Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrządy celownicze i kierowania ogniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMTAXWSJ-PCiKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrządy celownicze i kierowania ogniem
Jednostka: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

jednolite magisterskie

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, C ../.., L 14/+, Proj ../.., Sem. 6/+, razem: 40 godz., 3,5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / znajomość podstaw optyki.

Optoelektronika / znajomość podstaw optoelektroniki.

Programy:

semestr studiów VI / kierunek studiów: Mechatronika

Specjalność:

Uzbrojenie i elektronika (38T02)

Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego (38T03)

Środki bojowe (38B01)

Autor:

ppłk dr inż. Jacek KIJEWSKI

Bilans ECTS:

Aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w laboratoriach / 14

3. Udział w ćwiczeniach /

4. Udział w seminariach / 6

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 28

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 12

9. Realizacja projektu / …..

10. Udział w konsultacjach / 20

11. Przygotowanie do egzaminu / …..

12. Przygotowanie do zaliczenia / 10

13. Udział w egzaminie / …..


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 130 godz./ 3,5 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 60 godz./ 2 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową/

Zajęcia o charakterze praktycznym ….. godz./…..ECTS

Skrócony opis:

Ogólna charakterystyka przyrządów celowniczych i kierowania ogniem. Systematyka przyrządów celowniczych i kierowania ogniem. Podstawy optyki. Budowa, działanie i posługiwanie się przyrządami obserwacyjno-pomiarowymi, dalmierzami, celownikami mechanicznymi, optycznymi, mechaniczno-optycznymi, noktowizorami, termowizorami, aparaturą nawigacyjną, przyrządami rozpoznawczymi i systemami kierowania ogniem.

Pełny opis:

Wykłady

1. Ogólna charakterystyka przyrządów celowniczych i kierowania ogniem. Systematyka przyrządów celowniczych i kierowania ogniem. / 1 godz.

2. Podstawy optyki - przypomnienie. / 1 godz.

3. Budowa, działanie i posługiwanie się przyrządami obserwacyjno pomiarowymi. / 2 godz.

4. Budowa, działanie i posługiwanie się celownikami mechanicznymi, celownikami optycznymi i mechaniczno-optycznymi. / 2 godz.

5. Budowa, działanie i posługiwanie się dalmierzami. / 2 godz.

6. Budowa, działanie i posługiwanie się celownikami do broni przeciwlotniczej. / 2 godz.

7. Budowa, działanie i posługiwanie się noktowizorami i termowizorami. / 2 godz.

8. Budowa, działanie i posługiwanie się aparaturą nawigacyjną. / 2 godz.

9. Budowa, działanie i posługiwanie się przyrządami rozpoznawczymi. / 2 godz.

10. Budowa, działanie i posługiwanie się systemami kierowania ogniem. / 3 godz.

11. Zaliczenie. / 1 godz.

Laboratoria

Ćwiczenia polegające na wykonywaniu przez grupę studentów pracy przy sprzęcie szkolnym i bojowym:

1. Działanie i posługiwanie się przyrządami obserwacyjno-pomiarowymi. / 2 godz.

2. Działanie i posługiwanie się celownikami mechanicznymi, celownikami optycznymi i mechaniczno-optycznymi. / 2 godz.

3. Działanie i posługiwanie się dalmierzami. / 2 godz.

4. Działanie i posługiwanie się celownikami do broni przeciwlotniczej. / 2 godz.

5. Działanie i posługiwanie się noktowizorami i termowizorami. / 1 godz.

6. Działanie i posługiwanie się aparaturą nawigacyjną. / 1 godz.

7. Działanie i posługiwanie się przyrządami rozpoznawczymi. / 2 godz.

8. Działanie i posługiwanie się systemami kierowania ogniem. / 2 godz.

Seminarium

1. Seminarium z przyrządów celowniczych i kierowania ogniem (tendencje rozwojowe). / 6 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Dowkontt G., Dzienisiewicz H., Optyka instrumentalna i elementy konstrukcji przyrządów optycznych, Część I, Podstawy optyki

instrumentalnej, skrypt WAT, Warszawa 1980, S-42985, II-65098, II-65100

2. Borkowski S., Borowczyk W., Dzienisiewicz H., Urządzenia lokacyjne i kierowania ogniem, Część I, Wybrane zagadnienia z lokacji, skrypt

WAT, Warszawa 1986, S-47838, II-74468, II-74469, II-74470

3. Borkowski S., Dzienisiewicz H., Kuźma J., Urządzenia lokacyjne i kierowania ogniem, Część II, Urządzenia celownicze, skrypt WAT,

Warszawa 1987, S-48435, II-74468, II-74469, II-74470

4. Dzienisiewicz H., Celowniki przeciwlotnicze do broni lufowej, skrypt WAT, Warszawa 2000, S-56593

5. Dzienisiewicz H., Noktowizja i układy lokacyjne w podczerwieni, skrypt WAT, Warszawa 1996, S-53351

6. Dzienisiewicz H., Systemy kierowania ogniem czołgów i wozów bojowych piechoty, skrypt WAT, Warszawa 1991, S-50028

7. Dzienisiewicz H., Systemy kierowania ogniem, ćwiczenia laboratoryjne, skrypt WAT, Warszawa 1994, S-51833

8. Instrukcje sprzętowe wskazane przez wykładowcę;

9. Materiały dydaktyczne przekazane studentom przez wykładowcę.

Uzupełniająca:

1. Chalecki J., Przyrządy optyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979, WAT 41812, II-63110, II-63111

2. Ratajczyk F., Instrumenty optyczne, Wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, WAT 60624

Efekty uczenia się:

Specjalność: Uzbrojenie i elektronika (38T02)

W1 - Zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki / W_38T02_4

K1 - Dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną i specjalistyczną pozwalającą rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą metod i technik inżynierskich, związanych z wprowadzaniem nowych technologii w SZ RP oraz szkolenia personelu technicznego / K_38T02_5

Specjalność: Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego (38T03)

W1 - Zna budowę, działanie oraz zasady eksploatacji sprzętu wojskowego wojsk lądowych / W_38T03_4

K1 - Dąży do stałego podnoszenia wiedzy i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych / K_38T03_4

Specjalność: Środki bojowe (38B01)

W1 / Zna podstawowe charakterystyki taktyczno-techniczne środków bojowych eksploatowanych w Wojsku Polskim i przeznaczonej do niej broni / W_38B01_5

U1 / Potrafi zidentyfikować zjawiska zachodzące podczas strzału i na torze lotu oraz wskazać ich związek z charakterystykami użytych do produkcji materiałów i substancji oraz wpływem na nie procesu ich eksploatacji / U_38B01_4

K1 / Dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną, pozwalającą w toku eksploatacji środków bojowych rozwiązywać problemy za pomocą metod i technik inżynierskich / K_38B01_5

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu, zaliczenia pisemnego wielokrotnego wyboru.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i odpowiedzi na ćwiczeniach laboratoryjnych i przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin/Zaliczenie z przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium.

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich efektów kształcenia.

Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest na zaliczeniu pisemnym.

Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest na zaliczeniu pisemnym.

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest na zaliczeniu pisemnym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał powyżej 96% poprawnych odpowiedzi.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał 91 ÷ 95% poprawnych odpowiedzi;

Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi;

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi;

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał 60 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi;

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uzyskał poniżej 60% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kijewski
Prowadzący grup: Bartosz Fikus, Dawid Goździk, Jacek Kijewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)