Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrządy celownicze i kierowania ogniem - VI sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAZWSI-PrCiKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrządy celownicze i kierowania ogniem - VI sem.
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/+ ; C 8/- ; L 8/- ; P -/-; S 10/- ; Razem: 50

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / znajomość podstaw optyki.

Optoelektronika / znajomość podstaw optoelektroniki.

Programy:

semestr studiów VI / Mechatronika / Uzbrojenie i elektronika

Autor:

ppłk dr inż. Jacek KIJEWSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 23

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów, przygotowanie do zaliczenia / 10

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 16

5. Udział w laboratoriach / 8

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 24

7. Udział w seminarium / 10

8. Samodzielne przygotowanie się do seminarium / 40

9. Udział w konsultacjach / 6

10. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 146 / 5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.+10.= 102 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+5.= 16 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Znajomość systematyki przyrządów celowniczych i kierowania ogniem oraz terminologii specjalistycznej w obszarze przyrządów

celowniczych i kierowania ogniem, zasad działania przyrządów celowniczych i kierowania ogniem oraz budowy i działania wybranych

konstrukcji przyrządów celowniczych i kierowania ogniem.

Pełny opis:

Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi Power Point:

1. Ogólna charakterystyka przyrządów celowniczych i kierowania ogniem. Systematyka przyrządów celowniczych i kierowania ogniem. / 1

2. Podstawy optyki - przypomnienie. / 3

3. Budowa, działanie i posługiwanie się przyrządami obserwacyjno pomiarowymi. / 4

4. Budowa, działanie i posługiwanie się dalmierzami. / 2

5. Budowa, działanie i posługiwanie się celownikami mechanicznymi, celownikami optycznymi i mechaniczno-optycznymi. / 2

6. Budowa, działanie i posługiwanie się celownikami do broni przeciwlotniczej. / 2

7. Budowa, działanie i posługiwanie się noktowizorami i termowizorami. / 2

8. Budowa, działanie i posługiwanie się aparaturą nawigacyjną. / 2

9. Budowa, działanie i posługiwanie się przyrządami rozpoznawczymi. / 2

10. Budowa, działanie i posługiwanie się systemami kierowania ogniem. / 3

11. Zaliczenie. / 1

Ćwiczenia / polegające na grupowym rozwiązywaniu zadań.

1. Ćwiczenia rachunkowe z optyki instrumentalnej. / 4

2. Ćwiczenie z działania i posługiwania się przyrządami obserwacyjno-pomiarowymi. / 2

3. Ćwiczenie z działania i posługiwania się dalmierzami. / 2

Laboratoria / polegające na wykonywaniu przez grupę studentów pracy przy przyrządach celowniczych i kierowania ogniem.

1. Działanie i posługiwanie się celownikami mechanicznymi, celownikami optycznymi i mechaniczno-optycznymi. / 2

2. Działanie i posługiwanie się celownikami do broni przeciwlotniczej. / 2

3. Działanie i posługiwanie się noktowizorami i termowizorami. / 1

4. Działanie i posługiwanie się aparaturą nawigacyjną. / 1

5. Działanie i posługiwanie się przyrządami rozpoznawczymi. / 1

6. Działanie i posługiwanie się systemami kierowania ogniem. / 1

Seminarium

1. Seminarium z przyrządów celowniczych i kierowania ogniem (tendencje rozwojowe). / 10

Literatura:

podstawowa:

Dowkontt G., Dzienisiewicz H., Optyka instrumentalna i elementy konstrukcji przyrządów optycznych, Część I, Podstawy optyki

instrumentalnej, skrypt WAT, Warszawa 1980, S-42985, II-65098, II-65100

Borkowski S., Borowczyk W., Dzienisiewicz H., Urządzenia lokacyjne i kierowania ogniem, Część I, Wybrane zagadnienia z lokacji, skrypt

WAT, Warszawa 1986, S-47838, II-74468, II-74469, II-74470

Borkowski S., Dzienisiewicz H., Kuźma J., Urządzenia lokacyjne i kierowania ogniem, Część II, Urządzenia celownicze, skrypt WAT,

Warszawa 1987, S-48435, II-74468, II-74469, II-74470

Dzienisiewicz H., Celowniki przeciwlotnicze do broni lufowej, skrypt WAT, Warszawa 2000, S-56593

Dzienisiewicz H., Noktowizja i układy lokacyjne w podczerwieni, skrypt WAT, Warszawa 1996, S-53351

Dzienisiewicz H., Systemy kierowania ogniem czołgów i wozów bojowych piechoty, skrypt WAT, Warszawa 1991, S-50028

Dzienisiewicz H., Systemy kierowania ogniem, ćwiczenia laboratoryjne, skrypt WAT, Warszawa 1994, S-51833

Instrukcje sprzętowe wskazane przez wykładowcę;

Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

uzupełniająca:

Chalecki J., Przyrządy optyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979, WAT 41812, II-63110, II-63111

Ratajczyk F., Instrumenty optyczne, Wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, WAT 60624

Efekty uczenia się:

W1 / Zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki będącego w gestii lub podlegającego Szefostwu

Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia / W_38T02_4

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: obecności.

Seminarium zaliczane jest na podstawie: obecności.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru, w którym student musi udzielić min. 60%

poprawnych odpowiedzi i średniej z pozytywnych ocen za wszystkie efekty kształcenia.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach, ćwiczeniach laboratoryjnych i seminarium.

Efekt W1 sprawdzany jest: na teście pisemnym:

ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3 – 60 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

ocena 3,5 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

ocena 4,5 – 91 ÷ 95% poprawnych odpowiedzi;

ocena 5 – powyżej 96% poprawnych odpowiedzi.

oraz dodatkowo na seminarium, praktycznie na ćwiczeniach laboratoryjnych zespołowych przy przyrządach celowniczych i kierowania

ogniem i w trakcie odpowiedzi na ćwiczeniach laboratoryjnych i przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)