Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Numeryczne metody obliczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXWSM-NMO/I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Numeryczne metody obliczeniowe
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

40 godzin, w tym 10 godzin pod kierunkiem nauczyciela / zaliczenie na ocenę

Przedmioty wprowadzające:

nformatyka: znajomość środowiska Matlab


Mechanika: znajomość wybranych zagadnień mechaniki teoretycznej oraz zagadnień dotyczących opisu zachowania ośrodka ciągłego.


Matematyka: znajomość podstaw rachunku macierzowego, różniczkowego oraz całkowego, jak również podstaw algebry.

Programy:

Od naboru 2019

Autor:

dr inż Bartosz FIKUS

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć podstawowych metod numerycznych stosowanych w działalności inżynierskiej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do modelowania zjawisk fizycznych .

2. Numeryczne metody rozwiązywania równań algebraicznych oraz układów równań algebraicznych.

3. Metody interpolacji oraz aproksymacji funkcji.

4. Numeryczne metody całkowania funkcji.

5. Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.

Literatura:

- Fortuna Z., Macukow B, Wąsowski J. „Metody numeryczne”, WNT, Warszawa 2017 r.

- Kosma Z. „Metody Numeryczne dla Zastosowań Inżynierskich”, Politechnika Radomska, Radom 2008 r.

- Bjorck A., Dahlquist G. „Metody numeryczne”, PWN, Warszawa 1987 r.

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu przedmiotu / efekt uczenia się / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z analizy i projektowania systemów mechatronicznych / K_W01

U1 / potrafi wykorzystać możliwości sprzętu i oprogramowania do rozwiązywania złożonych problemów numerycznych do symulacji komputerowej i wizualizacji / K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie sprawdzianu pisemnego.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał powyżej 96% poprawnych odpowiedzi

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał 91-95% poprawnych odpowiedzi

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał 81-90 % poprawnych odpowiedzi

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał 71-80% poprawnych odpowiedzi

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał 60-70% poprawnych odpowiedzi

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uzyskał poniżej 60% poprawnych odpowiedzi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)