego i chemicznego. Soft- i narkoterroryzm. Organizacje terrorystyczne i ich uzbrojenie. Techniczne środki ochrony i obrony przed działaniami terrorystycznymi. Wybrane problemy ochrony obiektów przed atakiem terrorystycznym. Ochrona baz wojskowych przed zamachami terrorystycznymi (force protection). Zagrożenie improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED) oraz ochrona przed nim. Kierunki i perspektywy rozwoju technicznych środków przeciwterrorystycznych.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Geneza, cele i oblicza współczesnego terroryzmu - 2W

2. Terroryzm lądowy, powietrzny i morski. Obiekty i skutki ataków terrorystycznych - 2W

3. Wybrane aspekty terroryzmu bombowego, jądrowego, biologicznego i chemicznego. Soft- i narkoterroryzm. Organizacje terrorystyczne i ich uzbrojenie - 2W

4. Charakterystyka, budowa, działanie i obszary stosowania wybranej broni palnej - 2W

5. Charakterystyka, budowa, działanie i obszary stosowania wybranych środków bojowych - 2W

6. Charakterystyka, budowa, działanie i obszary stosowania wybranych pojazdów oraz wyposażenia specjalnego. Budowa i eksploatacja indywidualnych osłon balistycznych - 2W

7. Charakterystyka, rodzaje i obszary stosowania broni obezwładniającej - 4W

8. Wybrane problemy ochrony obiektów przed atakiem terrorystycznym. Ochrona baz wojskowych przed zamachami terrorystycznymi (force protection) - 4W

9. Zagrożenie improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED) oraz ochrona przed nim - 4W

10. Kierunki i perspektywy rozwoju technicznych środków przeciwterrorystycznych - 2W

ĆWICZENIA

1. Warunki bezpiecznej eksploatacji wybranej broni palnej wykorzystywanej w działaniach przeciwterrorystycznych - 4C

2. Warunki bezpiecznej eksploatacji wybranych środków bojowych wykorzystywanych w działaniach przeciwterrorystycznych - 4C

3. Warunki bezpiecznej eksploatacji wybranych pojazdów i wyposażenia specjalnego wykorzystywanych w działaniach przeciwterrorystycznych - 4C

SEMINARIA

1. Charakterystyka wybranej organizacji terrorystycznej oraz jej uzbrojenia - S2

2. Prezentacja kierunków i perspektyw rozwoju wybranego typu technicznego środka przeciwterrorystycznego - 4S

Literatura:

Podstawowa:

- I. V. Hogg, Wyposażenie oddziałów do zwalczania terrorystów” (przekład i redakcja naukowa P. Kupidura i R. Woźniak), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2000.

- P. Kuba, Terroryzm i jednostki antyterrorystyczne na świecie, FENIX editions, Warszawa, 1992.

- M. Ryan, C. Mann, A. Stilwell, Encyklopedia oddziałów specjalnych, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2003.

- Praca zbiorowa pod redakcją K. Kowalczyka i W. Wróblewskiego, Oblicza współczesnego terroryzmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2006.

- Praca zbiorowa pod red. B. Bydonia, Wojsko Polskie w Afganistanie. Doświadczenia i perspektywy, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, 2012.

- Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

Uzupełniająca:

- T. J. O’Malley, Wojskowe pojazdy transportowe” (przekład i redakcja naukowa P. Kupidura i R. Woźniak), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2002.

- Praca zbiorowa, Encyklopedia terroryzmu, Dom Wydawniczy Bellona i MUZA S.A., Warszawa, 2004.

- Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową R. Woźniaka, Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej, tom 1-4, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001-2002.

- Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową R. Woźniaka, Najnowsze uzbrojenie na świecie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2006.

Efekty uczenia się:

W1 - zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego Szefostwu Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia (W_38T02_4)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, ćwiczenia praktyczne i seminaria są prowadzone metodami aktywizującymi, wykorzystując w szczególności twórcze rozwiązywanie problemów, rozwijając u studentów umiejętność dyskusji na tematy będące przedmiotem zajęć.

Wykłady prowadzone głównie w formie audiowizualnej.

Ćwiczenia praktyczne są związane z zagadnieniami omawianymi na wykładzie.

Seminaria polegają na prezentacji tematu opracowanego przez studenta.

Przedmiot jest zaliczany na ocenę na podstawie średniej z pozytywnych ocen uzyskanych z testu, ćwiczeń i seminariów.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia testu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i seminariów.

Efekt W1 jest sprawdzany podczas wykładów (pytania kontrolne i test), ćwiczeń i seminariów.

Ocena z testu:

- 5,0 (bdb) – student udzielił minimum 90% poprawnych odpowiedzi z testu.

- 4,5 (db+) – student udzielił minimum 83% poprawnych odpowiedzi z testu.

- 4,0 (db) – student udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi z testu.

- 3,5 (dst+) – student udzielił minimum 68% poprawnych odpowiedzi z testu.

- 3,0 (dst) – student udzielił minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)